Prezentácie nových publikácií

18. február 2015 – Nové štúdie o pragmatizme a neopragmatizme/ Emil Višňovský

Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. stor./ Ladislav Kiczko, Erika Lalíková, Milan Zigo (eds.)
Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. stor. Tvorba Teodora Münza očami súčasníkov/ Zlatica Plašienková (ed.)
Filozofia – veda – literatúra/ Lenka Bohunická, Erika Lalíková (eds.)

<output>Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. stor./ Ladislav Kiczko, Erika Lalíková, Milan Zigo (eds.)
Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. stor. Tvorba Teodora Münza očami súčasníkov/ Zlatica Plašienková (ed.)
Filozofia – veda – literatúra/ Lenka Bohunická, Erika Lalíková (eds.)</output>

<output>Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. stor./ Ladislav Kiczko, Erika Lalíková, Milan Zigo (eds.)
Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. stor. Tvorba Teodora Münza očami súčasníkov/ Zlatica Plašienková (ed.)
Filozofia – veda – literatúra/ Lenka Bohunická, Erika Lalíková (eds.)</output>

<output>Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. stor./ Ladislav Kiczko, Erika Lalíková, Milan Zigo (eds.)
Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. stor. Tvorba Teodora Münza očami súčasníkov/ Zlatica Plašienková (ed.)
Filozofia – veda – literatúra/ Lenka Bohunická, Erika Lalíková (eds.)</output>

<output></output>

12. november 2014 – Demosthenica libris manu scriptis tradita. Studien zur Textüberlieferung des Corpus Demosthenicum / Jana Grusková und Herbert Bannert (ed.) a Scythica Vindobonensia: Výskum novoobjavených historických fragmentov

Reči Démosthena, slávneho aténskeho rečníka a politika 4. storočia pred Kr., boli už pre autorov a politikov antiky, napr. Cicerona, veľkým vzorom rečníckeho umenia. Aj počas Byzancie a až dodnes nikdy neustal záujem o jeho dielo. V zlomkoch antických papyrusov je obzvlášť bohato zastúpený a z obdobia od 9. do 16. storočia sa zachovalo viac než dvesto gréckych kódexov jeho rečí. Autori predloženej publikácie, poprední svetoví odborníci v danej problematike, sa vo svojich príspevkoch venujú kultúrnohistorickým, paleografickým a textovo-kritickým aspektom tradovania korpusu textov, ktoré sa zachovali pod Démosthenovým menom. Zostavovateľka Jana Grusková je dlhoročou pracovníčkou Katedry klasickej a semitskej filológie FiF UK. S výskumom tradície Démosthena začala vo svojej dizertačnej práci, ktorú obhájila v roku 2002 na našej fakulte. Následne pokračovala v bádaní v danej problematike v úzkej spolupráci s Rakúskou akadémiou vied, čoho výsledkom je aj predložená publikácia a jej štúdia v nej.

Nové historické fragmenty o vpádoch Gótov do Rímskeho impéria v polovici 3. st. po Kr., tzv. Scythica Vindobonensia, ktoré boli pred niekoľkými rokmi objavené v jednom gréckom palimpseste v Rakúskej národnej knižnici, patria nepochybne k najvýznamnejším svojho druhu. Obsahujú mnoho nových poznatkov a informácií, ktoré zásadne menia náš pohľad na dejiny 3. storočia. Najnovšie výsledky boli publikované v štúdiách G. Martin - J. Grusková, ‚Dexippus Vindobonensis (?)‘. Ein neues Handschriftenfragment zum sog. Herulereinfall der Jahre 267/268, Wiener Studien 127 (2014), s. 101–120, a ‚Scythica Vindobonensia‘ by Dexippus (?): New Fragments on Decius’ Gothic Wars, Greek, Roman and Byzantine Studies 54 (2014), s. 728–754.

8. október 2014 – Ruská literatúra 18.-21. storočia/ Anton Eliaš a kol.

