Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kurzy slovanských jazykov

Kurzy slovanských jazykov (bulharčina, chorvátčina, macedónčina, poľština, slovinčina, srbčina) v ZS akad. r. 2019/2020 sa budú konať od 23. septembra 2019 do 20. decembra 2019.


11. 09. 2019 07.29 hod.

Kurzy slovanských jazykov (bulharčina, chorvátčina, macedónčina, poľština, slovinčina, srbčina) v ZS akad. r. 2019/2020 sa budú konať od 23. septembra 2019 do 20. decembra 2019. 

Záujemcovia sa môžu nezáväzne prihlasovať u koordinátorky PhDr. Alici Kulihovej, PhD., (alica.kulihovauniba.sk, kulihovagmail.com).

Prvé spoločné stretnutie (nepovinné) sa uskutoční 23. septembra 2019 o 17.30 hod. v miestnosti G 214 (2. poschodie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2).

Všetci kurzisti sa musia na prvej hodine preukázať potvrdením o uhradení poplatku za kurz, ktorý bude predstavovať 130 eur*.

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100, variabilný symbol 43

 ___________________________________________

* 65 eur pre študentov, 210 eur pre manželský pár