Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Jozef Bátora (foto: Pravda, 4.9.2010)

Stručný životopis

Vzdelanie
 • 2018: akademik UčSS (Učenej spoločnosti Slovenska)
 • 2012: riadny člen Učenej spoločnosti SAV
 • 2006: člen korešpondent Nemeckého archeologického ústavu v Berlíne
 • 2004: profesor pravekej archeológie na základe profesorského konania na Masarykovej Univerzite v Brne
 • 2001: doktor historických vied (DrSc.) na základe obhajoby doktorskej dizertačnej práce v Archeologickom ústave SAV v Nitre a na ÚP SAV v Bratislave
 • 2000: docent pravekej archeológie na základe habilitačného konania na FiF Masarykovej Univerzite v Brne
 • 1990-1992: absolvovanie prestížneho štipendia Alexandra von Humboldta v Institut für Prähistorische Archäologie na Freie Universität Berlin (u Prof. Dr. B. Hänsela)
 • 1982: kandidát historických vied (CSc./PhD.) na základe obhajoby kandidátskej dizertačnej práce v AÚ SAV v Nitre (interný vedecký ašpirant v rokoch 1976-1980)
 • 1976: doktor filozofie (PhDr.) na základe rigorózneho konania na FiF UK v Bratislave
 • 1968-1973: absolvovanie štúdia odboru archeológia na FiF UK v Bratislave

Zamestnanie
 • od roku 2011: vedúci Katedry archeológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • od roku 2007: Katedra archeológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • od roku 1974: Archeologický ústav SAV v Nitre
 • 1973-1974: základná vojenská služba vo VÚ M. Lázně
 • august 1973: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Granty a projekty

Domáce projekty
 • 2019-2022: Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej v oblasti severne od stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a environmentálnych prameňov, VEGA 1/0100/19, zodpovedný riešiteľ
 • 2016-2018: Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej oblasti, VEGA 1/0411/16, zodpovedný riešiteľ
 • 2015-2019: Natura et cultura. Koevolúcia človeka a prírodného prostredia v 6. až 2. tisícročí pred n. l. v oblasti severne od stredného Dunaja skúmaná na základe archeologických a environmentálnych prameňov, APVV-14-0550, zodpovedný riešiteľ
 • 2013-2015: Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku - centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity?, VEGA 0/0036/13, zodpovedný riešiteľ
 • 2010-2012: Centrálne sídliská zo záveru eneolitu a staršej doby bronzovej v SZ časti Karpatskej kotliny a ich sociálno-ekonomické zázemie, VEGA 2/0013/10, zodpovedný riešiteľ
 • 2007-2009: Spoločensko-hospodárske pomery v oblasti stredného Dunaja vo včasnej dobe bronzovej (sídliská a pohrebiská), VEGA 2/7016/27, zodpovedný riešiteľ
 • 2004-2006: Kostrové pohrebiská a sídliská ako základný prameň pre poznanie sociálno-ekonomickej štruktúry spoločnosti staršej doby bronzovej v severnej časti Karpatskej kotliny, VEGA 2/4010/4, zodpovedný riešiteľ
 • 2001-2003: Štruktúra osídlenia v období záveru eneolitu a vo včasnej dobe bronzovej na území Slovenska (príspevok k poznaniu sociálnych a kultúrnych procesov), VEGA 2/1074/2, zodpovedný riešiteľ
 • 1998-2000: Populácia včasnej doby bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny, zodpovedný riešiteľ
 • 1994-1997: Kultúra, spoločnosť a hospodárstvo v období včasnej doby bronzovej na Slovensku (pohrebiská a sídliská), zodpovedný riešiteľ
 • 1991-1993: Hospodárske, ekologické a sociálne pomery v regióne strednej Nitry v období 3000-1500 r. pr. Kr., zodpovedný riešiteľ

Medzinárodné projekty
 • 2012-2013: Montanarchäologische Forschungen im mittelslowakischen Erzgebirge, STO 458/13, vedúci a hlavný koordinátor za slovenskú stranu: J. Bátora (FiF UK Bratislava, AÚ SAV Nitra), vedúci a koordinátor za nemeckú stranu: T. Stöllner (Univerzita v Bochume)

