Katedra žurnalistikyKatedra žurnalistiky FiF UK je najstaršou univerzitnou žurnalistickou školou na Slovensku i v bývalom Československu. K jej prvým absolventom patria: Slavo Kalný, Juraj Vereš, Richard Blech, Jozef Darmo, Milan Vároš, Boris Droppa, Juraj Vojtek či Štefan Veľas. Počas svojho vývoja prešla katedra viacerými inštitucionálnymi zmenami a transformáciou študijných programov. V súčasnosti ponúka akreditovaný bakalársky a magisterský stupeň štúdia s možnosťou vykonať aj rigoróznu skúšku a získať titul PhDr. Doposiaľ má študijný odbor žurnalistika na Univerzite Komenského 2000 absolventov. 

Katedru do decembra 2007 viedol doc. PhDr. Jozef Vatrál, PhD. Od 1.1. 2008 do 31.8. 2009 bol vedúcim katedry doc. PhDr. Ján Sand, CSc. V súčasnosti katedru vedie doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD.
Proces náročnej curriculárnej transformácie štúdia sa začal realizovať hneď po novembri 1989. Prof. Juraj Vojtek, ktorý stál na čele katedry v rokoch 1993 – 2000, kládol dôraz na logickosť a systémovosť kvalitatívnych zmien v oblasti edukácie, vedeckého výskumu či kvalifikačného rastu pedagógov. Nebolo to vždy jednoduché, napr. aj v riešení vzťahu medzi teoretickým a praktickým zameraním štúdia. Katedra zaznamenala mnohé pozoruhodné úspechy v študijnej a vedecko-publikačnej oblasti, aj v oblasti zahraničnej spolupráce, napríklad s prestížnou americkou Missouri School of Journalism v Columbii, s francúzskym CFPJ (Centre de formation et de perfectionment des journalistes) v Paríži, s univerzitami vo Viedni a v Berne a je riadnym členom – zatiaľ ako jediná zo Slovenska – európskeho združenia škôl žurnalistiky EJTA (European Journalism Training Association). V súčasnosti katedra spolupracuje s Univerzitou Roberta Schumana v Štrasburgu, pokračuje dlhoročná spolupráca s viedenským Inštitútom publicistiky a vedy o komunikácii, tradičné sú kontakty s pražským Inštitútom komunikačných štúdií a žurnalistiky FSV UK a najnovšie aj s Katedrou mediálnych štúdií a žurnalistiky FSS Masarykovej univerzity v Brne. Katedra si váži pomoc a podporu ambasád Francúzska a Rakúska pri organizovaní vzdelávacích podujatí a prednáškových pobytov francúzskych a rakúskych profesorov žurnalistiky v Bratislave.
Po zrušení bývalého Novinárskeho študijného ústavu, resp. Mediálneho informačného centra v roku 2000 sa občianske združenie pracovníkov katedry Mass-Media-science stalo vydavateľom kvartálnika Otázky žurnalistiky, časopisu pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie.
Súčasťou výučby na katedre sú aj mediálne ateliéry, v rámci ktorých si študenti môžu vyskúšať svoje novinárske schopnosti a talent v podobe praktických výstupov v internetovom magazíne Webjournal.sk, v internetovom rádiu RadioAktiv, pripravujú televízne dokumenty a pravidelne publikujú v mesačníku UK Naša univerzita. Umožňuje im to počítačová učebňa s rýchlym pripojením na internet, malé, ale funkčné digitálne rozhlasové štúdio, digitálne televízne štúdio či iná moderná didaktická technika zabezpečená z mimofakultných prostriedkov, najmä vďaka spolupráci s vydavateľským domom Ringier Slovakia a Nadáciou Penta. Mnohí už počas štúdia úspešne spolupracujú s bratislavskými médiami. Dohoda o spolupráci bola v tomto roku podpísaná aj so Slovenským rozhlasom.

(eb)