Aktuálne výzvy a granty

Naposledy pridané výzvy sa zobrazujú ako prvé.


Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Výzva Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships je určená na podporu najlepších či najsľubnejších výskumníkov bez ohľadu na národnosť, ktorí si hľadajú zamestnanie na inštitúciách v členských krajinách EÚ a ďalších šestnástich, tzv. asociovaných krajinách (európske štipendiá), prípadne sa uchádzajú o dočasné vyslanie do krajiny mimo Európy (globálne štipendiá). Výzva sa týka všetkých oblastiach výskumu a inovácií.

Do výzvy sa môže zapojiť jednotlivec spoločne s prijímajúcou inštitúciou (univerzitou, výskumným centrom, verejnou alebo súkromnou výskumnou inštitúciou, medzinárodnou európskou záujmovou organizáciou a medzinárodnou organizáciou či priemyselným subjektom). Podmienkou účasti vo výzve je cezhraničná mobilita (žiadateľ sa nemôže uchádzať o zamestnanie na inštitúcie vo svojej krajine).

Európske štipendiá trvajú jeden až dva roky, globálne dva až tri roky. Umožňujú pokryť až 100 % oprávnených životných nákladov, cestovného a prípadných nákladov na rodinných príslušníkov. Štipendiom disponuje hostiteľská organizácia.

Súčasťou výzvy sú aj osobitné "panely" zamerané napríklad na reštartovanie kariéry výskumníka (napr. po rodičovskej dovolenke) či návrat a reintegráciu výskumníkov z krajín mimo Európy, ktorí tu už pracovali.

Uzávierka aktuálneho kola výzvy je 14. septembra 2017.

Viac informácií o výzve nájdete na týchto adresách:

V júli 2017 zorganizovalo CVTI SR informačný deň o výzve. Užitočné prezentácie s informáciami o výzve či o tom, ako napísať úspešný projekt, nájdete tu: http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/seminar-msca-individual-fellowship-2017.html?page_id=3171

Grant a štipendium Vzdelávacej nadácie J. Husa

Vzdelávacia nadácia Jana Husa vyhlásila aj v tomto roku výzvu na podávanie žiadostí o štipendiá a granty. Uzávierka je v oboch prípadoch 10. septembra 2017.

Grant Husovy nadace

Nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu.

Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech.

Celková výše grantu je 100 tis. Kč. Z toho 50 tis. bude vyplaceno po jeho udělení, 50 tis. po kladném recenzním řízení. Nadace po kladném recenzním řízení zajistí (organizačně i finančně) též publikaci výsledné studie.

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení grantu obsahovat jako přílohy (v souborech PDF):

 1. stručný životopis
 2. příklad vlastního odborného textu, např. článek, kapitolu knihy, studii
 3. projekt zpracování studie na jedno ze zadaných témat:
  • Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?
  • Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?
  • Je účast v zavrženém hnutí důvodem k zavržení činů člověka?

Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 normostran. Výsledná studie by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů.

Uzávěrka žádostí: 10. 9. 2017

http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/

Stipendium husovy nadace

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech.

Stipendium činí 80 tis. Kč (ve Slovenské republice může zahrnovat podporu Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach).

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení stipendia obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, jehož celkový rozsah nesmí překročit 3 normostrany):

 1. Stručný životopis
 2. Popis pracovního postavení žadatele a jeho životních i odborných plánů
 3. Dobře zdůvodněný rozklad, jak bude stipendium využito pro získání času na svobodné a nerušené bádání

Žádost dále může obsahovat (v dalších souborech, nad uvedený rozsah):

 1. Seznam publikací
 2. Vlastní publikované, nebo i nepublikované či nepublikovatelné práce
 3. Neformální charakteristiku uchazeče od kolegy
 4. Doporučení domovského pracoviště
 5. Souhlas přijímající instituce (akceptační list) v případě výjezdu do zahraničí
 6. Další přílohy podle uvážení uchazeče

Uzávěrka žádostí: 10. 9. 2017

http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/

Open Knowledge Technologies: Mapping and Validating Knowledge

V rámci Pilot Project & Preparation Action prebieha výzva Open Knowledge Technologies: Mapping and Validating Knowledge, ktorej uzávierka je 5. septembra 2017.

Žiadateľom môže byť jedna organizácia alebo konzorcium, projekty je možné plánovať na 24 mesiacov.

Pokiaľ ide o ciele plánovaných projektov, výzva uvádza:

“The overall objective of this preparatory action is to develop and demonstrate a Europe-wide learning and assessment technology. The proposed solution should integrate and improve the development of non-cognitive skills by testing and piloting them for effectiveness in various learning and training contexts.

