Aktuálne výzvy a granty

Naposledy pridané výzvy sa zobrazujú ako prvé.


Akcia Rakúsko – Slovensko

Slovenská akademická informačná agentúra otvorila výzvu na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov či postdoktorandov o štipendiá na krátkodobé pobyty v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko.

Žiadatelia sa môžu uchádzať o nasledujúce štipendiá:

 • výskumné pobyty doktorandov 3 – 6 mesiacov
 • výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 – 6 mesiacov
 • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 – 3 mesiace

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 20. 10. 2017.

Kompletná informácia o štipendiách je uverejnená na https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/

V kategórii Krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti o štipendium priebežne počas celého roka.

Grant Nadácie Tatrabanky

O grant Nadácie Tatrabanky Kvalita vzdelávania sa môžu uchádzať projektové tímy zo slovenských vysokých škôl zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých spolupracovníkov a študentov.

Zameranie projektov: projekty, ktorých aktivity sú realizované v škole, súvisia s procesom vyučovania a základný vyučovací proces obohatia o nové poznatky, informácie, prístupy či metódy.

Projekt by mal tiež:

 • obsahovať aktivity zamerane na prepájanie akademickej stránky vyučovania s praxou a na zlepšenie pripravenosti študentov na prax,
 • obsahovať aktivity zamerane na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania,
 • zlepšovať obsah alebo formu súčasného vyučovacieho procesu či predmetu,
 • mať priamy vplyv na kvalitu vyučovania študentov tej školy, ktorá projekt predloží,
 • mať výstupy, ktoré budú môcť byť použité aj opakovane, po použití finančného príspevku od Nadácie Tatra banky.

Termín uzávierky podávania žiadostí: 20. októbra 2017.

Maximálna výška podpory: 5 000 EUR.

Projekty sa musia realizovať od 15. januára 2018 do 30. novembra 2018.

Projekty sa podávajú len elektronicky prostredníctvom online formulára na www.nadaciatatrabanky.sk

Bližšie informácie nájdete tu: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

Potrebné podporné dokumenty (prílohy) Vám poskytneme v Projektovom centre.

Visegrad Grants – podávanie žiadostí k 1. 10. 2017

O podporu z Visegrad Grants Medzinárodného Visegrádskeho fondu sa môžu uchádzať univerzity, vedecké centrá, mimovládne organizácie, samosprávy a ďalšie organizácie – podmienkou je zapojenie minimálne troch krajín V4 v jednej žiadosti.

Podporované oblasti:

 • kultúra a spoločná identita
 • vzdelávanie a budovanie kapacít
 • životné prostredie
 • demokratické hodnoty a médiá
 • verejná politika a inštitucionálne partnerstvo
 • vedecké výmeny a výskumná spolupráca
 • regionálny rozvoj, podnikanie a turizmus
 • sociálny rozvoj

Maximálna dĺžka trvania projektov: 12 mesiacov

Výška podpory: nie je stanovená

Oprávnené náklady, na ktoré možno žiadať podporu:

 • Náklady na tlač/vydanie publikácií
 • Prenájom a technické služby
 • Honoráre expertov, autorov, umelcov
 • Ubytovanie a strava
 • Cestovné a poštové náklady
 • Náklady na tlmočenie a preklad
 • Ocenenia a ceny
 • Kancelárske potreby a spotrebný materiál
 • Náklady na propagáciu
 • Náklady spojené s autorskými právami, licenčné poplatky, iné poplatky
 • Nepriame náklady (do výšky 15 % celkových nákladov)

Uzávierka podávania žiadostí: 1. októbra 2017 (12:00)

Kompletné grantové podmienky: visegradfund.org/grants/grant-guidelines/

Bližšie informácie Vám tiež radi poskytneme v Projektovom centre FiF UK.

Informačný deň: Interreg Stredná Európa 2014 – 2020

Dňa 26. septembra 2017 od 9:30 sa v Hoteli Bôrik bude konať „Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 – 2020“.

V rámci tretej výzvy programu Interreg Stredná Európa, sú tematické zamerania:

 • spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť strednej Európy,
 • spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v strednej Európe,
 • spolupráca v oblasti dopravy pre lepšie prepojenie strednej Európy.

Projekty je možné predkladať od 21. septembra 2017 do 25. januára 2018.

Bližšie informácie k výzve nájdete na internetovej stránke: www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html.

Zoznámte sa s programom informačného dňa.

Registráciu spolu s priloženou vyplnenou návratkou je potrebné zaslať na adresu ivan.zemkovlada.gov.sk, a to najneskôr do 15. septembra 2017. Za inštitúciu sa môžu zúčastniť maximálne tri osoby.

HERA: Public Spaces: Culture and Integration in Europe

Európska organizácia HERA - Humanities in the European Research Area otvorila výzvu „Public Spaces: Culture and Integration in Europe“. V rámci výzvy je možné podávať projekty medzinárodných konzorcií (štyria a viacerí partneri z rôznych krajín). Konzorciá môžu na projekty žiadať sumu do výšky 1 milióna eur, trvanie projektov je od 24 do 36 mesiacov.

Uzávierka podávania projektových návrhov (project outlines) je 24. októbra 2017.

Cieľ výzvy: „The HERA JRP PS wants to mobilize the wide range of multi-disciplinary perspectives necessary to understanding the relationships between “public space”, culture and other phenomena, such as e.g. European integration. The research is expected to give new insights that promote the full potential of citizens’ engagement with European public and cultural spaces; to stimulate public, political and scholarly debate about the future prospects of European integration, and to study new modes of interactive and reciprocal engagement between academics and various types of stakeholders including those working in the media, creative industries, and heritage sectors, as they have proved to be the true vehicles of European integration. The challenge for research is to identify how the relations between culture and integration within the context of public space(s) have been modelled and how they can be better understood in order to contribute to a better world.“

Podrobnejšie informácie vrátane často kladných otázok získate v prílohe a tiež tu: heranet.info/hera-jrp-iv-public-spaces-culture-and-integration-europe

Na stránke HERA je tiež zverejnený portál na vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre konzorciá.

Národným koordinačným bodom pre túto výzvu je v Slovenskej republike SAV. Na 6. septembra 2017 pripravili informačný seminár za účasti hlavných predstaviteľov HERA. Na seminár je možné prihlásiť sa zaslaním návratky podľa inštrukcií na webe SAV.

Leibniz ScienceCampus EEGA@future: granty pre postdokov orientované na prípravu projektov

Leibniz ScienceCampus (Nemecko) ponúka postdoktorandom krátkodobé výskumné a školiace pobyty (do šesť mesiacov so začiatkom od marca 2018 do júna 2018) orientované na prípravu rozsiahlejších projektových žiadostí, ktoré sa budú týkať výskumu východnej Európy. Menovite ide o tieto oblasti:

 1. Mobilities and Migration Regimes in Eastern Europe
 2. The Self-Positioning of Eastern Europe in a New World Order In-The-Making
 3. Business Strategies and Frameworks of Political Economies
 4. Cultural and Intellectual Perspectives and Identifications
 5. Eastern Europe in Times of Europeanisation

Od účastníkov sa očakáva, že počas pobytu v Leibniz ScienceCampus (v Lipsku, Halle alebo Jene) pripravia výskumný projekt zameraný na jednu z uvedených tém. Pritom budú mať možnosť konzultovať projekt s odborníkmi v spomínaných oblastiach. Štipendium, ktorého výška nie je presne stanovená, im umožní pokryť všetky náklady na živobytie počas pobytu.

