Konceptualizácia lásky v slovinčine a južnoslovanských jazykoch

Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na prednášku dr. Gjoka Nikolovského.


12. 03. 2024 16.34 hod.

Dr. Gjoko Nikolovski pôsobí ako mimoriadny profesor na Katedre slovanských jazykov a literatúr Filozofickej fakulty Univerzity v Maribore. Venuje sa výučbe slovinčiny ako druhého a cudzieho jazyka. Vedecky sa orientuje na synchrónny aj diachrónny výskum slovinčiny a ďalších južnoslovanských jazykov, najmä ich lexike a frazeológii.

Podieľal sa na viacerých výskumných a aplikačných projektoch (napr. Slovinčina na dlani či Modernizácia slovníkového portálu Termania), ako aj na tvorbe webových aplikácií na výučbu slovinčiny (napr. SOS Slovinčina a Hotel Slovinčina). Na Filozofickej fakulte UK hosťuje v rámci výmenného programu CEEPUS a predstaví sa s prednáškou na tému Konceptualizácia lásky v slovinčine a južnoslovanských jazykoch.

Pozvánka na podujatie