Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Osobnosti našej fakulty ocenil rektor UK pamätnou medailou

Pri príležitosti storočnice Univerzity Komenského sa rektor UK prof. Marek Števček rozhodol udeliť oceniť viaceré osobnosti inštitúcie, ktoré sa svojou dlhoročnou prácou zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity.


29. 10. 2019 09.50 hod.

19 osobností a 6 inštitúcií navrhnutých za Filozofickú fakultu UK si vo štvrtok 24. októbra v rámci slávnostného zasadnutia Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK z rúk p. rektora Uk prof. Mareka Števčeka prevzalo pamätné medaily pri príležitosti storočnice Univerzity Komenského.

Ocenenie dostali viacerí profesori a docenti, ktorí dlhé roky pôsobili na škole a patria k špičke vo svojich vedných odboroch. Pamätnú medailu tiež dostala prvá predsedníčka akademického senátu fakulty po Novembri 1989 doc. Herta Tkadlečková, ale aj absolventka fakulty Katarína Herrmannová, narodená vr. 1920, ktorá štúdium absolvovala vr. 1943 a celý život pracovala ako učiteľka anglického a nemeckého jazyka. Za svoju dlhoročnú prácu na fakulte boli tiež ocenená vedúca ekonomického oddelenia ing. Viera Feriancová, riaditeľka knižnice dr. Daniela Gondová a dr. Pavel Horváth, ktorý 32 rokov pôsobil ako tajomník fakulty.  „Prostredníctvom ocenených osobností prezentujeme nielen súčasný dôležitý zástoj, ktorý naša fakulta má v pedagogickej, vedeckovýskumnej, umeleckej, spoločenskej či kultúrnej sfére v slovenskom a európskom priestore, ale reflektujeme aj zložité peripetie, ktorými fakulta prechádzala v ponovembrovom období a symbolicky si pripomíname aj jej historické spojenie s prvou Československou republikou,“ povedal dekan FiF UK prof. Marián Zouhar.

Fotogaléria

Foto: Zuzana Poláková, bxETHI

 

Zoznam ocenených:

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

prof. PhDr. Juraj Dolník DrSc.

Prof. PhDr. Anton Eliáš, CSc.

Ing. Viera Feriancová

PhDr. Daniela Gondová

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Katarína Herrmannová

JUDr. Pavel Horváth

doc. PhDr. Ladislav Kiczko, CSc.

Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD.

prof. PhDr. Ondrej Mészáros, PhD.

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Doc. PhDr. Herta Tkadlečková, PhD.

Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

Historický ústav SAV

Filozofický ústav SAV

Sociologický ústav SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Ústav svetovej literatúry SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV