Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mladí vedci z FiF UK úspešnými žiadateľmi o granty APVV

Dvaja mladí výskumníci z FiF UK uspeli v grantovej výzve pre mladých vedcov, ktorú v máji 2019 vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja. Michal Hajdúk z Katedry psychológie a Matúš Mišík z Katedry politológie sú zatiaľ jedinými vedcami z oblasti spoločenských a humanitných vied, ktorí splnili prísne podmienky a ktorých žiadosti získali podporu.


23. 10. 2019 13.29 hod.

Výzva MVP 2019 je zameraná na podporu mladých výskumných pracovníkov do 35 rokov. Na získanie podpory treba splniť dve kritériá: byť vedúcim riešiteľom projektu APVV alebo byť členom riešiteľského kolektívu v najmenej dvoch projektoch APVV, a zároveň sa preukázať špičkovými publikáciami vydanými predchádzajúcom roku. Úspešný žiadateľ získa prostriedky až do výšky 5000 €, ktoré jeho pracovisko môže použiť na refundáciu nákladov.

Medzi podporenými žiadosťami dominujú výskumníci z prírodovedných a technických fakúlt, no uspeli aj mladí vedci z Filozofickej fakulty.

Dr. Michal Hajdúk (1987) za zaoberá klinickou psychológiou. Je členom riešiteľských kolektívov dvoch projektov APVV: „Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY na slovenskej populácii“ (zodpovedný riešiteľ prof. Anton Heretik, FiF UK) a „Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou“, zodpovedný riešiteľ prof. Zsolt Cséfalvay, PdF UK). Dr. Hajdúk je autorom alebo spoluautorom takmer dvoch desiatok štúdií evidovaných v prestížnej databáze Web of Science Core Collection.

Dr. Matúš Mišík (1984) sa špecializuje na oblasť energetickej politiky a bezpečnosti. V súčasnosti je zodpovedným riešiteľom projektu APVV s názvom „Priority krajín strednej a východnej Európy v kontexte Energetickej únie“. Na svojom konte má 26 publikácií v databáze Web of Science CC. Významné akademické vydavateľstvo Routledge nedávno publikovalo jeho monografiu External Energy Security in the European Union: Small Member States' Perspective.