Postup pri podávaní projektu

Pri predkladaní projektov pripravujete žiadosť o grant/dotáciu/NFP v mene Univerzity Komenského v BA, dokumenty podpisuje rektor UK, alebo v mene Filozofickej fakulty UK, dokumenty podpisuje dekan FiF UK:

Dekan FiF UK na základe poverenia olp 171/2012* a splnomocnenia č. 16/2013-5** schvaľuje projekty, resp. vyjadruje sa k možnosti realizácie projektu na fakulte a k účasti riešiteľov z fakulty:

a) na projektoch financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu do výšky 10.000,- € na bežné výdavky a do výšky 3.500,- € na kapitálové výdavky;

b) na projektoch financovaných z prostriedkov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), Vedeckej grantovej agentúry (VEGA) a Kultúrnej a edukačnej agentúry (KEGA);

c) na projektoch spolupráce (domácej a zahraničnej), ak sa táto spolupráca týka výhradne fakulty, ktorá ju aj pokryje z vlastných zdrojov a prostriedkov.

Rektor UK podpisuje:

a) všetky projekty financované z prostriedkov Európskej únie;

b) projekty financované z prostriedkov zahraničných a medzinárodných grantových schém;

c) projekty financované z prostriedkov štátneho rozpočtu nad 10.000,- € na bežné výdavky a nad 3.500,- € na kapitálové výdavky (okrem APVV, VEGA, KEGA);

Žiadosti o grant/dotáciu/NFP na podpis dekanovi FiF UK alebo rektorovi UK je potrebné predkladať výhradne prostredníctvom Projektového servisu - Mgr. Barbora Tancerová, M.A., ktorý Vám zabezpečí metodicku-administratívnu asistenciu a potrebné prílohy.

Základné informácie potrebné pre vypĺňanie formulárov

Pokyny VEGA

Pokyny KEGA

Manuál APVV

Smernica dekana o plánovaní nepriamych nákladov

Prílohy a potvrdenia k žiadostiam

Vydanie príloh a potvrdení z Rektorátu UK (patrí medzi ne napr. osvedčenie o vykonávaní výskumu a vývoja, štatút UK, menovací dekrét rektora UK, výpis zo Štatistického úradu, daňového úradu, výpis z trestného registra, potvrdenie od konkurzného súdu, sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní a iné) zabezpečuje projektový servis - Mgr. Barbora Tancerová, M.A. . Žiadatelia uvedených dokumentov musia vyplniť a doručiť predpísaný formulár "projektový zámer", ktorý Mgr. Barbora Tancerová, M.A. predloží na podpis dekanovi FiF UK a následne požiada Rektorát UK o vydanie požadovaných príloh a potvrdení. Dávame Vám na vedomie, že prílohy a potvrdenia je potrebné vyžiadať v predstihu, minimálne dva týždne pred uzávierkou žiadostí o grant/dotáciu/NFP, aby pracovníci Kancelárie pre európske a národné projekty stihli včas zabezpečiť všetky dokumenty.

Príprava rozpočtu

Pri plánovaní rozpočtu je potrebné zahrnúť nepriame (režijné) náklady, ktoré budú využité na úhradu nákladov Vašej katedry a úhradu nákladov fakulty. Pre konzultáciu alebo pomoc pri príprave rozpočtu môžete kontaktovať projektový servis - Mgr. Barbora Tancerová, M.A. .

----------------
* Poverenie OLP 171/2012, platné do konca fukčného obdobia dekana.
** Splnomocnenie č. 16/2013-5 kanc. rektora, platné do 30. 6. 2015.