The preparatory action will consist of the development and deployment of a technological platform integrating online services, which will incorporate the following modules and services:

 1. Competence mapping of non-cognitive skills;
 2. Tailored learning roadmaps for enhancing the learners' non-cognitive skills via educational services and/or solutions (including specific open educational resources);
 3. Mechanisms for measurement/assessment/credentialisation (e.g. by certificate and/or badge) and recognition of the new learning and skills.

These services should be accompanied by a thoughtful and comprehensive social innovation process to engage citizens at risk of exclusion in Europe, in particular unemployed youth. The different services will need to be tested, including by users, and demonstrated.

The action is expected to develop a European-wide learning technology system to support, enhance and facilitate the learning of non-cognitive skills of European citizens at risk of exclusion, in particular unemployed youth.”

Podporované aktivity:

 • Prototyping, deployment and testing/validation actions;
 • Conferences, seminars;
 • Awareness and dissemination actions;
 • Actions aiming at the creation and improving of networks, exchanges of good practices;
 • Studies, analyses, mapping projects;
 • Research activities

Celé znenie výzvy a ďalšie podrobnosti nájdete tu: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/calls/paokt-2017-ag.html

Európska noc výskumníkov 2017

Prihlasovanie na nový ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2017 bolo spustené. Témou 11. ročníka festivalu je motto „Made by Science – Vytvorené vedou“. Podľa organizátorov cieľom je poukázať na fakt, že každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Všetko na svete sa skladá z elementárnych častíc, tak ako by finálny vynález, produkt, služba nevznikli bez malých, ale významných objavov. Všetko okolo nás si preto zaslúži nálepku „Made by Science – Vytvorené vedou“.

Prihlášku na festival vedy nájdete na: http://www.nocvyskumnikov.sk/prihlasky.html

Online prihlasovanie aktivít a vedeckých stánkov bude uzavreté 5. septembra 2017. Po spracovaní prihlášky v systéme Vás bude telefonicky kontaktovať lokálny koordinátor, s ktorým si potvrdíte technické a priestorové požiadavky.

V prípade, že by ste mali záujem pripraviť vedecko-populárnu prednášku a viete ponúknuť atraktívnu tému a nápad, ktorý osloví školskú mládež alebo široké publikum, kontaktujte prosím projektového koordinátora priamo e-mailom: petraninovasovva.sk

Bilaterálna výzva APVV: Slovensko – Rakúsko 2017

V rámci výzvy je možné podávať projekty bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou, ktorých cieľom je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

 • príprava spoločných medzinárodných projektov;
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
 • zbieranie výskumných materiálov;
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Dátum uzavretia elektronického systému na podávanie žiadostí je 01. 08. 2017 o 12:00 hodine. Žiadateľ je povinný jeden podpísaný originál žiadosti v listinnom vyhotovení (identický s elektronickou verziou odoslanej žiadosti) doručiť agentúre v lehote najneskôr do 01. 08. 2017.

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 4 000 EUR na celú dobu riešenia. Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 2 000 € na kalendárny rok/projekt a max. 4 000 € na celú dobu riešenia projektu.

Dĺžka trvania projektov: max. 24 mesiacov, začiatok riešenia projektu najskôr 01. 01. 2018, najneskorší termín ukončenia riešenia projektu do 31. 12. 2019.

Úplné znenie výzvy nájdete v prílohe, podrobnejšie informácie tiež tu: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-rakusko-2017.html

Ars Bratislavensis 2017

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy na podporu kultúry – ARS Bratislavensis sa orientuje na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a na aktivity, ktoré propagujú Bratislavu v zahraničí (vrátane organizácie konferencií a vydávania publikácií).

Na jeden schválený projekt sa poskytuje dotácia do max. výšky 1500 €.

Najbližšie termíny uzávierok žiadostí sú 30. júna a 30. septembra 2017. Podrobnejšie informácie o grantovom programe nájdete na webovom sídle mesta www.bratislava.sk, v sekcii Financie a majetok, v časti „Granty“ (pravidlá a formuláre).

H2020: Výzvy ERA Chairs a Twinning

Pod program Horizont 2020 spadá aj programová oblasť „Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti“, ktorá sa zameriava na krajiny (vrátane Slovenska), ktorých výkon a miera participácie v rámci H2020 patria k tým nižším. V tejto oblasti sú v súčasnosti aktuálne dve výzvy: ERA Chairs a Twinning.

