Prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium

Po skončení funkčného obdobia 30. marca 2017 poverený vedením rezortu:
doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD.
e-mail: juraj.sedivyuniba.sk
tel.: + 421 918 322 967
miestnosť: 136 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: pondelok 11:30 – 12:30
                             utorok      14:30 – 15:30

 

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., je absolventom Filozofickej fakulty UK (archívnictvo – história; 1996) a Inštitútu pre výskum rakúskych dejín na Viedenskej univerzite (1995; je jeho členom a sporadickým externým pedagógom). Na Filozofickej fakulte sa v roku 2008 habilitoval za docenta v odbore pomocné vedy historické. Špecializuje sa na paleografiu, epigrafiu a kodikológiu ako aj stredoveké dejiny (písomnej kultúry, miest - špeciálne Bratislavy). Koordinuje viacero vedeckých projektov (Corpus inscriptionum Slovaciae, Latin Palaeography Network, Dejiny Bratislavy 1–5). Zúčastnil sa dlhodobejších vedeckých pobytov vo Viedni, Budapešti a Paríži. Bol zvolený za člena medzinárodných historických komisií pre palografiu (CIPL), diplomatiku (CID) a dejiny miest (CIHV) a i. Prodekanom pre vedecký výskum a doktorandské štúdium sa stal v apríli 2013.