Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

IMPACT - Improving academic teaching and internationalisation through enhanced competences of university teachers

Naša fakulta bude viesť významný projekt z programu Erasmus+, cieľom je zlepšiť vysokoškolské vyučovanie.


16. 07. 2019 10.16 hod.

Európska komisia sa prostredníctvom programu Erasmus+  koncom júna2019 rozhodla o podpore projektu Univerzity Komenského zameraného na zlepšenie didaktických kompetencií vysokoškolských učiteľov.  Projekt IMPACT - Improving academic teaching and internationalisation through enhanced competences of university teachers uspel vo výzve programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 2 – strategické partnerstvá. 

Hlavným cieľom projektu je internacionalizácia európskych univerzít prostredníctvom rozvoja akademických pracovníkov. „Iniciátorom tejto myšlienky bol zosnulý prof. Martin Slobodník, ktorý  sa ešte ako prodekan pre rozvoj fakulty  podieľal na príprave dotazníka pre akademických pracovníkov fakulty, v ktorom sa zisťovali ich postoje k vyučovaniu, metódy, aké používajú, ich pocity z vlastného vyučovania. Aj na základe výsledkov tohto dotazníka bola pripravená žiadosť pre Erasmus+,“ uviedol dekan FiF prof. Marián Zouhar.

Počas projektu budú pripravené dva kurzy, jeden zameraný na prípravu akademikov na efektívne vyučovanie zahraničných študentov a druhý na zlepšenie akademického písania. Po absolvovaní týchto kurzov účastníci navrhnú nové učebné plány pre pregraduálne a postgraduálne kurzy pre zahraničných študentov, a efektívne zadania pre kurzy akademického písania pre študentov. Zvýšia tiež svoj vedecký potenciál publikovaním v impaktovaných časopisoch a v renomovaných vydavateľstvách.  Výsledky projektu budú poskytnuté nielen partnerských univerzitám, ale aj ďalším vysokým školám prostredníctvom webovej stránky s voľne prístupnými materiálmi pre učiteľov v spoločenských a humanitných odboroch, ktoré im pomôžu využívať inovatívne vyučovacie metódy a prístupy.

Univerzita Komenského bude prostredníctvom Filozofickej fakulty UK koordinátorom projektu, partnermi  sú Masarykova Univerzita v Brne, Central European University v  Budapešti, Delft University of Technology v Holandsku a  European Consortium for Political Research z Veľkej Británie.

Projekt získal podporu vo výške  275 254 eur, jeho realizácia je naplánovaná na tri roky, od 1.septembra 2019 do 31.augusta 2022.