Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 25. mája 2017 sa pred Vedeckou radou FiF UK v miestnosti 236 (I. poschodie budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 v Bratislave) uskutoční:

o 9.00 h habilitačná prednáška Mgr. Michala Habaja, PhD., pracovníka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v rámci študijného odboru všeobecné dejiny;

Názov habilitačnej práce: Kambýses II. Od tradície k histórii

Téma habilitačnej prednášky: Metodológia výskumu čišpiovských dejín s ohľadom na obdobie vlády Kambýsa II.

o 11.30 h inauguračná prednáška doc. PhDr. Jarmily Chovancovej, CSc., pracovníčky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci študijného odboru filozofia;

Téma inauguračnej prednášky: Vzťah práva a morálky v právnej filozofii 20. storočia