Viac informácií o tejto výzve nájdete na : leibniz-eega.de/call-applications-eegafuture-postdoc-grants-preparation-funding-applications/

Ďalšie výzvy Leibniz ScienceCampus EEGA: leibniz-eega.de/programmes/application-overview/

Otvorenie výzvy ERC Synergy a Starting Grants

Európska komisia v týchto dňoch spustila dve výzvy Európskej rady pre výskum (ERC):

 • grant ERC Synergy pre konzorciá výskumných tímov (minimálna dvaja vedúci riešitelia a ich tímy) s uzávierkou 14. 11. 2017 o 17:00; možnosť žiadať až 10 mil. eur na obdobie šesť rokov. Vo výzve tiež možno žiadať o dodatočné 4 mil. eur na pokrytie mimoriadnych nákladov.
 • grant ERC Starting pre začínajúcich excelentných riešiteľov s uzávierkou 17. 10. 2017 o 17:00. V tejto výzve možno žiadať o 1,5 mil. eur na obdobie piatich rokov a ďalších až 500-tisíc eur na mimoriadne výdavky. Oprávnený žiadateľ musel získať titul PhD. najmenej pred dvomi a najviac pred siedmimi rokmi.

Dedičstvo v meniacich sa prostrediach

V rámci projektu JPI in Cultural Heritage sa pripravuje výzva na predkladanie projektov, ktoré sa týkajú témy Dedičstvo v meniacich sa prostrediach (Heritage in Changing Environment).

Oficiálne otvorenie výzvy: 4. septembra 2017

Uzávierka podávania žiadostí: 30. novembra 2017

Projekty malých medzinárodných konzorcií (min. 3, max. 5 výskumných tímov z rôznych krajín) by sa mali týkať kultúrneho dedičstva v meniacom sa prostredí, pričom ide o zmeny v najrôznejších podobách - meniace sa klimatické podmienky, zmeny v životnom prostredí, demografické a spoločenské zmeny, urbanizácia, vyľudňovanie vidieka, ekonomické zmeny, zmeny vo vnímaní a postojoch, migrácia, trvalá udržateľnosť a ďalšie. Bližšie informácie k témam, ktoré by mali byť predmetom žiadostí, nájdete v dokumente v prílohe.

Oprávnenými subjektmi (členmi výskumníckych konzorcií) zo Slovenskej republiky sú výskumné ústavy a vysoké školy. Asociovanými členmi výskumných konzorcií môžu byt aj tímy, ktoré nie sú pod zriaďovateľskom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Trvanie projektov: max. 36 mesiacov

Suma, ktorú možno žiadať, nie je zatiaľ stanovená, detailnejšie informácie a formuláre k príprave žiadostí budú zverejnené od 4. septembra na stránke: www.jpi-culturalheritage.eu

HERA: „Public Spaces: Culture and Integration in Europe“

Oficiálna výzva HERA (Humanities in the European Research Area) s názvom „Public Spaces: Culture and Integration in Europe“ bude zverejnená 24. augusta, na stránke HERA (http://heranet.info/) sú však už teraz zverejnené prvé informácie.

 • Vo výzve bude možné podávať projekty medzinárodných konzorcií (štyri a viac partnerov z rôznych krajín), uzávierka žiadostí je naplánovaná na 24. októbra 2017. Konzorciá môžu na projekty žiadať sumu do výšky 1 milióna eur, s trvaním od 24 do 36 mesiacov.
 • Cieľ výzvy: „to deepen the theoretical and empirical cultural understanding of public spaces in a European context. The programme has been designed to facilitate a broad range of cultural approaches to conceptualising public space, its structural and processual formations, and its possible outcomes in terms of, for example, integration, exclusion, disintegration, fragmentation, hybridization, amalgamation or transmission.“
 • Podrobnejšie informácie: http://heranet.info/hera-jrp-iv-public-spaces-culture-and-integration-europe
 • Na stránke HERA je tiež zverejnený portál na vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre konzorciá.
 • Ďalšie informácie prinesieme v auguste po oficiálnom zverejnení výzvy.

H2020: Výzvy ERA Chairs a Twinning

Pod program Horizont 2020 spadá aj programová oblasť „Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti“, ktorá sa zameriava na krajiny (vrátane Slovenska), ktorých výkon a miera participácie v rámci H2020 patria k tým nižším. V tejto oblasti sú v súčasnosti aktuálne dve výzvy: ERA Chairs a Twinning.

