Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi fakulty boli úspešní v získavaní Grantov UK

Pätnásť doktorandov FiF UK získalo na rok 2020 Grant Univerzity Komenského na podporu svojich vedeckých výskumov. Dvaja z nich – Jakub Palko a Mária Ištvánová – získali tento grant už druhýkrát.


26. 05. 2020 15.37 hod.

Pätnásť denných doktorandov Filozofickej fakulty UK získalo na rok 2020 Grant Univerzity Komenského na podporu svojich vedeckých výskumov. Dvaja z nich – Jakub Palko a Mária Ištvánová – získali tento grant už druhýkrát.  

Granty UK sú určené na podporu vedeckých projektov doktorandov študujúcich v dennej forme štúdia na fakultách UK. Mladí vedci tak získajú podporu pre vycestovanie na vedecké konferencie, nákup techniky, podporu publikovania či zaplatenie iných výdavkov súvisiacich s ich výskumom.

Mgr. Jakub Palko z Katedry slovenských dejín FiF UK počas svojho doktorandského štúdia skúma listiny z 13. storočia, ktoré sa nachádzajú v Rakúsku a týkajú sa územia Uhorska. Grant z r. 2019 využil na pracovné cesty, najväčším prínosom bol týždenný pobyt v knižnici kláštora v Klosterneuburgu. „Vo výskumnom projekte Diplomatické pramene k uhorsko-českým vzťahom v 60. rokoch 13. storočia som sa zaoberal analýzou diplomatických pramenných textov rakúskej proveniencie, ktorým sa na Slovensku doposiaľ nevenovala takmer žiadna pozornosť,“ hovorí. V súčasnom projekte Uhorské kráľovstvo v stredovekých ríšskych naratívnych prameňoch druhej polovice 13. storočia sa zameriava na kroniky, letopisy, nekrológy a ďalšie pramene rakúskeho pôvodu k dejinám strednej Európy. „Udelené finančné prostriedky plánujem využívať predovšetkým na pracovné cesty do Rakúska, do knižníc, štátnych a kláštorných archívov a podobne. Výskum bude zameraný na analýzu niekoľkých desiatok rukopisných kódexov.“ Publikoval už niekoľko vedeckých štúdií a v recenznom konaní sú jeho kritické reedície prameňov.

Mgr. Mária Ištvánová je doktorandkou Katedry východoázijských štúdií a skúma vplyv materinského jazyka na výslovnosť čínštiny. „Špecifickosť čínštiny ako tonického jazyka a rozdiely vo výslovnosti jednotlivých foném spôsobujú študentom pri osvojovaní si jazyka určité problémy. Zaujímavé je, že v odlišných fázach štúdia výskyt chýb vo výslovnosti nie je identický,“ hovorí. Zaoberá sa preto zbieraním a analýzou jazykového materiálu z rozličných fáz štúdia. „Na základe výsledkov analýzy tohto jazykového materiálu predstavíme vhodné riešenia nápravy chybnej výslovnosti študentov,“ hovorí. Predchádzajúci Grant UK je umožnil účasť na letnej jazykovej škole korpusovej lingvistiky na univerzite v Birminghame. Tohtoročnú podporu využije na nákup výpočtovej techniky a softvéru pre analýzu jazykového materiálu.

„Schéma Grantov UK ponúka doktorandom takpovediac dvojaký úžitok,“  hovorí prodekan FiF UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium doc. Vladimír Zvara. „Je to šanca získať peniaze, ktoré poslúžia len a len ich vlastnému výskumnému projektu. A je to zároveň príležitosť vyskúšať si, aké to je, napísať grantový projekt, pokiaľ možno dostatočne presvedčivý na to, aby uspel v konkurencii. Ak sa z našich doktorandov stanú profesionálni vedci, aj od schopnosti písať granty bude závisieť ich budúcnosť.“

Úspešní držitelia Grantu UK na rok 2020 z Filozofickej fakulty UK

Balogáčová Diana
Blahunková Silvia
Bukovinová Anna
Donková Klaudia
Garaiová Jana
García Patzán Dora Maritza
Ištvánová Mária
Kaščák Matúš
Križová Blažena
Lešková Dominika
Palko Jakub
Rajtíková Katarína Dženisa
Stanková Slavomíra
Szabóová Nela
Vytykáčová Simona