Monografia Ruská literatúra 18.-21. storočia je výsledkom práce literárnych vedcov-rusistov z KRJL FiF UK v Bratislave, FiF Prešovskej univerzity v Prešove a ÚSvL SAV v Bratislave. V centre pozornosti autorského kolektívu stoja kľúčové etapy vývoja ruskej literatúry 18.-21. storočia. Literárnohistorický materiál je spracovaný tak, aby viedol čitateľa od stručnej rekapitulácie historicko-kultúrneho kontextu jednotlivých období cez prezentáciu špecifických čŕt literárneho života a diania k deskripcii a interpretácii vývoja literárnych druhov a žánrov, ktorú ilustrujú aj výberové náčrty umeleckých špecifík najvýznamnejších diel kľúčových autorov jednotlivých vývinových období.

4. jún 2014 – Univerzita, spoločnosť, filozofia: realita verzus hodnoty. (Kritické eseje) s pôvodnou štúdiou Axela Honnetha/ Emil Višňovský (ed.)

Existuje všeobecný konsenzus v tom, že akademické inštitúcie prechádzajú v súčasnosti na celom svete bezprecedentnými zmenami. Univerzity menia svoju štruktúru a dizajn, spôsoby riadenia a spravovania, svoje spoločenské poslanie i podmienky práce akademikov. Na druhej strane neexistuje žiadny široký konsenzus v tom, akým smerom sa tieto zmeny uberajú či majú uberať, a iba málokto sa podujíma predvídať, kam akademické inštitúcie v súčasnom nepokojnom svete spejú. Texty v tejto publikácii vyrástli v mnohom zo znepokojenia autorov nad pomermi, v akých pracujú. K akademickej práci vždy patrila aj istá dávka intelektuálnej „radosti“ z obsahu a náplne tejto práce, čo ju robilo neobyčajne príťažlivou. Zdá sa, že táto dimenzia v inštrumentalizovanej akademickej kultúre, kde ide predovšetkým o „výsledky“, „produkty“, „kredity“, „výkony“ a ich „výkazy“, nemá miesto. Napriek tomu autori a autorky dúfajú, že touto knihou vnesú aspoň trochu svetla a nádeje do nášho akademického „tunela“ a pritiahnu pozornosť tých čitateľov, ktorým ide o obnovu hodnôt, na ktorých univerzity vždy stáli, stoja a môžu stáť.

14. máj 2014 – Studia Academica Slovaca 42. Zborník prednášok XLIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry SAS/ Jana Pekarovičová a Miloslav Vojtech (ed.)

V publikácii sú zastúpené príspevky z oblasti lingvistiky, literárnej vedy, histórie, hudobnej vedy, žurnalistiky, dejín výtvarného umenia a etnológie, ktoré korešpondujú s celkovými i parciálnymi úlohami a zámermi letnej školy.  Prvý oddiel zborníka s názvom Kultúrne dedičstvo ako inšpirácia pre súčasnosť s podtitulom 1150. výročie misie sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu je interdisciplinárnym pripomenutím si tejto významnej historickej udalosti, ktorá sa stala pevnou súčasťou našej národnej kultúry a tradície. Obsahom druhého bloku zborníka – Slovensko-české jazykové a kultúrne kontakty, paralely a odlišnosti je reflexia 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky s cieľom zhodnotiť kvalitatívnu premenu a transformáciu česko-slovenských vzťahov za posledných dvadsať rokov, ktoré nás delia od rozpadu spoločného štátu v roku 1993.Tretí blok je venovaný jubileám významných udalostí a postáv slovenskej kultúry, literatúry a histórie. Zborník sprístupňuje všetkým záujemcom o slovenčinu a slovakistiku aktuálne výsledky príslušných vedných odborov na Slovensku a zároveň podáva istý obraz o stave vedeckého myslenia v oblasti filologických a spoločenskovedných disciplín. Preto má ambíciu byť užitočnou študijnou pomôckou pri získavaní nových poznatkov o Slovensku, o jeho jazyku, kultúre, dejinách, literatúre a iných stránkach života.

