Kolokvium Errare humanum est

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk FIF UK v spolupráci so Slovenskou jazykovednou spoločnosťou pri JÚĽŠ SAV organizuje na pôde Filozofickej fakulty UK medzinárodné kolokvium Errare humanum est, ktoré je výstupom projektu (APVV-19-0155) Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu.


08. 02. 2024 12.16 hod.

Cieľom medzinárodného kolokvia Errare humanum est bude odborná diskusia o didaktických výzvach súvisiacich s jazykovými chybami osôb učiacich sa slovenčinu ako cudzí/druhý jazyk, výmena doterajších lektorských skúseností súvisiacich s touto témou a využívanie akvizičného korpusu errkorp-1.0. Podujatie bude prebiehať hybridne a je primárne určené akademickej obci, ktorá sa zaoberá výskumom v oblasti slovenčiny ako cudzieho/druhého jazyka.

Viac informácií nájdete v programe kolokvia

Kolokvium môžete sledovať online