Aktuálne výzvy a granty

Najnovšie výzvy sa zobrazujú ako prvé.


H2020: Výzvy ERA Chairs a Twinning

Pod program Horizont 2020 spadá aj programová oblasť „Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti“, ktorá sa zameriava na krajiny (vrátane Slovenska), ktorých výkon a miera participácie v rámci H2020 patria k tým nižším. V tejto oblasti sú v súčasnosti aktuálne dve výzvy: ERA Chairs a Twinning.

ERA Chairs

V rámci výzvy ERA Chairs možno podávať projekty, ktorých cieľom je nábor excelentného vedca („chair“) z inej ako žiadajúcej inštitúcie. „Chair“ je špičkový vedec a manažér, ktorý sa na obdobie najviac piatich rokov stane zamestnancom žiadajúcej inštitúcie na plný úväzok, zostaví tu vlastný výskumný tím a pomôže zaviesť štrukturálne zmeny, ktoré zabezpečia „zvýšenie excelentnosti prostredia“ žiadajúcej inštitúcie.

 • Výzva ERA Chairs sa neobmedzuje na konkrétne oblasti výskumu. Počíta s jednotlivými žiadateľmi (t. j. neumožňuje vytváranie konzorcií medzi inštitúciami). Rozpočet projektu nesmie presiahnuť 2,5 milióna € (na max. 5 rokov). Predpokladá sa, že Európska komisia podporí 14 žiadostí v rámci tejto výzvy.
 • Prostriedky získané v rámci výzvy ERA Chairs neslúžia na financovanie samotného výskumu (spotrebný materiál, zariadenia, výskumná infraštruktúra atď.), ale predovšetkým na pokrytie personálnych nákladov vzniknutého výskumného tímu.
 • Prostriedkami disponuje samotný „chair“ a môže ich využiť aj na pokrytie cestovných nákladov, tréningových aktivít, publikácií, pracovných návštev atď. Jednou z podmienok výzvy je aj to, aby sa pozícia „chair“ obsadzovala v transparentnom a otvorenom výberovom konaní (t. j. projekt nemôže vopred špecifikovať, koho má inštitúcia obsadiť na túto pozíciu).
 • Uzávierka žiadostí v rámci výzvy ERA Chairs je 15. 11. 2017.

Viac informácií o výzve nájdete na oficiálnej stránke: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html 

Ďalšie informácie sú k dispozícii aj v prezentáciách z informačného dňa o tejto výzve, ktorý zorganizovalo CVTI SR. Všetky prezentácie nájdete na adrese: http://h2020.cvtisr.sk/sk/dalsie-oblasti/sirenie-excelentnosti-a-rozsirovanie-ucasti/prezentacie.html?page_id=1908 

Twinning

V rámci výzvy Twinning možno podávať projekty, ktorých cieľom je vytvoriť konzorcium s najmenej dvoma excelentnými subjektmi. Cieľom je zlepšiť výskumný profil žiadajúcej organizácie a jej zamestnancov a prispieť tak k zmenšeniu rozdielov medzi inštitúciami.

 • Výzva sa neobmedzuje na žiadne konkrétne výskumné oblasti. Podmienkou je, aby žiadajúca inštitúcia navrhla minimálne dvoch excelentných partnerov. Rozpočet na jednotlivý projekt je najviac 1 milión € na obdobie max. troch rokov. EK v rámci tejto výzvy zrejme podporí až 30 projektov.
 • Projekty predkladané v rámci výzvy Twinning by mali vychádzať zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3). Úspešné žiadosti by mali navrhnúť stratégiu na posilnenie „vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity“ vlastnej inštitúcie, ale aj (najmenej dvoch) partnerov v konzorciu.
 • Prostriedky získané v rámci výzvy Twinning neslúžia na financovanie výskumnej infraštruktúry. Výzva slúži na pokrytie nákladov na také aktivity konzorcia, ako sú krátkodobé výmenné pobyty zamestnancov, expertné návštevy, krátkodobé školiace pobyty, workshopy a konferencie, spoločné vzdelávacie aktivity, ale aj rôzne propagačné a popularizačné činnosti.
 • Uzávierka žiadostí v rámci výzvy Twinning je 15. 11. 2017.

Viac informácií o výzve nájdete na oficiálnej stránke: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html

Ďalšie informácie sú k dispozícii aj v prezentáciách z informačného dňa o tejto výzve, ktorý zorganizovalo CVTI SR. Všetky prezentácie nájdete na adrese: http://h2020.cvtisr.sk/sk/dalsie-oblasti/sirenie-excelentnosti-a-rozsirovanie-ucasti/prezentacie.html?page_id=1908

Bilaterálna výzva APVV: Slovenská republika – Čínska republika (Taiwan)

V rámci výzvy je možné podávať projekty, ktorých cieľom je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov: 

 • príprava spoločných medzinárodných projektov;
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
 • zbieranie výskumných materiálov;
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Dĺžka trvania projektov: max. 24 mesiacov, začiatok riešenia projektu najskôr 01. 01. 2018, najneskorší termín ukončenia riešenia projektu 31. 12. 2019.

Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 4 000 € na kalendárny rok/projekt a max. 8 000 € na celú dobu riešenia projektu.

Dátum uzavretia výzvy: 03. 07. 2017

Viac informácií získate tu: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-taiwan-2017.html