30. apríl 2014 – Arabský jazyk a kultúra/ Zuzana Gažáková a Ján Pauliny

Publikácia je koncipovaná primárne ako učebnica pre poslucháčov študijného odboru Arabský jazyk a kultúra, presahuje však hranice textu pedagogického zamerania. Predstavuje ucelenú a podrobnú charakteristiku vedného odboru arabistika v širších kultúrno-spoločenských súvislostiach. Podstatná časť práce sa venuje arabskému jazyku, jeho postaveniu v rámci semitských jazykov a základným otázkam, ktoré sa týkajú vzniku a vývoja klasickej arabčiny smerom k dnešnej modernej spisovnej arabčine a hovorovým dialektom. Tretia kapitola zahŕňa prehľad vývoja arabskej klasickej a modernej poézie a prózy.

26. marec 2014 – Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii

Inštitút ázijských štúdií/Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy v Bratislave vydal v marci 2014 knižnú publikáciu s názvom Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej Ázii. Ide o prvú publikáciu na Slovensku, ktorá komplexným spôsobom prezentuje hlavné zahraničnopolitické otázky východoázijského regiónu (Čína, Japonsko, Taiwan, Kórea). Jednotlivé kapitoly sú dielom slovenských a českých akademikov, ktorí sa týmto témam dlhodobo venujú. Kniha obsahuje deväť kapitol, ktoré sa venujú aktuálnym vnútropolitickým otázkam, vzťahom medzi hlavnými aktérmi, alebo hlavnými problémovými otázkami, ako napríklad situácii v Juhočínskom a Východočínskom mori a energetickej bezpečnosti štátov.

12. marec 2014 – V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy/ Roman Holec a Marián Bovan

Kniha dvoch historikov mapuje na základe výskumu pôvodných domácich i zahraničných prameňov neznámy príbeh úplne zabudnutého slovenského lokaja na cisárskom dvore vo Viedni Antona Szmolena (1856 – 1939). Tento rodák z Banskej Bystrice sa dostal do bezprostrednej blízkosti cisára Františka Jozefa a jeho rodiny, verne mu slúžil a zostal lojálny ich pamiatke až do svojej smrti. V roku 1934 zanechal rukopisné pamäti o rokoch v armáde a na dvore. Hoci o jeho živote po opustení služby vieme len málo, jeho virtuálny životný príbeh, keď nevdojak účinkoval ako symbol dvora, neskôr lokajstva a zrady, je mimoriadne strhujúci a ďaleko presiahol hranice Szmolenovho života, ba dožil sa aj 21. storočia. Pamäti Antona Szmolena sú konfrontované so spomienkami na roky strávené po boku cisárovnej, ktoré napísala grófka Irma Sztárayová (1863 – 1940), príslušníčka starého aristokratického rodu pôvodom zo Zemplína a posledná dvorná dáma cisárovnej Alžbety. Životné osudy oboch sa viackrát preťali a spolu vydávajú svedectvo o pomeroch na viedenskom dvore. Súčasne nám ukazujú zradnosť memoárov, ktoré sú písané obyčajne účelovo a na základe veľmi selektívnej pamäti. Kniha odkrýva skutočný i zdanlivý lesk viedenského dvora, pomery za jeho kulisami a život služobníctva v hlavnom meste a v aristokratických domácnostiach.

 

 

19. februára 2014 – Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka/ Katarína Chmelinová a Katarína Beňová

Prvovýskum k sakrálnemu umeniu a pamiatkovej ochrane 2. polovice 19. storočia na Slovensku. Františkánska Provincia Najsv. Spasiteľa mala v tom čase na našom území 14 kláštorov. Keďže takmer pre všetky z nich pracoval rádový umelec Konrád Švestka (Schwestka) je jadro práce venované práve jeho tvorbe. Zaujímavá „case study“ poskytne obraz o tvorbe rádového umelca 19. storočia. Výsledkom sú tematicky zamerané odborné štúdie a vôbec prvý komplexný katalóg Švestkovej tvorby s predstavením 26 dosiaľ doložených lokalít jeho pôsobenia u nás a na Ukrajine.

