Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

PhDr. Eva Petrovičová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie bibliograficko - informačné
odborný dokumentarista
Telefón
02/592 44 451
Miestnosť
M307
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a pomocných vied historických
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 432
Miestnosť
Š405
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslava Sedová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie knižničných fondov
knihovník špecialista na katalogizáciu
Telefón
02/592 44 264
Miestnosť
M313

prof. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT
Filozofická fakulta UK, prodekan pre rozvoj fakulty a IT
Telefón
02/593 39 328
Miestnosť
G137
Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií, docent
Telefón
02/592 44 319
Miestnosť
S523
Publikačná činnosť

PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra kulturológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 732
Miestnosť
Št10
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra sociológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 259
Miestnosť
Š514
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 562
Miestnosť
M410
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre štúdium a PS
dekan, prodekan fakulty
Filozofická fakulta UK, Katedra filozofie a dejín filozofie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 146
Miestnosť
Š505
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD.

Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre ved. výskum a PhD.
dekan, prodekan fakulty
Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a pomocných vied historických
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UK
dekan, prodekan fakulty
Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť