Fakultné granty

FiF UK od roku 2013 podporuje vedecký výkon svojich pracovníkov aj prostredníctvom fakultných grantov, ktoré sú na rozdiel od iných grantových schém zamerané predovšetkým na podporu už hotových publikačných výstupov výskumov pracovníkov FiF UK (prípadne prác, na ktorých sa výraznou mierou podieľali).

O fakultný grant vo výške od 300,- € do 1.000,- € sa môže na jeseň daného roku (obvykle v septembri) uchádzať vysokoškolský učiteľ alebo vedeckovýskumný zamestnanec pracujúci na "plný úväzok" na fakulte, prípadne riešiteľské kolektívy zložené z týchto tvorivých pracovníkov. Tematické zameranie projektov je ľubovolné.

Uchádzači o fakultný grant môžu žiadať prostriedky na nasledovné aktivity:

  • predtlačovú prípravu (napr. zalomenie) alebo tlač vedeckej/odbornej publikácie;
  • preklad textu vedeckej publikácie do cudzieho jazyka;
  • financovanie aktívnej účasti na významnom vedeckom podujatí, z ktorého bude významný medzinárodný publikačný výstup;
  • realizáciu významného vedeckého podujatia s medzinárodnou účasťou a významným publikačným výstupom.

Žiadosť o pridelenie fakultného grantu je možné podať na projektovom oddelení fakulty v dobe aktuálnej výzvy (obvykle v septembri daného roka).

Na riešenie má pracovní FiF UK rok nasledujúci po výzve, publikovať výsledok musí najneskôr na ďalší nasledujúci rok – inak môže fakulta požadovať poskytnuté financie späť.

Formulár žiadosti o pridelenie fakultného grantu (2015)

Dokument s podrobnosťami o fakultných grantoch (2015)

Výsledné poradie projektov Fakultné granty na rok 2014

Výsledné poradie projektov Fakultné granty na rok 2015