11. december 2013 – Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách/ Ján Zambor

Prvá knižná monografia venovaná interpretáciám vybraných básní a prekladov jedného z  najvýznamnejších moderných slovenských básnikov. Do výberu sú zaradené básne Miroslava Válka zo zbierok Dotyky, Príťažlivosť, Nepokoj, Milovanie v husej koži, z cyklu Z vody, ako aj viaceré básne nezaradené do samostatných kníh. Interpretácie so zdôrazneným poetologickým zreteľom ponúkajú plastickejší obraz autorovej tvorby a jeho prínosu do poézie. Kniha vyšla vo vydavateľstve Literárne informačné centrum.

19. november 2013 – Energetická politika v rozšírenej Európskej únii/ Matúš Mišík

Monografia skúma zmeny v energetike na úrovni EÚ po tzv. východnom rozšírení EÚ v rokoch 2004 a 2007, keď do Únie vstúpilo 10 postkomunistických štátov strednej a východnej Európy. Tieto si so sebou priniesli nielen závislosť na energetických dodávkach z Ruska, ale aj záujem sa tohto problému zbaviť a posilniť svoju energetickú bezpečnosť. A práve preferencie, ktoré tri skúmané krajiny (Česká republika, Poľsko a Slovensko) presadzujú na úrovni EÚ, im majú zabezpečiť jej zlepšenie.

Práca argumentuje, že preferencie nie sú výsledkom objektívneho kalkulu materiálnych charakteristík štátu, ale sú filtrované subjektívnym vnímaním schopností a zraniteľnosti (obmedzení) zo strany rozhodovateľov. Na lepšie uchopenie takéhoto vnímania vlastností štátu využíva práca konceptuálny rámec teórie rolí, prístup zahraničnopolitickej analýzy. Identifikuje dve hlavné roly, ktoré následne určujú podobu preferencií presadzovaných na úrovni EÚ. V oblastiach, kde prevažuje vnímanie zraniteľnosti, a štátu je pripisovaná rola slabého vyjednávača, štáty presadzujú prointegračné preferencie, aby tak kompenzovali domáce nedostatky (vytvorenie spoločnej energetickej politiky s externou dimenziou, diverzifikácia energetických prepojení a podpora solidarity). Vo sférach, kde rozhodovatelia považujú štát za schopný a pripisujú mu rolu nezávislého, sú proti prehlbovaniu integrácie, aby takto neprišlo k obmedzeniu existujúcich výhod (snaha o zjednotenie energetického mixu, ďalšia liberalizácia vnútorného trhu).

13. november 2013 - Miloslav Okál – prvý slovenský profesor klasickej filológie/ Daniel Škoviera

Dal Slovákom Homéra! Miloslav Okál bol významným pedagógom a vedcom, ktorý priblížil Slovensku antickú filozofiu, analyzoval Aristofanove komédie, venoval sa novolatinským štúdiám a prekladateľstvu. Daniel Škoviera približuje jeho život a dielo v širšom kontexte kultúrnych dejín Slovenska. Text vychádza zo štúdia archívnych prameňov aj rozboru hlavných publikovaných prác autora. Kniha je komplexným pohľadom na popredného slovenského klasického filológa.

10. október 2013 –Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr/ Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová (zost.)

Kniha ocenená 4 hlavnými cenami rozličných vedeckých komisií, jednou cenou čitateľov a prémiou Literárneho fondu za dielo z oblasti spoločenských vied, na ktorom sa podieľalo 35 autorov z viac ako desiatky inštitúcií štyroch štátov. Nový pohľad na staré dejiny regiónu Bratislavy od prvých stôp osídlenia do vzniku stredovekého mesta.