Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta UK získala štyri nové projekty APVV

Vo Všeobecnej výzve 2018, ktorú vyhlásila štátna grantová Agentúra na podporu výskumu a vývoja, uspeli štyri projekty riešiteľov z Filozofickej fakulty UK. Projekty financované APVV sú najvýznamnejšími a najprestížnejšími vedeckými grantmi na Slovensku. Vďaka úspešným projektom získali vedci z FiF UK spolu vyše sedemstotisíc eur na podporu výskumu.


17. 06. 2019 10.34 hod.

V súčasnosti sa na našej fakulte rieši 19 projektov APVV, najviac zo všetkých spoločenskovedných a humanitných fakúlt na Slovensku. „Tento úspech znova potvrdzuje, že UK, a zvlášť naša fakulta, sú špičkou na Slovensku vo vedeckom bádaní v humanitných a spoločenských vedách,“ povedal dekan FiF UK prof. Marián Zouhar.

Medzi nové projekty patrí projekt prof. Zlatice Plašienkovej (Katedra filozofie a dejín filozofie)  s názvom  „Paradigmatické zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy“. Ide o skutočne interdisciplinárny výskum, ktorý prepojí tímy z piatich fakúlt Univerzity Komenského. Okrem Filozofickej fakulty sú to Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Prírodovedecká fakulta, Lekárska fakulta, ako aj Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta.

Na Katedre filozofie a dejín filozofie vznikol aj ďalší úspešný projekt, ktorého zodpovedným riešiteľom je prof. Michal Chabada. Má názov „Naturalizmus ako univerzálny filozofický program“ a jeho cieľom je zhodnotiť prínos i hranice programu naturalizácie v rôznych oblastiach filozofie – od epistemológie až po sociálnu filozofiu.

Projekt prof. Juraja Dolníka (Katedra slovenského jazyka) s názvom „Sociálna inklúzia kultiváciou používania jazyka“ má za cieľ vypracovať model  komunikačnej kultivácie spoločnosti, v ktorej sa presadzuje stratégia sociálnej inklúzie, integrácie a posilňovania kohézie. Výsledky projektu budú okrem iného slúžiť pri spracúvaní vzdelávacích programov, metodík a učebných materiálov, ktoré sa orientujú na podporu inkluzívnej jazykovej praxe.

Medzi úspešnými žiadateľmi je aj tím z Katedry všeobecných dejín, ktorý vedie doc. Martin Hurbanič. Projekt má názov „Databáza historickej terminológie k dejinám strednej Európy“. Výsledkom práce na projekte bude voľne prístupný lexikón k dejinám nášho regiónu od antiky do konca 20. storočia. Práca na tejto on-line databáze si vyžiada nové bádanie, najmä v otázkach individuálnych a kolektívnych identít v strednej Európe. Do výskumu sa okrem našich špičkových historikov zapoja aj odborníci z oblasti politológie, sociológie, etnológie či lingvistiky, ktorí pôsobia na Filozofickej fakulte UK.