Klasická filológia

KLASICKÁ FILOLÓGIA, odbor so stáročnou tradíciou, skúma antické dedičstvo, ktoré svojimi nadčasovými myšlienkami vytvorilo jeden zo základných pilierov európskej civilizácie. Štúdium klasickej filológie púta svojou hĺbkou i šírkou záberu a prostredníctvom písomných pamiatok skúma obdobie od Homéra až po 19. storočie. Umožní Vám ponoriť sa v jazyku originálu napr. do prvých literárnych diel európskej kultúry, homérskych eposov Ilias a Odysea, do antickej historiografie (Hérodotos, Tacitus), filozofie (Platón, Aristotelés, Seneca), rečníctva (Démosthenés, Cicero), drámy či poézie (Aischylos, Sofoklés, Euripidés, Ovidius, Vergilius), ale aj do textov Biblie a cirkevných otcov (Augustín).

Okrem antickej kultúry sa zoznámite aj s byzantskou gréckou kultúrou, ktorej vďačíme za Cyrila a Metoda, s kultúrou latinského stredoveku, jej nápismi, kronikami a listinami, budete mať možnosť skúmať myšlienky a diela najvýznamnejších svetových i slovenských vzdelancov novoveku, najmä obdobia renesancie, humanizmu a baroka (Erazmus, Petrarca, Martin Rakovský), ktorí písali po latinsky, v duchu antických tradícií.


Štúdium