Projektový servis

Projektový servis Filozofickej fakulty UK je informačné a poradenské centrum poskytujúce základné informácie, konzultácie a asistenčné služby záujemcom spomedzi všetkých pedagogických a vedeckých pracovísk fakulty pri vyhľadávaní dotačných možností, podávaní domácich a medzinárodných grantov a projektovom riadení.

Medzi hlavné činnosti tohto servisu patrí:

  • uverejňovanie aktuálnych výziev a grantových príležitostí z oblasti spoločenských a humanitných vied;
  • komplexné služby pre predkladateľov projektov;
  • projektové poradenstvo;
  • asistencia pri administratívnom a finančnom riadení projektov.

Projektový servis poskytuje záujemcom prehľad grantových schém a grantových agentúr, zo Slovenska ako aj zo zahraničia, prostredníctvom ktorých môžu získať prostriedky na financovanie svojich výskumných projektov, vybudovanie a modernizáciu infraštruktúry, prehlbovanie svojho vzdelania, ako aj na nadviazanie spolupráce s medzinárodnou vedeckou komunitou a výskumnými tímami z domova a zo zahraničia.

Pri jednotlivých grantových schémach a agentúrach sú uvedené ich základné charakteristiky, špecifikácie a programy, ktoré ponúkajú, ako aj internetové odkazy, na ktorých sa záujemcovia môžu dozvedieť podrobnejšie informácie o grantových príležitostiach a možnostiach nadviazania vedeckej spolupráce.

V podsekcii "aktuálne výzvy a granty" sú uverejnené vyhlásené a neuzavreté výzvy relevantné pre spoločenské a humanitné vedy aj s dátumom uzavretia, základnou charakteristikou a internetovým odkazom, na ktorom záujemcovia nájdu všetky dôležité informácie, vrátane úplného znenia výzvy.

Kontakt:
Mgr. Barbora Tancerová, M.A.
Rozvoj vedy, domáce a medzinárodné projekty
e-mail: barbora.tancerovauniba.sk
tel.: +421 2 59339399
miestnosť: 147a (budova na Gondovej, 1. poschodie)
Úradné hodiny: pondelok, streda 13:30 – 15:30
                             utorok, štvrtok 9:00 – 11:30

Adresa:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99 Bratislava