ŠTUDENTI PREKLADATEĽSTVA ABSOLVOVALI JEDINEČNÚ PRAX

Študentky a študenti prekladateľstva mali možnosť vyskúšať si zaujímavú prekladateľskú prax, ktorá znamená plus pre ich budúcu kariéru.


03. 01. 2022 11.07 hod.

Počas štúdia absolvovali kurzy lokalizácie vyučované na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF UK vedené dr. Mariánom Kabátom a v tomto akademickom roku si vyskúšali teoretické poznatky v praxi. Prvých desať študentova a študentiek FiF UK sa podieľalo na lokalizovaní textov pre zahraničnú neziskovú spoločnosť. Ide o špecifické odvetvie translatológie, ktoré rieši adaptáciu prekladaných textov do cieľovej kultúry a prostredia a týka sa najmä online prostredia, webov alebo softvérov.

Lokalizáciu textov realizovali pre americkú iniciatívu Code.org, ktorá sa usiluje pozdvihnúť úroveň vyučovania informatiky na základných a stredných školách a inovatívnou formou naučiť deti základy programovania. Na Slovensku svoju činnosť rozvíja v spolupráci s Teach for Slovakia a má k dispozícii množstvo učebných materiálov, videí a metodických usmernení pre učiteľov i žiakov. Doposiaľ na lokalizácii týchto materiálov pracovali dobrovoľníci z korporácií a prekladateľské agentúry. Od akademického roka 2021/2022 sa na lokalizácii podieľajú aj naši študenti prekladateľstva a tlmočníctva. Okrem toho študentky, ktoré študujú cudzí jazyk v kombinácii so slovenským jazykom, zabezpečovali aj korektúry už skôr preložených textov, ktoré prekladali dobrovoľníci bez vyštudovaného prekladateľstva. Absolvovaním praxe študenti získali okrem cennej skúsenosti aj referenčný list, ktorý sa im zíde v ďalšom profesijnom živote.

Projekt manažérsky zastrešoval Šimon Kotvas z Centra prekladateľskej a tlmočníckej praxe pri Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF UK, ktoré koordinuje prekladateľské praxe pre programy prekladateľstva a tlmočníctva na fakulte. V začatej spolupráci v oblasti praxí s Code.org a Teach for Slovakia plánuje fakulta pokračovať aj v ďalších semestroch.