Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OZNAM: Fakultný bufet na prenájom!

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, má zámer prenajať nebytový priestor (bufet) pozostávajúci z dvoch častí - predajná časť a sklad - na prízemí budovy na Gondovej ulici 2 v Bratislave s výmerou 33,6 m2 za účelom prevádzkovania fakultného bufetu.


04. 04. 2019 09.03 hod.

Cenovú ponuku s uvedením obchodného mena a adresy doručí uchádzač v zalepenej obálke na adresu:

Filozofická fakulta UK
Gondova 2
814 99 Bratislava

s označením „NEOTVÁRAŤ - BUFET“  do 18. apríla 2019.

Ponuka musí obsahovať:

  • základné údaje uchádzača,
  • navrhovanú výšku nájomného v EUR/ 1m2/ mesiac,
  • kópiu oprávnenia podnikať v predmete nájmu,
  • podpis uchádzača,
  • referencie.

Hlavným kritériom je cena. Filozofická fakulta UK v Bratislave si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie, ak ponuka nebude v súlade s predmetom nájmu alebo ak cenová ponuka nedosiahne výšku trhového nájomného v tejto lokalite.

Bližšie informácie: tffphil.uniba.sk