ERA Chairs

V rámci výzvy ERA Chairs možno podávať projekty, ktorých cieľom je nábor excelentného vedca („chair“) z inej ako žiadajúcej inštitúcie. „Chair“ je špičkový vedec a manažér, ktorý sa na obdobie najviac piatich rokov stane zamestnancom žiadajúcej inštitúcie na plný úväzok, zostaví tu vlastný výskumný tím a pomôže zaviesť štrukturálne zmeny, ktoré zabezpečia „zvýšenie excelentnosti prostredia“ žiadajúcej inštitúcie.

 • Výzva ERA Chairs sa neobmedzuje na konkrétne oblasti výskumu. Počíta s jednotlivými žiadateľmi (t. j. neumožňuje vytváranie konzorcií medzi inštitúciami). Rozpočet projektu nesmie presiahnuť 2,5 milióna € (na max. 5 rokov). Predpokladá sa, že Európska komisia podporí 14 žiadostí v rámci tejto výzvy.
 • Prostriedky získané v rámci výzvy ERA Chairs neslúžia na financovanie samotného výskumu (spotrebný materiál, zariadenia, výskumná infraštruktúra atď.), ale predovšetkým na pokrytie personálnych nákladov vzniknutého výskumného tímu.
 • Prostriedkami disponuje samotný „chair“ a môže ich využiť aj na pokrytie cestovných nákladov, tréningových aktivít, publikácií, pracovných návštev atď. Jednou z podmienok výzvy je aj to, aby sa pozícia „chair“ obsadzovala v transparentnom a otvorenom výberovom konaní (t. j. projekt nemôže vopred špecifikovať, koho má inštitúcia obsadiť na túto pozíciu).
 • Uzávierka žiadostí v rámci výzvy ERA Chairs je 15. 11. 2017.

Viac informácií o výzve nájdete na oficiálnej stránke: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2017.html 

Ďalšie informácie sú k dispozícii aj v prezentáciách z informačného dňa o tejto výzve, ktorý zorganizovalo CVTI SR. Všetky prezentácie nájdete na adrese: http://h2020.cvtisr.sk/sk/dalsie-oblasti/sirenie-excelentnosti-a-rozsirovanie-ucasti/prezentacie.html?page_id=1908 

Twinning

V rámci výzvy Twinning možno podávať projekty, ktorých cieľom je vytvoriť konzorcium s najmenej dvoma excelentnými subjektmi. Cieľom je zlepšiť výskumný profil žiadajúcej organizácie a jej zamestnancov a prispieť tak k zmenšeniu rozdielov medzi inštitúciami.

 • Výzva sa neobmedzuje na žiadne konkrétne výskumné oblasti. Podmienkou je, aby žiadajúca inštitúcia navrhla minimálne dvoch excelentných partnerov. Rozpočet na jednotlivý projekt je najviac 1 milión € na obdobie max. troch rokov. EK v rámci tejto výzvy zrejme podporí až 30 projektov.
 • Projekty predkladané v rámci výzvy Twinning by mali vychádzať zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3). Úspešné žiadosti by mali navrhnúť stratégiu na posilnenie „vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity“ vlastnej inštitúcie, ale aj (najmenej dvoch) partnerov v konzorciu.
 • Prostriedky získané v rámci výzvy Twinning neslúžia na financovanie výskumnej infraštruktúry. Výzva slúži na pokrytie nákladov na také aktivity konzorcia, ako sú krátkodobé výmenné pobyty zamestnancov, expertné návštevy, krátkodobé školiace pobyty, workshopy a konferencie, spoločné vzdelávacie aktivity, ale aj rôzne propagačné a popularizačné činnosti.
 • Uzávierka žiadostí v rámci výzvy Twinning je 15. 11. 2017.

Viac informácií o výzve nájdete na oficiálnej stránke: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-05-2017.html

Ďalšie informácie sú k dispozícii aj v prezentáciách z informačného dňa o tejto výzve, ktorý zorganizovalo CVTI SR. Všetky prezentácie nájdete na adrese: http://h2020.cvtisr.sk/sk/dalsie-oblasti/sirenie-excelentnosti-a-rozsirovanie-ucasti/prezentacie.html?page_id=1908

Bilaterálna výzva APVV: Slovenská republika – Čínska republika (Taiwan)

V rámci výzvy je možné podávať projekty, ktorých cieľom je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov: 

 • príprava spoločných medzinárodných projektov;
 • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
 • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
 • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
 • zbieranie výskumných materiálov;
 • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Dĺžka trvania projektov: max. 24 mesiacov, začiatok riešenia projektu najskôr 01. 01. 2018, najneskorší termín ukončenia riešenia projektu 31. 12. 2019.

Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 4 000 € na kalendárny rok/projekt a max. 8 000 € na celú dobu riešenia projektu.

Dátum uzavretia výzvy: 03. 07. 2017

Viac informácií získate tu: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-taiwan-2017.html