Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

SYMPÓZIUM O JAZYKOVÝCH A KOMUNIKAČNÝCH PROBLÉMOCH

Pozývame na sympózium o odkrývaní rôznych typov jazykových a iných problémov, ktorým čelia individuálni hovoriaci i celé rečové komunity na Slovensku: 2. 7. 2020, 10.00 – 16.10 h, FiF UK Gondova 2, miestnosť G140.


01. 07. 2020 13.34 hod.

Riešenie projektu APVV s názvom „Jazykové a komunikačné problémy a ich manažment“ sa blíži k polčasu. Z tejto príležitosti sa organizuje sympózium, na ktorom riešitelia projektu z katedier maďarčiny, slovenčiny, germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK, ako aj spolupracovníci zo Studia Academica Slovaca,  Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra a Ústavu romologických štúdií UKF budú prezentovať výsledky svojich doterajších výskumov v rámci projektu.

Program sympózia a anotácie