Prekladateľská prax

Od letného semestra akademického roka 2016/2017 budú mať študenti odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo opäť možnosť získať odbornú prax v oblasti prekladu a tlmočenia a to hneď niekoľkými spôsobmi.

Základné informácie o predmete:

Predmet Prekladateľská prax (FiF.KSLLV/A-mpSZ-001/16) je určený všetkým študentom odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo (OPT) v magisterskom stupni štúdia. Každý študent OPT musí od akademického roka 2015/16 tento predmet absolvovať raz, v ľubovoľnom zo štyroch semestrov magisterského štúdia. Rozsah práce v rozsahu tohto predmetu je ohodnotený 2 ECTS kreditmi.

Praktická realizácia predmetu:

Ak si študenti zapíšu predmet Prekladateľská prax v letnom semestri 2016/17, budú vyzvaní na vyplnenie on-line dotazníka ohľadom ich preferencií v rámci predmetu:

https://www.surveymonkey.com/r/8TM9KTL 

Na webe fakulty budú zverejnené jednotlivé ponuky, ktoré Centrum prekladateľskej a tlmočníckej praxe v tomto semestri ponúka, rovnako ako aj ponuky od iných katedier.

V zásade budú mať možnosť získať študenti kredity troma rôznymi spôsobmi, ktoré sú opísané nižšie. Každá ponúka odlišný tip práce aj rozdielne možnosti z pohľadu budúceho kariérneho smerovania študenta.  Spoločné majú to, že každá z troch možností súvisí s prekladom alebo tlmočením a mali by v nich vynaložiť porovnateľný objem práce.

Upozorňujeme, že študenti tento semester majú možnosť indikovať svoj záujem o jednotlivé druhy praxe, avšak neznamená to, že im táto prax bude nakoniec aj pridelená, aj keď urobíme všetko preto, aby tomu tak bolo. Môže sa stať, že študent bude dostávať zadania z viacerých zdrojov – napr. Pontis a aj preklad pre Univerzitu.

3 formáty splnenia:

1. Prax v prekladateľskej agentúre

 • Študent si vyberie možnosť pracovať pre agentúru a splní jej podmienky,
 • Agentúra má možnosť študentov si selektovať prostredníctvom vlastného testu,
 • Počas semestra a do skončenia skúškového obdobia študent dostane ponuky na preklady textov v rozsahu od 20 do 40 NS v jazykových pároch, ktoré si dohodol s agentúrou (množstvo preložených normostrán za deň nepresiahne 8 NS),
 • Každý preklad prejde korektúrou. Výstupy z korektúr a celkové hodnotenie spokojnosti so študentom pošle agentúra CPTP,
 • Na základe podkladov od agentúry dostane študent od koordinátora CPTP známku a kredity.

2. Prax prostredníctvom CPTP

 • Študent bude zaradený do databázy CPTP podľa jazykového profilu a predchádzajúcich známok z prekladateľských predmetov,
 • V priebehu semestra dostane študent zákazky na preklad v celkovom rozsahu od 20 do 40 NS,
 • Každý preklad prejde korekciou, korektori zašlú spätnú väzbu aj koordinátorovi CPTP,
 • Na základe spätnej väzby a plnenia termínov dostane študent známku a kredity.

3. Práca na inom projekte CPTP alebo prekladateľskom projekte katedry

 • Študent sa môže rozhodnúť participovať na projekte, ktorý bude ponúknutý CPTP alebo inou katedrou,
 • Nemusí ísť o prekladateľské projekty ale aj o projekty lexikografické, vydavateľské, audiovizuálne alebo preklady umeleckých textov,
 • Každý projekt musí mať svojho odborného garanta z radov pedagógov, ktorý nastavuje rozsah práce, termíny aj spôsob hodnotenia študentov.

 

Aktuálna ponuka pre letný semester 2016/2017:

Prax v prekladateľskej agentúre

Meno agentúry

Požadované jazyky

Počet miest

Charakter praxe

Lexika s. r. o.

EN – SK

5

Preklad z EN do SK (20 – 40 NS)

Lexika s. r. o.

DE – SK

1

Preklad z DE do SK (20 – 40 NS)

*Agentúra Lexika si študentov, ktorí budú mať záujem o prax vopred vyselektuje formou krátkeho testovacieho prekladu. Viac informácií na úvodnom stretnutí.

 

Prax prostredníctvom CPTP

Meno partnera

Požadované jazyky

Počet miest

Charakter praxe

Nadácia Pontis

EN – SK

6

Preklad z SK do EN (do 40 NS)

IOM EN – SK 10 Preklad z EN do SK (do 40 NS)
Preklad pre UK EN – SK 15 Preklad z SK do EN (do 40 NS)

Preklady pre nadáciu Pontis budú zamerané na postupný preklad webstránky Dobrá krajina do anglického jazyka. Preklady budú z prostredia neziskového sektora, výhradne zo slovenského do anglického jazyka. Práca bude realizovaná priebežne. Každý preklad prejde korektúrou a podľa jej výsledkov bude študent hodnotený.

Preklady pre IOM budú zamerané na aktivity organizácie, predovšetkým na preklad glosáru k tému azylantov a utečencov.

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Ivo Poláček

Práca na inom projekte CPTP alebo prekladateľskom projekte katedry

Informujte sa na Vašej katedre ohľadom ponuky.