 • 2011-2016: Fidvár bei Vráble - eine Siedlung an der Schnittstelle der alteuropäischen Metallurgieprovinzen. Interkulturelle Dynamik und Umweltveränderungen an einer Landschaftsökologischen Schlüsselregion im östlichen Zentraleuropa, DFG-Projekt RA 557/3, vedúci a hlavný koordinátor za slovenskú stranu: J. Bátora (FiF UK Bratislava, AÚ SAV Nitra), vedúci a hlavný koordinátor za nemeckú stranu: K. Rassmann (RGK DAI Frankfurt nad Mohanom). Z nemeckej strany je zastúpených ešte päť vedeckých a univerzitných pracovísk. 
 • 2009-2013: Forging Identities: The Mobility of Culture in the European Bronze Age, projekt v rámci programu EÚ - Marie Curie. Hlavný koordinátor projektu: Prof. Dr. H. Vandkilde z Univerzity Aarhus v Dánsku. Spoluriešiteľ: J. Bátora.
 • 2004-2010: Sídlisková štruktúra a prírodné prostredie v eneolite a v dobe bronzovej v oblasti tzv. Slovenskej brány a dolného Pohronia. Vedúci a koordinátor za slovenskú stranu: J. Bátora (FiF UK Bratislava, AÚ SAV Nitra), vedúci a koordinátor za nemeckú stranu: K. Rassmann (RGK DAI Frankfurt nad Mohanom).
 • 2003-2010; 2014: Včasnobronzové populácie v severnej časti stredného Dunaja. Vedúci a koordinátor za slovenskú stranu: J. Bátora (FiF UK Bratislava, AÚ SAV Nitra), vedúci a koordinátor za nemeckú stranu: M. Schultz (Univerzita Göttingen).

Terénna činnosť (výber)

Záchranné výskumy a výskumy pre vedecké a dokumentačné účely (vedúci výskumov)
 • od 2015: Šahy, okr. Levice, opevnené sídlisko bádenskej a hatvanskej kultúry
 • 2007-2017: Vráble, okr. Nitra, centrálne viacvrstvové sídlisko (tell) z eneolitu a staršej doby bronzovej
 • 2006-2017: Santovka (Maďarovce-Malinovec), okr. Levice, eponymná lokalita maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej
 • 2004-2017: Rybník, okr. Levice, výšinné opevnené sídlisko zo staršej doby bronzovej, roky výskumu
 • 1982-1989, 2003, 2014: Ludanice, časť Mýtna Nová Ves, okr. Topolčany, pohrebisko zo staršej doby bronzovej a osady z mladšej doby bronzovej
 • 1982-1987: Jelšovce, okr. Nitra, polykultúrna lokalita
 • 1981-1982: Mochovce, okr. Levice, viaceré polykultúrne lokality
 • 1980: Mužla-Čenkov, okr. Nové Zámky, polykultúrna lokalita
 • 1976: Hoste, okr. Galanta, opevnená osada zo staršej doby bronzovej
 • 1974: Komjatice, okr. Nové zámky, pohrebisko zo staršej doby bronzovej
 • 1974: Kameničná, okr. Komárno, slovansko-avarské pohrebisko
Povrchové prieskumy
 • 2007, 2011: Oblasť mikroregiónu Vrábeľ na strednom Požitaví 
 • 2000-2007: oblasť tzv. Slovenskej brány, dolného Pohronia a Poiplia
 • 1982-1986: prieskum zameraný na zistenie sídlisk k pohrebiskám zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku
 • 1975: oblasť horného Požitavia na juhozápadnom Slovensku

Účasť expedíciách v zahraničí
 • 1994: archeologický výskum nemecko-gréckej expedície v Agios Mamas (Grécko); polykultúrne viacvrstvové (tellové) sídlisko
 • 1993: archeologický výskum paleolitickej jaskyne Lazaret v Nice (Francúzsko)

Ďalšie informácie


Publikácie (výber)

Typ AAA

 • BÁTORA, Jozef. Das Gräberfeld von Jelšovce / Slowakei : Ein Beiträg zur Frühbronzezeit im nordwestlichen Karpatenbecken. Teil 1 und Teil 2. Kiel : Oetker/Voges, 2000. 617 s. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Band 16. ISBN 3-9804322-9-7.

