Možnosti bádania

Bádateľňa registratúrneho strediska FiF UK je otvorená v úradných hodinách. V tomto čase je možné ju navštíviť po predchádzajúcom telefonickom alebo emailovom dohovore.

Bádanie v dokumentoch uložených v registratúrnom stredisku FiF UK upravuje Vnútorný predpis UK č. 1/2006, z ktorého vyplýva:

Registratúru FiF UK môžu využívať zamestnanci fakulty, rektorátu UK a ďalších súčasti UK pri plnení svojich pracovných úloh. Registratúra sa využíva nazeraním, vypožičiavaním, ako aj vydávaním odpisov (kópií) a výpisov zo spisov.

Využívanie registratúry sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Registratúru možno využívať len za podmienok vylučujúcich poškodenie, zničenie alebo stratu registratúrneho záznamu alebo spisu.

Nazeranie do spisov

Do spisov fakulty uložených v registratúrnom stredisku:

1) môžu nazerať v rozsahu potrebnom na plnenie svojich pracovných povinností v prítomnosti správcu registratúry:

a) zamestnanci fakulty bez osobitného povolenia,

b) zamestnanci univerzity so súhlasom tajomníka fakulty.

2) umožní fakulta nazrieť v prítomnosti správcu registratúry na základe písomného poverenia právnickým osobám, ktoré to potrebujú v súvislosti s plnením svojich úloh.

3) môže fakulta povoliť nazrieť v prítomnosti správcu registratúry na základe písomnej žiadosti aj iným osobám, ak sa ich týkajú a pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky, ako aj v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Vypožičiavanie spisov

Pri plnení svojich pracovných úloh si spisy uložené v registratúrnom stredisku FiF UK môžu vypožičať:

1) zamestnanci fakulty bez osobitného povolenia,

2) zamestnanci UK so súhlasom tajomníka fakulty.

Vypožičanie spisu mimo fakultu môže povoliť len tajomník fakulty.