Pravidlá písania záverečných (bakalárskych a magisterských) prác na KSJ

(od akademického roka 2015/2016)

 

Záverečné bakalárske práce

 

 • Študent v priebehu celého akademického roka, v ktorom bakalársku prácu vypracováva, individuálne konzultuje so školiteľom podľa potreby a priebežne mu odovzdáva jednotlivé časti práce podľa dohody. Najneskôr po Vianociach (resp. na začiatku skúškového obdobia po ZS) odovzdá školiteľovi písomne aspoň rozhľadovú kapitolu práce (komentovaný súčasný stav problematiky) v rozsahu cca 15 s. textu (minimálne 15 normostrán = 15x1800 znakov) + vlastne zostavenú bibliografiu s minimálne 20 vyhľadanými titulmi. V prípade prekročenia termínu a odovzdania tejto časti práce po 15. januári má školiteľ právo rozhodnúť, ako bude ďalej postupovať v spolupráci s diplomantom.
 • Hotovú prácu študent odovzdá na spripomienkovanie a odsúhlasenie školiteľovi najneskôr do 7. apríla aktuálneho školského roka v prípade, že študent má záujem obhajovať záverečnú prácu v letnom termíne. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu v letnom termíne odmietnuť prečítať, spripomienkovať a odporučiť na obhajobu. 
 • Študenti, ktorí sa rozhodnú odovzdať záverečnú prácu až k jesennému (alebo opravnému) termínu, predložia finálnu verziu práce na posúdenie školiteľovi najneskôr 20. júna  v bežnom roku. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu k jesennému termínu odmietnuť.
 • Študenti, ktorí plánujú odovzdať prácu k zimnému termínu, predkladajú finálnu verziu práce školiteľovi najneskôr  25. novembra bežného roka. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu k zimnému termínu odmietnuť.
 • Študenti programu slovenský jazyk a literatúra (jednoodborové štúdium) počas ZS tretieho ročníka navštevujú kurz Metodologický seminár, súčasťou ktorého je jednak metodologická príprava na tvorbu práce pod vedením aktuálneho vyučujúceho, jednak - od začiatku novembra do konca novembra - individuálne (resp.  s podporou konzultácií so školiteľom) aplikuje osvojené pravidlá na spracovanie rozhľadu k vlastnej téme (vyhľadanie literatúry, kompilácia jestvujúcich poznatkov +  ich selektovanie a kritické komentovanie). Výsledok v rozsahu minimálne 10 s. textu (minimálne 10 normostrán = 10x1800 znakov) + bibliografiu s aspoň 20 vyhľadanými titulmi predloží na hodnotenie svojmu školiteľovi najneskôr do 25. novembra v bežnom roku. Školiteľ spripomienkuje a vyhodnotí elaborát do 10. decembra a postúpi hodnotenie vyučujúcemu metodologického seminára aj študentovi. Táto známka je súčasťou celkového hodnotenia metodologického seminára a vzniká v kooperácii vyučujúceho a školiteľa. Vyučovanie má teda podobu 50% priamej výučby + 50% individuálnej práce. Presnejší obsah a pravidlá predloží študentom na začiatku semestra vyučujúci.
 • Kritériá, ktorými sa riadia oponenti pri posudzovaní odovzdaných záverečných prác, sú obsiahnuté v priložených hodnotiacich tlačivách. KSJ odporúča, aby ich študenti pri písaní záverečných prác mali priebežne na pamäti.

 

Záverečné magisterské práce

 

 • V ZS druhého ročníka mgr štúdia študent individuálne konzultuje podľa potreby so školiteľom a najneskôr po Vianociach (resp. na začiatku skúškového obdobia po ZS) odovzdá školiteľovi písomne aspoň rozhľadovú kapitolu práce (komentovaný súčasný stav problematiky) v rozsahu cca 20 s. textu (minimálne 20 normostrán = 20x1800 znakov) + vlastne zostavenú bibliografiu s minimálne 30 vyhľadanými titulmi. V prípade prekročenia termínu a odovzdania tejto časti práce po 15. januári má školiteľ právo rozhodnúť, ako bude ďalej postupovať v spolupráci s diplomantom.
 • V LS študent individuálne konzultuje so školiteľom podľa potreby, pričom hotovú prácu odovzdá na spripomienkovanie a odsúhlasenie školiteľovi najneskôr do 7. apríla aktuálneho akademického roka v prípade, že študent má záujem absolvovať štátne skúšky v letnom termíne. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu v letnom termíne odmietnuť prečítať, spripomienkovať a odporučiť na obhajobu. 
 • Študenti, ktorí sa rozhodnú odovzdať záverečnú prácu až k jesennému (alebo opravnému) termínu, predložia finálnu verziu práce na posúdenie školiteľovi najneskôr 20. júna v bežnom roku. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu v jesennom termíne odmietnuť.
 • Študenti, ktorí plánujú odovzdať prácu v zimnom termíne, predkladajú finálnu verziu práce školiteľovi najneskôr 25. novembra bežného roka. V prípade nedodržania tohto termínu má školiteľ právo prácu v zimnom termíne odmietnuť.
 • Kritériá, ktorými sa riadia oponenti pri posudzovaní odovzdaných záverečných prác, sú obsiahnuté v priložených hodnotiacich tlačivách. KSJ odporúča, aby ich tvorcovia záverečných prác mali priebežne na pamäti.

 

Schválené na zasadnutí KSJ dňa 10. 9. 2015.

 

 

Prílohy

interné hodnotiace tlačivo k posudkom záverečných blc prác na KSJ vo formáte .doc, vo formáte .pdf

interné hodnotiace tlačivo k posudkom záverečných mgr prác na KS vo formáte .doc, vo formáte .pdf