Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 466
Miestnosť
G205

doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra politológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/592 44 632
Miestnosť
M214
Publikačná činnosť

Daniel Madarás

Filozofická fakulta UK, Študijné oddelenie
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
Telefón
02/593 39 324
Miestnosť
G131

prof. PhDr. Darina Malová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Úsek prodekana pre medzinárodné vzťahy
dekan, prodekan fakulty
Filozofická fakulta UK, Katedra politológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Ľubor Matejko, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra ruského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 134
Miestnosť
G238
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra andragogiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 443
Miestnosť
G246/2
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra všeobecných dejín
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 468
Miestnosť
G216
Publikačná činnosť

Martin Pečuk

Filozofická fakulta UK, Oddelenie informačných technológií
vedúci zamestnanec výpočtového útvaru, i
Telefón
02/593 39 327
Miestnosť
G143

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Studia Academica Slovaca
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť