Aktuality

UČITEĽSKÁ MOBILITA - Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.

Foto: KSJ FiF UK

Učiteľská mobilita (program Erasmus +)

 

Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.

 

termín mobility: 20. 11. 2017 – 24. 11. 2017

 

program prednášok

 

20. 11. 2017 (pondelok) – 2 hodiny

čas:                10.50 – 12.20 

názov kurzu: Synchrónna a diachrónna dynamika   

miestnosť:       G 411

vyučujúci:        Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

navrhovaná téma: Současný stav českého jazyka, proměny jejích útvarů. Novodobé slovakismy.

 

20. 11. 2017 (pondelok) – 2 hodiny

čas:                             14.20 – 15.55 

názov kurzu:               Česko-slovenské vzťahy

miestnosť:                   G 411

vyučujúca:                  Mgr. Katarína Muziková, PhD.

navrhovaná téma:       Vztahy češtiny s jejími sousedními jazyky

 

21. 11. 2017 (utorok) – 2 hodiny

čas:                            10.50 – 12.20

názov kurzov:             Čeština a slovenčina

miestnosť:                   G 411

vyučujúca:                  Mgr. Katarína Muziková, PhD.

navrhovaná téma: Současný stav českého jazyka, proměny jejích útvarů. Novodobé slovakismy.

 

23. 11. 2017 (štvrtok) – 2 hodiny

čas:                           9.05 – 10.35

názov kurzov:             Slovenská štylistika (pre prekladateľov)

miestnosť:                   G 224

vyučujúca:                  Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.

navrhovaná téma:       Exonyma a jejich proměny 

Dvojitý magisterský program „Cultural and Intellectual History between East and West” na Univerzite v Kolíne

Ilustračná foto: Vladimír Kuric

Dvojitý magisterský program „Cultural and Intellectual History between East and West” umožňuje študentom partnerských univerzít získať dva magisterské tituly, a to na domácej univerzite, ako aj na Univerzite v Kolíne.

Program ponúka priestor pre kreatívne interdisciplinárne štúdium a vedeckú činnosť, vyznačujúcu sa kultúrno-filologickým, historiografickým a na primárne pramene orientovaným prístupom, pričom v centre pozornosti stoja kontakty medzi východnou a západnou Európou, ako aj ich spoločné kultúrne dedičstvo.

Študenti dvojitého magisterského programu si môžu vybrať z ponuky prednášok a seminárov Filozofickej fakulty Univerzity v Kolíne, pričom by však individuálne zostavený študijný plán mal zodpovedať celkovému študijnému zameraniu študenta.

Informácie o predpokladoch, podmienkach zisku titulu, možnostiach financovania a o uzávierkach prihlášok nájdete TU.

Erasmus+ mobilita v ak. roku 2017/18

Cestujte na Erasmus+ mobilitu  ešte tento akademický rok!

Prihlasovanie otvorené do 17.11.2017

Oddelenie medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského vyhlásilo dodatočnú výzvu na prihlasovanie sa na mobilitu Erasmus+, ktorá sa bude realizovať ešte tento akademický rok, počas letného semestra.

K prihláseniu sa na mobilitu je potrebné zaslať prihlášku, životopis, motivačný list a študijný plán na emailovú adresu rzsfphil.uniba.sk. Prihlášku nájdete na webe FiF UK v sekcii Medzinárodné vzťahy – Erasmus+ - Erasmus+ štúdium – výber študentov na Erasmus+.

Niektoré zo zmlúv už nie sú pre mobility dostupné, zoznam dostupných miest je pripojený pod týmto oznamom. O výbere na mobilitu budú vybratí účastníci informovaní emailom najneskôr 20.11.2017.

EXKURZIA 2018

Ilustračná fotografia

KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA 
OZ SLOVENČINA

Vás v letnom semestri 2017/2018 pozývajú na
exkurziu...

... do kraja medzi Kriváňom a Oravou. Zavítame na Havránok, kde okrem iného zistíme, za akých podmienok sa mohli keltské ženy rozvádzať a prečo ich účesy mohli byť ničivou zbraňou. Ďalej prekutráme filmovú dedinu Alžbety Bátoričky v Pribyline a zistíme, že nebola jediná krvavá grófka v dejinách. Naše úsmevy nadšených speleológov nám zamrznú v útrobách Demänovskej doliny, kondičku preveríme pri stúpaní medzi ruiny hradu Likava, kultúrne sa obohatíme v centre Liptova a kyslíkovú terapiu absolvujeme v Jánskej doline. Na záver si ukážeme, že aj rozprávková fráza „Kde sa vzalo – tu sa vzalo.“ sa skutočnosťou stala pri Svätom Kríži. 

Pomoc pri organizácii (pred – počas – po exkurzii) je vítaná a bude ocenená kreditmi. 

 

Zaangažované vyučujúce: prof. Orgoňová, doc. Bohunická, dr. Piatková, Mgr. Schwarzová, Mgr. Kollárová, Mgr. Košťalíková, Mgr. Krištofová.

