Požiadavky na prijímacie skúšky - test všeobecných študijných predpokladov

Na všetky študijné programy otvárané v nasledujúcom akademickom roku budú uchádzači prijímaní na základe prijímacej skúšky všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium.

Prijímacia skúška všeobecných študijných predpokladov na vysokoškolské štúdium sa orientuje na overenie všeobecných schopností, zručností a spôsobilostí uchádzačov o vysokoškolské štúdium humanitného, spoločenskovedného a filologického zamerania. Kladie dôraz na verbálne, analytické a logické schopnosti, vrátane všeobecného historického a aktuálneho spoločenského prehľadu, orientovaného na tvorivú prácu s faktami, na systémové myslenie a schopnosti postihnutia trendov a súvislostí.

Prijímacia skúška v podobe písomného testu bude zahŕňať nasledovné oblasti:

  1. všeobecný spoločenský prehľad (orientácia v aktuálnych domácich i zahraničných udalostiach a procesoch, porozumenie a interpretácia termínov, ktoré zachycujú aktuálne reálie v spoločenskej, politickej, ekonomickej  a kultúrnej oblasti, poznanie významných súčasných udalostí, osobností a inštitúcií)
  2. všeobecný  historický prehľad (schopnosť zoraďovať historické fakty, dávať ich do vzájomných súvislostí, príčinných a následných vzťahov, triedenie, rozlišovanie a klasifikovanie poznatkov a ich aplikácie)
  3. jazykové úlohy (schopnosť analyzovať jazykové prostriedky slovenského jazyka z hľadiska ich gramatických, lexikálnych a štylistických vlastností, bohatstvo slovnej zásoby, význam a forma v slovnej zásobe)
  4. analytická práca s textom (orientácia v texte, práca s informáciami, analytické operácie, vyvodzovanie záverov, kritické myslenie)
  5. logické úlohy (slovné úlohy, analytické a logické myslenie, úsudok, vyvodzovanie)
  6. intelektové predpoklady pre štúdium (všeobecná inteligencia, verbálna, numerická a abstraktná inteligencia, postreh, bystrosť úsudku)

 

Odporúčané zdroje pre prípravu:

Učebnice náuky o spoločnosti a dejepisu pre stredné školy
Stredoškolské učebnice slovenského jazyka (najmä časti zamerané na gramatické javy, tvorenie slov, obsah a formu v slovnej zásobe a štylistiku)
Hincová, K., Húsková, A.: Nová maturita. Monitor – testy pre maturitu zo slovenského jazyka a literatúry. Bratislava, SPN 2004.
Laukovičová, Z., Polakovičová, A.: Maturujem zo slovenčiny. Gramatika a sloh. Bratislava, SPN 2008.
Kratochvíl, V., Mlynarčíková, H.: Maturita po novom. Dejepis. Externá časť/Interná časť/Testy. Bratislava, SPN 2007.
Hlava, B., Kratochvíl, V.: Pohrajme sa s históriou 3, 4  Pracovný zošit. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2001, 2003.
Gahér, F.: Logika pre každého. Bratislava. Iris 2003.
Moscovich I.: Veľká kniha hlavolamov. Bratislava, Perfect 2008.
Sledovanie spoločenského, politického, ekonomického  a kultúrneho diania (domáceho aj zahraničného), aktuálnych spoločenských, politických a kultúrnych tém, udalostí a procesov.

 

MODELOVÝ TEST –  príklady otázok

 

Všeobecný spoločenský prehľad

1. Prírastku, náboru, získanej veci sa hovorí

a) akvizícia
b) bonita
c) afilácia
d) benefit

2. Overovanie pravdivosti teoretických tvrdení (hypotéz, teórií, vedeckých zákonov) ich vyvrátením konfrontáciou s empirickými údajmi zo skúsenosti nazývame

a) falzifikácia
b) dedukcia
c) generalizácia
d) komprimácia

 

Všeobecný historický prehľad

3. Ktorá udalosť sa odohrala chronologicky ako posledná?

a) vznik slovenského štátu
b) mníchovská konferencia
c) vypuknutie druhej svetovej vojny
d) uzavretie sovietsko-nemeckej zmluvy o neútočení

4. „Masaryk, syn chudobného robotníka a on, Slovák, kopaničiar z Košarísk zrútili najpyšnejšie štáty najpyšnejšej dynastie. Z chalupy pošli osloboditelia národa, ktorý všetok pochodí z chalúp. Obaja synovia chudoby, obaja velikáši z ríše duchovnej, kráčali spolu k svojmu cieľu.“ (Milan Hodža)

K akej osobnosti sa viaže osobné vyznanie slovenského politika Milana Hodžu?

a) Svetozár Hurban Vajanský
b) Ivan Krno
c) Milan Rastislav Štefánik
d) Pavol Blaho

 

Jazykové úlohy

5. Ktoré slovo do nasledujúcej skupiny nepatrí?

zvesť, povesť, vestník, zvestovať, povestný, vesta, predzvesť, zlovestný

a) vestník
b) vesta
c) povestný
d) predzvesť

6. Ktoré slovo svojím významom najviac vystihuje frazému „Ísť s bubnom na zajace“?

a) zaváhanie
b) ctižiadosť
c) vypočítavosť
d) neúspech

 

Logické úlohy

7. V akom vzťahu sú objekty A a B, ak B je o polovicu tichší ako A?

a) A je dvakrát hlučnejší ako B
b) A je o polovicu hlučnejší ako B
c)  A je rovnako tichý ako B
d) A je o polovicu tichší ako B
e)  A je dvakrát tichší ako B

8. Ktorý z nasledujúcich výrokov bude mať vždy opačnú pravdivostnú hodnotu ako výrok „Každá rozprávka má šťastný koniec“?

a) Niektoré rozprávky majú šťastný koniec
b) Nie každá rozprávka nemá šťastný koniec
c) Niektoré rozprávky nemajú šťastný koniec
d) Žiadna rozprávka nemá šťastný koniec
e) Všetky rozprávky majú šťastný koniec

 

Intelektové predpoklady

9. Ktoré z uvedených slov nepatrí medzi ostatné (počet písmen, slabík a iné formálne znaky nemajú žiadny význam)?

a) podobný
b) rovnaký
c) totožný
d) symetrický
e) zhodný

10. Bežec, ktorý dobehol dve miesta pred posledným, obsadil miesto pred bežcom, ktorý pribehol piaty. Koľko bolo bežcov?

a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9