Granty a projekty

Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy

Výskumný projekt VEGA 1/0066/15Vedúca projektu: Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. Plánovaný na roky: 2015-2017

Riešitelia:

 • Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
 • Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
 • Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
 • Ing. Miriam Ondrišová, PhD.
 • Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.
 • Mgr. Marta Špániová, PhD.
 • PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.
 • Mgr. Katarína Buzová, PhD.
 • Mgr. Andrea Hrčková, PhD.
 • Mgr. Jana Ilavská, PhD.
 • Mgr. Františka Tomoriová
 • Mgr. Jakub Fázik 

 

Ciele projektu:

Cieľom projektu je vymedziť informačné prostredie digitálnej vedy v kontexte informačnej vedy (vedci, dáta, dokumenty). Problém digitálnej vedy a otvorenej vedy doteraz nebol u nás dostatočne preskúmaný a chýbajú aj modely podporujúce využitie digitálneho prostredia. Realizuje sa prieskum informačného správania a postojov vedcov vybraných disciplín z hľadiska práce s dátami a informačnej infraštruktúry. Na teoretickej úrovni sa analyzujú základné modely digitálnej vedy s dôrazom na princípy open access, digitálne repozitáre a bibliometrické analýzy  pri mapovaní rozdielov medzi vybranými odbormi. Modeluje sa kognitívna, sociálna a pojmová dimenzia informačného prostredia digitálnej vedy s využitím emergentných metód sociálnovedného výskumu.  Vo výstupoch sa budú projektovať novšie modely a služby informačného prostredia digitálnej vedy, stratégie a funkcie informačnej infraštruktúry na podporu vedeckej komunikácie a hodnotenia vedy.

 

Výstupy za rok 2016

 