Typ AAB

 • BÁTORA, Jozef. Slovensko v staršej dobe bronzovej. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 445 s. ISBN  978-80-223-4605-4. 
 • BÁTORA, Jozef. Štúdie ku komunikácii medzi strednou a východnou Európou v dobe bronzovej. Vyd. 1. Bratislava : Petrus Publisher, 2006. 310 s. ISBN 80-89233-18-X.
 • PAVÚK, Juraj - BÁTORA, Jozef. Siedlung und Gräberfeld der Ludanice-Gruppe in Jelšovce. Nitra : Archeologický ústav SAV, 1995. 208 s. Archaeologica Slovaca Monographiae, Tomus V. ISBN 80-88709-24-5.

Typ ABB

 • BÁTORA, Jozef. Žiarové pohrebiská lužickej kultúry v oblasti Zvolena. In Slovenská archeológia, 1979, roč. 27, č. 1, s. 57-86. ISSN 1335-0102.
 • BÁTORA, Jozef. Ekonomicko-sociálny vývoj východného Slovenska v staršej dobe bronzovej. In Slovenská archeológia, 1982, roč. 30, č. 2, s. 249-314. ISSN 1335-0102.
 • BÁTORA, Jozef. Záver eneolitu a začiatok doby bronzovej na východnom Slovensku. In Historica Carpatica : zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, 1983, roč. 14, s. 169-229.
 • BÁTORA, Jozef. The reflection of economy and social structure in the cemeteries of the Chlopice-Veselé and Nitra cultures. In Slovenská archeológia, 1991, roč. 39, č. 1-2, s. 91-142. ISSN 1335-0102.
 • BÁTORA, Jozef. Contribution to the problem of "craftsmen" graves at the End of Aeneolithic and in the Early Bronze Age in Central, Western and Eastern Europe. In Slovenská archeológia, 2002, roč. 50, č. 2, s. 179-228. ISSN 1335-0102.
 • BÁTORA, Jozef. Kupferne Schaftlochäxte in Mittel- Ost- und Südosteuropa : (zu Kulturkontakten und Datierung- Äneolithikum/Frühbronzezeit). In Slovenská archeológia, 2003, roč. 51, č. 1, s. 1-38. ISSN 1335-0102.
 • BÁTORA, Jozef. Hroby s dýkami na pohrebisku zo staršej doby bronzovej v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi. In Slovenská archeológia, 2009, roč. 57, č. 2, s. 221-260. ISSN 1335-0102. 

Typ ADCA

 • BÁTORA, Jozef. On problems of absolute Chronology of the early Bronze Age in southwestern Slovakia. In Geochronometria, 2000, roč. 19, Gliwice, s. 33-36, ISSN 1733-8387.
 • GAUSS, Roland K. - BÁTORA, Jozef - NOWACZINSKI, Erich - RASSMANN, Knut - SCHUKRAFT, Gerd. The Early Bronze Age settlement of Fidvár, Vráble (Slovakia): reconstructing prehistoric settlement patterns using portable XRF. In Journal of Archaeological Science, 2013, vol. 40, number 7, p. 2942-2960. (1.889 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN 0305-4403.

Typ ADEB

 • BÁTORA, Jozef. Gräber mit Totenhäusern auf frühbronzezeitlichen Gräbefeldern in der Slowakei (Beitrag zu Kulturverbindungen zwischen Mittel-, West- und Osteuropa. In Praehistorische Zeitschrift, 1999, 74. Band, heft 1, s. 1-57. ISSN 0079-4848.
 • BÁTORA, Jozef - EITEL, Bernhard - HECHT, Stefan - KOCH, Antonia - RASSMANN, Knut - SCHUKRAFT, Gerd - WINKELMANN, Kay. Fidvár bei Vráble (Kr. Nitra, Südwestslowakei) : Untersuchungen auf einem äneolithisch-frühbronzezeitlichen Siedlungshügel. In Germania : Anzeiger der Römisch - Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, 2009, jahrgang 87, 1. Halbband, s. 1-39. ISSN 0016-8874.
 • FALKENSTEIN, Frank - BÁTORA, Jozef - EITEL, Bernhard - RASSMANN, Knut. Fidvár bei Vráble - Archäologische Prospektionen auf einer befestigten Zentralsiedlung der Frühbronzezeiát in der Slowakei. In Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Etnologie und Urgeschichte, 2008, Bd. 29, s. 39-50.

