Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

STRETNUTIE ŠTUDENTOV S VEDENÍM FAKULTY: 2. 12. O 13.00 H, G127

Predmetom diskusie bude zmena týkajúca sa najmä odborov prekladateľstvo a tlmočníctvo a učiteľstvo akademických predmetov, ktorú realizuje ministerstvo školstva.


29. 11. 2019 17.02 hod.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR realizuje zmenu v skladbe študijných odborov. Jednou z týchto zmien je aj zmena týkajúca sa odborov prekladateľstvo a tlmočníctvo a učiteľstvo akademických predmetov, ktorý by podľa novej metodiky niesol názov filológia, resp. učiteľstvo a pedagogická veda.
Zmena je to výrazná a ovplyvňuje aj budúce kariéry študentov OPT i UAP.

Čo je vlastne vo veci, prečo sa tieto zmeny dejú, aký to bude mať dopad na terajších či budúcich študentov týchto odborov?
Na tieto otázky prinesie odpoveď zhromaždenie študentov FiF UK s vedením fakulty. Uskutoční sa v pondelok 2. 12. 2019 o 13.00 h v miestnosti G127. Diskusie sa zúčastní aj prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium doc. Lucia Lichnerová.