Katedra žurnalistiky


Šéfredaktorka Euractivu: Bruselskí spravodajcovia sa nadrú najviac

BRATISLAVA 26. október – Šéfredaktorka portálu Euractiv.sk Zuzana Gabrižová rozprúdila na pôde Katedry žurnalistiky UK debatu o súčas-nom stave Európskej únie, ale aj o práci novinárov v Bruseli. >>>


Študenti žurnalistiky na návšteve Európskej komisie v Bruseli

BRATISLAVA/BRUSEL 18. – 20. október – Dozvedieť sa viac o fungovaní Európskej komisie priamo v jej sídle. To bol cieľ informačnej návštevy Európskej komisie v Bruseli určenej študentom vysokých škôl a doktorandom. Zúčastnili sa jej aj štyria zástupcovia Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. >>>


Pretože hovorím nie

BRATISLAVA 23. október – Filmový kritik Peter Konečný a Ľubica Rozborová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny prišli na pôdu Katedry žurnalistiky aby budúcim novinárom priblížili tému násilia a zároveň zbúrali časté predsudky, ktoré s ňou súvisia. >>>


Prezident Európskej federácie novinárov sa stretol s našimi študentmi

BRATISLAVA 19. október – Je ťažké robiť investigatívnu žurnalistiku, ak nemáte dostatok finančných prostriedkov. Hájiť svoje práva pred súdom bez právnika, či vyjednávať so zamestnancom o zvýšení miezd a nevedieť ako. Prezident Európskej federácie novinárov, Mogens Blicher Bjerregärd, vidí riešenie týchto problémov v jednom, na prvý pohľad jednoduchom, kroku. >>>


Tlačová atašé Európskeho parlamentu Soňa Mellak na Katedre žurnalistiky

BRATISLAVA 19. október – Tlačová atašé Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak prišla ozrejmiť študentom druhého ročníka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK systém inštitúcií Európskej únie. >>>


Globálna rozvojová žurnalistika si hľadá miesto na Slovensku

BRATISLAVA 4. október – Katedra žurnalistiky FiF UK v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození a denníkom Hospodárske noviny prichádzajú s voľným pokračovaním projektu Svet medzi riadkami, tentokrát s názvom Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov. >>>


Philip Jakpor: Novinári majú potenciál zmeniť svet

BRATISLAVA 25. sept. – Na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského sa spolu so vstupom do nového semestra uskutočnila aj prednáška nigérijského environmentálneho novinára Philipa Jakpora. >>>


O katedre

Katedra žurnalistiky FiF UK je najstaršou univerzitnou žurnalistickou školou na Slovensku i v bývalom Československu. K jej prvým absolventom patria: Slavo Kalný, Juraj Vereš, Richard Blech, Jozef Darmo, Milan Vároš, Boris Droppa, Juraj Vojtek či Štefan Veľas. Počas svojho vývoja prešla katedra viacerými inštitucionálnymi zmenami a transformáciou študijných programov. V súčasnosti ponúka akreditovaný bakalársky a magisterský stupeň štúdia s možnosťou vykonať aj rigoróznu skúšku a získať titul PhDr. Doposiaľ má študijný odbor žurnalistika na Univerzite Komenského 2000 absolventov. 

Katedru do decembra 2007 viedol doc. PhDr. Jozef Vatrál, PhD. Od 1.1. 2008 do 31.8. 2009 bol vedúcim katedry doc. PhDr. Ján Sand, CSc. V súčasnosti katedru vedie doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.
Proces náročnej curriculárnej transformácie štúdia sa začal realizovať hneď po novembri 1989. Prof. Juraj Vojtek, ktorý stál na čele katedry v rokoch 1993 – 2000, kládol dôraz na logickosť a systémovosť kvalitatívnych zmien v oblasti edukácie, vedeckého výskumu či kvalifikačného rastu pedagógov. Nebolo to vždy jednoduché, napr. aj v riešení vzťahu medzi teoretickým a praktickým zameraním štúdia. Katedra zaznamenala mnohé pozoruhodné úspechy v študijnej a vedecko-publikačnej oblasti, aj v oblasti zahraničnej spolupráce, napríklad s prestížnou americkou Missouri School of Journalism v Columbii, s francúzskym CFPJ (Centre de formation et de perfectionment des journalistes) v Paríži, s univerzitami vo Viedni a v Berne a je riadnym členom – zatiaľ ako jediná zo Slovenska – európskeho združenia škôl žurnalistiky EJTA (European Journalism Training Association). V súčasnosti katedra spolupracuje s Univerzitou Roberta Schumana v Štrasburgu, pokračuje dlhoročná spolupráca s viedenským Inštitútom publicistiky a vedy o komunikácii, tradičné sú kontakty s pražským Inštitútom komunikačných štúdií a žurnalistiky FSV UK a najnovšie aj s Katedrou mediálnych štúdií a žurnalistiky FSS Masarykovej univerzity v Brne. Katedra si váži pomoc a podporu ambasád Francúzska a Rakúska pri organizovaní vzdelávacích podujatí a prednáškových pobytov francúzskych a rakúskych profesorov žurnalistiky v Bratislave.
Po zrušení bývalého Novinárskeho študijného ústavu, resp. Mediálneho informačného centra v roku 2000 sa občianske združenie pracovníkov katedry Mass-Media-science stalo vydavateľom kvartálnika Otázky žurnalistiky, časopisu pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie.
Súčasťou výučby na katedre sú aj mediálne ateliéry, v rámci ktorých si študenti môžu vyskúšať svoje novinárske schopnosti a talent v podobe praktických výstupov v internetovom magazíne Webjournal.sk, v internetovom rádiu RadioAktiv, pripravujú televízne dokumenty a pravidelne publikujú v mesačníku UK Naša univerzita. Umožňuje im to počítačová učebňa s rýchlym pripojením na internet, malé, ale funkčné digitálne rozhlasové štúdio, digitálne televízne štúdio či iná moderná didaktická technika zabezpečená z mimofakultných prostriedkov, najmä vďaka spolupráci s vydavateľským domom Ringier Slovakia a Nadáciou Penta. Mnohí už počas štúdia úspešne spolupracujú s bratislavskými médiami. Dohoda o spolupráci bola v tomto roku podpísaná aj so Slovenským rozhlasom.

(eb)