Štúdium

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na Bc. štúdium na FiF UK


I. Klasická filológia

Študijný program: Klasické jazyky (jednoodborové štúdium) 

Pre záujemcov o štúdium klasických jazykov

<output>Pre záujemcov o štúdium klasických jazykov</output>

 

II. Semitská filológia

Študjiný program: Arabský jazyk a literatúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo)

 

 

Študijný poradca:
doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.


Študijná komisia:

Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. - arabistika
doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD. - klasické jazyky
Mgr. Jozef Vrabček - arabistika
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. - klasické jazyky