 • Steinerová, Jela. 2016. Information literacy studies and human information behaviour. Výskumy informačnej gramotnosti a informačné správanie človeka. In: ProInFlow. Časopis  pro informační vědy. 2016, No.2, s. 53-69. Dostupné na: www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1531
 • Tomoriová, F. 2016. Information Ethics in the context of Information Literacy. In: ProInFlow. Časopis  pro informační vědy. 2016, No.2, s. 85-96. Dostupné na:: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1533/1803
 • RANKOV, Pavol. Práce a vzdělávání znalostních pracovníků. In: Kniha ve 21. století: redefinování role knihoven v 21. století : mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 16.-18. února 2016. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2016, s. 73 - 89. ISBN 978-80-7051-220-3.
 • LICHNEROVÁ, Lucia, 2016. Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Stimul [cit. 2016-0316]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf
 • Zborník Knižničná a informačná veda. 26. Bratislava: Vyd. UK. (príprava do tlače). 2016.
 • Steinerová, Jela. 2016. Information behaviour of researchers: contexts of digital scholarship. In: WiKT/DaZn. 11th Workshop on Intelligent and  Knowledge Oriented Technologies. 35th Conference on Data and Knowledge. Eds. M. Bieliková, I. Srba. Bratislava: Nakl. STU 2016,  159-165. ISBN 978-80-227-4619-9. Dostupné na https://wikt-daz2016.fiit.stuba.sk
 • Steinerová, Jela. 2016. Open Science and the Research Information Literacy Framework. In: Information Literacy: Key to an Inclusive Society. Eds. S. Kubanoglu et al. ECIL 2016. Cham: Springer Internatsional Publishing AG 2016, CCIS 676, pp.1-9. DOI:10.1007/978-3-319-52162-6_27.
 • Steinerová, Jela. 2016. Information Challenges of Digital Science: Conceptual Frameworks. In: Journal of Library and Information Science, Vol.42, No.1, April 2016, p. 33-40. ISSN 0363-3640. (published by Graduate Institute of Library and Information Studies, National Taiwan Normal University).
 • Steinerová, Jela. 2016. Open Science and the Research Information Literacy Framework. In: The Fourth European Conference on Information Literacy. ECIL 2016. Prague, Oct. 10th-13th, 2016. Abstracts. Ed. S. Špiranec, S. Kurbanoglu, H. landová, E. Grassian. D. Mizrachi et al. Prague, Association of Libraries of Czech Universities 2016, s. 90. ISBN 978-80-270-0530-7. Dostupné na: ecil2016.ilconf.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/ecil2016_abstracts.pdf
 • Steinerová, Jela. 2016. Informačná veda – tradície, teórie a trendy - smerom k digitálnej vede. In: Knižničná a informačná veda. 26.  Ed. Jela Steinerová. Bratislava: UK 2016, 9-28. (v tlači).
 • ONDRIŠOVÁ,Miriam. Alternatívne hodnotenia dopadu vedeckých výstupov vo webovom prostredí. In: Knižničná a informačná veda,26.  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. (v tlači).
 • ŠPÁNIOVÁ, Marta. Význam terminológie pre informačnú činnosť : terminologické princípy tvorby tezaurov a interoperabilita s inými slovníkmi. In: Knižničná a informačná veda 26. 2016 (v tlači).
 • KMEŤOVÁ, Michaela. Otvorená veda, digitálna veda a informačná veda — vzťahy a súvislosti. In: Knižničná a informačná veda: zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského [v tlači]. Bratislava, 2016. 
 • Tomoriová, F. Mikroetický a makroetický kontext informačnej etiky. In: Knižničná a informačná veda. 26. Bratislava, UK 2016, 109-120. (v tlači).
 • Fázik, J. 2016. Modelovanie sekundárnej orality. In: Knižničná a informačná veda. 26. Bratislava, UK 2016, 131-144. (v tlači).
 • FÁZIK, Jakub. Modely informačnej gramotnosti a úloha knižníc v rámci informačného vzdelávania žiakov a študentov: Prístupy vybraných autorov modelov. In: Knižnica [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2016, roč. 17, č. 3, s. 9-20 [cit. 2016-12-09]. ISSN 1336-0965. Dostupné na: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2016/Kniznica_2016_03.pdf
 • TOMORIOVÁ, F. 2016. Information Ethics in Theory and  Practice of Information Interactions. Poster. / Doctoral workshop at CoLIS 9 conference.
 • Tomoriová, F., Labačová, L. 2016. In: Knižnica [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2016, roč. 17, č. 3, s. 21-25 [cit. 2016-12-09]. ISSN 1336-0965. Dostupné na: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2016/Kniznica_2016_03.pdf
 • Steinerová, Jela. 2016. Úvod. Introduction. In: Knižničná a informačná veda. 26. Zborník KIV. Ed. Jela Steinerová. Bratislava: UK 2016, s. 7.
 • Steinerová, Jela. 2016. Information loteracy studies and human information behavior. In: NASIV. 6th Visegrad Conference of Information Literacy and Edcuation. Conference proceedings. National conference on Information Education. Masaryk university Brno. Ed. P. Kovárová. Brno: Flow 2016, p. 32-43. ISBN 978-80-88123-12-5. Dostupné na: eknihy.knihovna.cz/static/files/sbornik-z-konference-nasiv-2016.pdf
 • Tomoriová, Františka. 2016. Information ethics in the context of information literacy. NASIV. 6th Visegrad Conference of Information Literacy and Edcuation. Conference proceedings. National conference on Informatin Education. Masaryk university Brno. Ed. P. Kovárová. Brno: Flow 2016, p. 44-51. ISBN 978-80-88123-12-5. Dostupné na: eknihy.knihovna.cz/static/files/sbornik-z-konference-nasiv-2016.pdf
 • Informačné interakcie 2016 – súbor abstraktov z medzinárodnej konferencie
 • Information interactions 2016. Digital Scholarship, Information Ethics and Information Literacy. International Workshop. Abstracts. Int. Workshop. Oct. 26-27, 2016. University Library in Bratislava. Eds. Jela Steinerová, Katarína Buzová. Bratislava: Comenius University, Department of LIS 2016. 8 p. Available from: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Rozne/Abstracts_information_interactions_2016.pdf
 • Steinerová, Jela. 2016. Information behavior of researchers: contexts of digital scholarship. In. Information interactions 2016. Abstracts. Bratislava, Oct. 26-27. International workshop. Bratislava, Comenius University, Department of LIS, 2016, s. 1. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Rozne/Abstracts_information_interactions_2016.pdf
 • Tomoriová, F. 2016. Information Ethics int he context of Information Literacy.   In. Information interactions 2016. Abstracts. Bratislava, Oct. 26-27. International workshop. Bratislava, Comenius University, Department of LIS, 2016, s. 5. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Rozne/Abstracts_information_interactions_2016.pdf
 • Fázik, J. 2016. Information Literacy Horizons. In. Information interactions 2016. Abstracts. Bratislava, Oct. 26-27. International workshop. Bratislava, Comenius University, Department of LIS, 2016, s. 5. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Rozne/Abstracts_information_interactions_2016.pdf
 • STEINEROVÁ, J., Roháč, J., Podušelová, G. 2016. Slovakia: Libraries, Archives, and Museums. In Encyclopaedia of Library and Information Sciences. [online] 2016. (updated entry). 17s.Dostupné na: www.elis.com
 • Steinerová, Jela. 2016. Mapping theoretical constructs and ecological paradigm of information science. In: Proceedings of the conference CoLIS 9. Uppsala, June 27-29, 2016. 16 p. (abstract, p. 39).  Dostupné na: http://www.abm.uu.se/digitalAssets/254/254150_1colis-9-abstracts--1.4.pdfhttp, www.abm.uu.se/colis9 - Information Research (2016).

 

 

Výstupy za rok 2015

Seminár Informačné interakcie 2015 s medzinárodnou účasťou / súbor abstraktov

Publikačná činnosť riešiteľov

 • Steinerová, Jela. 2015. Looking for Creative Information Strategies and Ecological Literacy. In: Kurbanoglu et al. (eds.): Information Literacy: Moving Toward Sustainability.  ECIL 2015. Tallinn, Oct. 19-22, 2015. Cham: Springer 2015, pp. 3-12. CCIS 552.
 • Steinerová, Jela, Ondrišová, Miriam, Buzová, Katarína. 2015. Otvorená veda a funkcie informačnej vedy. In ITLib špeciál. Roč. 19. 2015, s.16-26. ISSN1335-793X. Dostupné na: itlib.cvtisr.sk
 • KOPECKÁ, M. a J. ŠUŠOL. Začlenenie inštitucionálneho repozitára do akademického prostredia. In: ITlib špeciiál: Informačné technológie a knižnice [online]. 2015, č. 1 [cit. 2015- 10- 02]. Dostupné na: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2015/01/zaclenenie-institucionalneho-repozitara-do-akademickeho-prostredia.html?page_id=2948
 • Šušol, J., Čulenová, K., Molnár, J., Huňady, D.: Aktuálne smery implementácie informačno-komunikačných technológií z pohľadu politík a programov Európskej únie. In: IT Lib, Roč. 19. 2015, č. 2, 23-30.
 • Fázik, J.: Výskum informačného správania bratislavských stredoškolákov. In. ITLib. Roč. 19 (2015), č.. 2, 10-15.
 • Hrčková, A.: Ako môžu študenti pomôcť marketingu knižníc. In: ITLib. 2015. Roč. 19, č. 2, 35-37.
 • Steinerová, Jela. 2015. Trendy vzdelávania knihovníkov a nových informačných profesionálov. Trends in education of librarians and new information professionals. In: Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020. Zborník príspevkov z 5.  Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+. Bratislava, 8.-9-6. 2015. Banská Bystrica: ŠVK, 2015, s. 99-115.
 • Tomoriová, Františka. 2015. Možnosti celoživotného vzdelávania knihovníkov na Slovensku. In: Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020. Zborník príspevkov z 5.  Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+. Bratislava, 8.-9-6. 2015. Banská Bystrica: ŠVK, 2015,
 • Steinerová, Jela. 2015. Looking for Creative Information Strategies and Ecological Literacy. In: European Conference on Information Literacy 2015. Abstracts. Eds. S. Špiranec, S. Virkus, S. Kurbanoglu, E. Grassian, D. Mizrachi, L. Roy, D. Kos. Tallinn, October 19-22, Estonia. Tallinn, Tallinn University 2015, s. 84. ISBN 978-9949-29-241-7.
 • Steinerová, Jela. 2015. Kvalitatívne výskumy v informačnej vede. Qualitative Studies in Information Science. In: ProInFlow: časopis pro informační vědy. Vol. 2015, No. 2, s. 12-28.
 • Steinerová, Jela. 2015. Otvorená veda a digitálna veda z pohľadu informačnej vedy. In:  Bioetické výzvy a súčasnosť.  Ed. Z. Plašienková.  Univerzitný vedecký park. Bratislava: Stimul 2015, s. 273-284. ISBN 978-90-8127-133-5.
 • Šušol, Jaroslav. 2015. Veda a technika ako strategická priorita v dokumentoch a programoch Európskej únie. In:  Bioetické výzvy a súčasnosť.  Ed. Z. Plašienková.  Univerzitný vedecký park. Bratislava: Stimul 2015, s. 285-295. ISBN 978-90-8127-133-5.
 • Tomoriová, F. 2015. Prieskum celoživotného vzdelávania knihovníkov vybraných knižníc na Slovensku. In: ITLIb. Roč. 19. 2015 , č. 3, 42-46.
 • Tomoriová, F. 2015. Roly čitateľa v procese čítania. In: ProInFlow: časopis pro informační vědy. Vol. 2015, No. 2, s.1-11.
 • Suchá, Ladislava Zbiejczuk, Steinerová, Jela. 2015. Journal publishing models in the Czech Republic. In: Learned Publishing, October 2015, Vol.28, No4, 239-249.
 • Dragomirescu, H. Steinerová, J. 2015. Le clivage entre l’accès payant et l‘accès ouvert à l’information scientifique sous l’incidence du mantra “publier ou périr” The divide between paid and open access to scientific publications under the “publish or perish” mantra. In. Gestion des ressources et gouvernance" no 2/2015 (forthcoming), ISSN2367-7023. Published by Ecole Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le Management, Sofia, Bulgaria.

 


Informačné správanie človeka v digitálnom prostredí

Výskumný projekt APVV 0508-15

Názov:HIBER - Human Information Behavior in the Electronic Environment / Informačné správanie človeka v digitálnom prostredí

 

KKIV FiFUK

Hlavný riešiteľ: Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava

Spoluriešiteľ: Katedra psychológie FiFUK

 

Ciele projektu:

Výskum nových modelov a metód informačného správania človeka v digitálnom prostredí s cieľom lepšie pochopiť a modelovať informačné správanie človeka. Zameranie projektu je na implicitnú spätnú väzbu, návrh novších funkcií rozhraní systémov a návrhy nových modelov s využitím kvalitatívnych aj kvantitatívnych metód výskumu a experimentov s dôrazom na ekologické a etické aspekty spracovania informácií na úrovni jednotlivcov aj skupín (sociálnych sietí) v digitálnom prostredí. Výstupy projektu smerujú k predikcii informačného správania, identifikácii bariér a personalizácii služieb v digitálnom prostredí.

Riešitelia za KKIV FIFUK: Jela Steinerová, Jaroslav Šušol, Andrea Hrčková, Katarína Buzová, Miriam Ondrišová, Františka Tomoriová, Jakub Fázik, Michaela Kmeťová.