Štúdium

Seminárna miestnosť G218

Kurzy:

Kurzy realizované na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy vo všetkých programoch bakalárskeho stupňa štúdia sa v povinnom jadre zameriavajú na dejiny slovenskej literatúry (resp. dejiny slovenskej literatúry a preklad) od 9. do konca 19. storočia a na teóriu literatúry. Povinne voliteľné a voliteľné kurzy zahŕňajú textové semináre z dejín slovenskej literatúry 20. storočia a zo súčasnej slovenskej literatúry, rozširujúce kurzy z teórie literatúry a teórie drámy, interpretačné kurzy, kurzy z dejín českej literatúry, ako aj kurzy tvorivého písania a základov edičnej a redakčnej praxe.

Kurzy realizované na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy vo všetkých programoch magisterského stupňa štúdia sa v povinnom jadre zameriavajú na dejiny slovenskej literatúry (resp. dejiny slovenskej literatúry a preklad) 20. storočia a na súčasnú slovenskú literatúru. Povinne voliteľné a voliteľné kurzy zahŕňajú textové semináre zo starších období vývoja slovenskej literatúry, kurzy z dejín literárnej kritiky a historiografie, z dejín literárnovedného myslenia, ako aj dejín iných národných literatúr.

V doktorandskom stupni štúdia tvoria povinné jadro kurzy z dejín slovenskej literatúry a doktorandské semináre, ktoré sa realizujú v spolupráci s externým školiacim pracoviskom, Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (http://www.uslit.sav.sk). Ďalšími kurzami sú teória literatúry, teoreticko-metodologický seminár, literárnovedné teórie a metodológie, poetologicko-interpretačný seminár a iné kurzy podľa zamerania dizertačnej práce.

Programy štúdia a informačné listy k jednotlivým kurzom sú študentom k dispozícii v Akademickom informačnom systéme.

Courses at the Department of Slovak Literature and Literary Studies:

Other courses are only provided in Slovak. For the list of courses in bachelor's, master's and PhD. programmes, see the section above (Kurzy).