Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 29. júna 2017 sa pred Vedeckou radou FiF UK v miestnosti 236 (I. poschodie budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 v Bratislave) uskutoční:

o 9.00 h habilitačná prednáška PhDr. Evy Palkovičovej, PhD., pracovníčky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo

Názov habilitačnej práce: Hispanoamerická literatúra na Slovensku optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr

Téma habilitačnej prednášky: Slovenské preklady Cervantesovho Dona Quijota pre deti a mládež

o 11.30 h habilitačná prednáška Mgr. Gabriely Múcskovej, PhD., pracovníčky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci študijného odboru slovenský jazyk a literatúra

Názov habilitačnej práce: Jazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie (na príklade vývinu slovenského préterita)

Téma habilitačnej prednášky: Historické jazykové zmeny v ich priebehu a v súvislostiach (so zameraním na zmeny v gramatickom vývine jazyka)