Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 27. apríla 2017 sa pred Vedeckou radou FiF UK v miestnosti 236 (I. poschodie budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 v Bratislave) uskutoční:

o 9.00 h habilitačná prednáška Mgr. Jany Balegovej, PhD., pracovníčky Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v rámci študijného odboru klasické jazyky;

Názov habilitačnej práce: In ilicis umbra... Ján Bocatius ako bukolik

Téma habilitačnej prednášky: Iter ad lauream – Bocatiova cesta k vavrínu

o 11.00 h habilitačná prednáška Mgr. Mareka Babica, PhD., pracovníka Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v rámci študijného odboru všeobecné dejiny;

Názov habilitačnej práce: Od antiky k stredoveku. Dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476

Téma habilitačnej prednášky: Historické interpretácie zániku Západorímskej ríše