Typ ADFB

 • BÁTORA, Jozef. Hrobový inventár pohrebísk zo záveru eneolitu a staršej doby bronzovej ako indikátor "zamestnania" a sociálneho postavenia pochovaných. In Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2005, 37, s. 13-22.
 • BÁTORA, Jozef. Metallurgy and Early Bronze Age Fortified Settlements in Slovakia. In Slovenská archeológia, 2009, roč. 57, č. 2, p. 195-219. ISSN 1335-0102.
 • FURHOLT, Martin - BÁTORA, Jozef - CHEBEN, Ivan - KROLL, Helmut - RASSMANN, Knut - TÓTH, Peter. Vráble-Veľké Lehemby: eine Siedlungsgruppe der Linearkeramik in der Südwestslowakei Vorbericht über die Untersuchungen der Jahre 2010 und 2012 und Deutungsansätze. In Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu SAV v Nitre, 2014, roč. 62, č. 2, s. 227-266. ISSN 1335-0102.

Typ AEE

 • BÁTORA, Jozef - RASSMANN, Knut. Die Ausgrabungen auf der befestigten Siedlung Nad Hronom bei Rybník, Kr. Levice. In Defensive Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC. Editor Janusz Czebreszuk, Slawomir Kadrow, Johannes Müller. - Poznan ; Bonn : Wydawnictwo Poznanskie : Habelt, 2008, s. 85-95. ISBN 978-3-7749-3614-0.
 • BÁTORA, Jozef - EITEL, Bernhard - FALKENSTEIN, Frank - RASSMANN, Knut. Fidvár bei Vráble - Eine befestigte Zentralsiedlung der Frühbronzezeit in der Slowakei. In Defensive Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennia BC. Editor Janusz Czebreszuk, Slawomir Kadrow, Johannes Müller. - Poznan ; Bonn : Wydawnictwo Poznanskie : Habelt, 2008, s. 97-107. ISBN 978-3-7749-3614-0.
 • BÁTORA, Jozef - TÓTH, Peter. Settlement Strategies in the Early Bronze Age in South-Western Slovakia. In Settlement, Communication and Exchange around the Western Carpathians : International Workshop Held at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University, Kraków October 27-28, 2012. - Oxford : Archaeopress, 2014, s. 325-340. ISBN 978-1-78491-036-5.

Typ BAB

 • BÁTORA, Jozef. Od kamennej sekery po atómový reaktor. Nitra : Nitrianske tlačiarne, 1988. ISBN 80-212-0008-3.
 • BÁTORA, Jozef. Nevidzany : Mozaika histórie 1113-2013. Nitra 2013. 231 s. ISBN 978-80-969450-6-1.

Ďalšie informácie


Iné aktivity 

 • predseda Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore archeológia na FiF UK v Bratislave a v Archeologickom ústave SAV v Nitre
 • člen Komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore archeológia (FiF TU v Trnave)
 • člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium (archeológia) na FiF Univerzity v Hradci Králové
 • školiteľ interných doktorandov na FiF MU v Brne a FiF KU v Prahe
 • garant doktorandského štúdia v odbore archeológia na FiF UK v Bratislave
 • člen Komisie pre obhajoby vedeckej hodnosti doktor vied (DrSc.)
 • člen Vedeckej rady FiF UK v Bratislave
 • člen Vedeckej rady Vysokej školy Danubius v Sládkovičove
 • člen Vedeckej rady časopisu Acta Archaeologica Carpathica
 • pedagogická činnosť na zahraničných univerzitách (Berlín, Bochum, Brno, Viedeň)
 • študijné pobyty na zahraničných univerzitách (Berlín, Mníchov, Poznań, Viedeň)
 • viaceré výskumné pobyty na zahraničných vedecko-výskumných ústavoch (Frankfurt nad Mohanom)
 • člen Archeologickej rady pri Ministerstve kultúry SR
 • člen Komisie na udeľovanie osobitnej odbornej spôsobilosti pre vykonávanie terénneho archeologického výskumu pri Ministerstve kultúry SR
 • člen Komisie VEGA č. 10 (Ministerstvo kultúry SR a Slovenská akadémia vied)

Ďalšie informácie