ERA Chairs

V rámci výzvy ERA Chairs možno podávať projekty, ktorých cieľom je nábor excelentného vedca („chair“) z inej ako žiadajúcej inštitúcie. „Chair“ je špičkový vedec a manažér, ktorý sa na obdobie najviac piatich rokov stane zamestnancom žiadajúcej inštitúcie na plný úväzok, zostaví tu vlastný výskumný tím a pomôže zaviesť štrukturálne zmeny, ktoré zabezpečia „zvýšenie excelentnosti prostredia“ žiadajúcej inštitúcie.

 • Výzva ERA Chairs sa neobmedzuje na konkrétne oblasti výskumu. Počíta s jednotlivými žiadateľmi (t. j. neumožňuje vytváranie konzorcií medzi inštitúciami). Rozpočet projektu nesmie presiahnuť 2,5 milióna € (na max. 5 rokov). Predpokladá sa, že Európska komisia podporí 14 žiadostí v rámci tejto výzvy.
 • Prostriedky získané v rámci výzvy ERA Chairs neslúžia na financovanie samotného výskumu (spotrebný materiál, zariadenia, výskumná infraštruktúra atď.), ale predovšetkým na pokrytie personálnych nákladov vzniknutého výskumného tímu.
 • Prostriedkami disponuje samotný „chair“ a môže ich využiť aj na pokrytie cestovných nákladov, tréningových aktivít, publikácií, pracovných návštev atď. Jednou z podmienok výzvy je aj to, aby sa pozícia „chair“ obsadzovala v transparentnom a otvorenom výberovom konaní (t. j. projekt nemôže vopred špecifikovať, koho má inštitúcia obsadiť na túto pozíciu).
 • Uzávierka žiadostí v rámci výzvy ERA Chairs je 15. 11. 2017.

Viac informácií o výzve nájdete na oficiálnej stránke: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html 

Ďalšie informácie sú k dispozícii aj v prezentáciách z informačného dňa o tejto výzve, ktorý zorganizovalo CVTI SR. Všetky prezentácie nájdete na adrese: http://h2020.cvtisr.sk/sk/dalsie-oblasti/sirenie-excelentnosti-a-rozsirovanie-ucasti/prezentacie.html?page_id=1908 

Twinning

V rámci výzvy Twinning možno podávať projekty, ktorých cieľom je vytvoriť konzorcium s najmenej dvoma excelentnými subjektmi. Cieľom je zlepšiť výskumný profil žiadajúcej organizácie a jej zamestnancov a prispieť tak k zmenšeniu rozdielov medzi inštitúciami.

 • Výzva sa neobmedzuje na žiadne konkrétne výskumné oblasti. Podmienkou je, aby žiadajúca inštitúcia navrhla minimálne dvoch excelentných partnerov. Rozpočet na jednotlivý projekt je najviac 1 milión € na obdobie max. troch rokov. EK v rámci tejto výzvy zrejme podporí až 30 projektov.
 • Projekty predkladané v rámci výzvy Twinning by mali vychádzať zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3). Úspešné žiadosti by mali navrhnúť stratégiu na posilnenie „vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity“ vlastnej inštitúcie, ale aj (najmenej dvoch) partnerov v konzorciu.
 • Prostriedky získané v rámci výzvy Twinning neslúžia na financovanie výskumnej infraštruktúry. Výzva slúži na pokrytie nákladov na také aktivity konzorcia, ako sú krátkodobé výmenné pobyty zamestnancov, expertné návštevy, krátkodobé školiace pobyty, workshopy a konferencie, spoločné vzdelávacie aktivity, ale aj rôzne propagačné a popularizačné činnosti.
 • Uzávierka žiadostí v rámci výzvy Twinning je 15. 11. 2017.

Viac informácií o výzve nájdete na oficiálnej stránke: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html

Ďalšie informácie sú k dispozícii aj v prezentáciách z informačného dňa o tejto výzve, ktorý zorganizovalo CVTI SR. Všetky prezentácie nájdete na adrese: http://h2020.cvtisr.sk/sk/dalsie-oblasti/sirenie-excelentnosti-a-rozsirovanie-ucasti/prezentacie.html?page_id=1908