***
Možnosť záväzného prihlásenia bude prebiehať po ukončení hlasovania (hlasovanie bolo ukončené 15. 11. 2017). 
Orientačná cena: 90 eur/3dni

Udelenie Veľkej zlatej medaily UK a Veľkej striebornej medaily UK jubilantom

Na otvorení medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk a jazykoveda v súvislostiach 11. 9. 2017 v slávnostnej zasadačke na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., udelil Veľkú zlatú medailu UK prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc., a Veľkú striebornú medailu UK prof. PhDr. Jozefovi Mlackovi, CSc., pri príležitosti životných jubileí, za celoživotné dielo a za prínos pre Univerzitu Komenského.

OZ Slovenčina - občianske združenie -, ktoré funguje popri Katedre slovenského jazyka FiF UK, venovalo jubilantom vecné darčeky ako poďakovanie za prínos ich celoživotného diela.

***

Fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť TU.

 

 

Rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta udeľuje Veľkú striebornú medailu prof. Jozefovi Mlackovi
Rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta udeľuje Veľkú zlatú medailu prof. Jurajovi Dolníkovi
Naši jubilanti na spoločnej fotografii

Vecné darčeky - ťažidlá, ktoré jubilantom venovalo OZ Slovenčina

Medzinárodná vedecká konferencia Jazyk a jazykoveda v súvislostiach

Katedra slovenského jazyka v spolupráci s OZ Slovenčina zorganizovala v dňoch 11. a 12. septembra 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Konferenciu v slávnostnej zasadačke Filozofickej fakulty Univerzity Komenského otvoril rektor Univerzity Komenského prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

FOTOGALÉRIA z podujatia

Viac informácií sa môžete dočítať aj na oficiálnej webstránke OZ Slovenčina.

Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk a jazykoveda v súvislostiach na hrade Červený Kameň

Kulturárium 2017

Vyšlo nové číslo časopisu KULTURÁRIUM 2017. V najnovšom čísle sa dočítate o podujatí Slovenčina na fakultnej dlani, ktoré organizovala Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v Bratislave v spolupráci s OZ Slovenčina i o odbornej exkurzii, na ktorej sme spolu so študentmi odhaľovali čaro Hontianskeho regiónu. Spoznáte tiež tvorivý potenciál študentov slovakistiky ponorom do ich tvorby a môžete nahliadnuť na iné pohľady na často traktované jazykovedné témy v jazykových okienkach.

Prajeme príjemné čítanie!

Ponuka tém diplomových prác na AR 2017/2018

TÉMY ZÁVEREČNÝCH DIPLOMOVÝCH PRÁC NA KSJ

 ponuka na AR 2017/2018

 

Na zvolenú tému záverečnej práce sa po dohovore so školiteľkou/školiteľom môžete prihlásiť  do 15. 5. 2017. Predbežnú prihlášku na záverečnú prácu nájdete na webovej stránke katedry Filozofická fakulta UK > Katedry a odborné pracoviská > Katedra slovenského jazyka > Užitočné (je potrebné rozkliknúť akordeón s názvom: Prihlášky na štátne skúšky, záverečné práce a ŠVOK). Vyplňte ju, prosíme, v počítači v 2 exemplároch a podpísanú (uchádzačom aj školiteľom) odovzdajte prof. PhDr. Oľge Orgoňovej, CSc., vedúcej katedry.

 

Mgr. Perla Bartalošová

Koškoliteľka (pozri školiteľka prof. Orgoňová):

Prejavy jazykového ageizmu (vekovo podmienenej diskriminácie) v komunikácii mladých so seniormi – cieľom práce je teoretické a praktické uchopenie prejavov jazykového ageizmu v komunikácii mladých so seniormi, ktoré sa zakladajú na stereotypných očakávaniach o komunikačných schopnostiach seniorov. Práca obsahuje vlastný výskum s cieľom reálne zistiť dané prejavy v komunikácii mládeže so seniormi.

 

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.

1.      Metafory jazyka v diele vybraného autora alebo lingvistickej školy (identifikácia a výklad metaforických konceptov)

 

2.      Sekuritizácia migrácie v publicistike: kritická diskurzná analýza zameraná na jazykové stvárnenie migrácie v spätosti s hrozbou

 

3.      Jazykovokultúrna asimilácia problematiky migrácie v slovenskej publicistike (pre študentov prekladateľstva)

 

Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

 

1.      Jazyk ako nástroj násilia

 

2.      Sebaprezentácia v jazykovej komunikácii

 

 

Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

 

1. Vývin a fungovanie tradičných regionálnych nárečí v kontexte súčasnej jazykovej situácie vybraného regiónu

- východisko – heuristický výskum v nárečovom prostredí (lokalitu, resp. región a tematické zameranie si študent vyberá podľa vlastného záujmu a po dohode so školiteľkou);

- cieľ – zistenie aktuálnej podoby a fungovania nárečovej variety na pozadí súčasnej jazykovej situácie vybraného regiónu; zachytenie súčasných prejavov dynamiky v stavbe a fungovaní tradičného nárečia a ich interpretácia z hľadiska synchrónnej variantnosti v jazykovom vývinovom procese.

 

2. Historický vývin slovenského jazyka (so zameraním na gramatické javy)

- východisko – výskum archívnych historických a nárečových záznamov zameraný na vybraný gramatický jav (konkrétny jav a zameranie si študent vyberá podľa vlastného záujmu a po dohode so školiteľkou);

- cieľ – opis a explanácia gramatickej jazykovej zmeny so zameraním na jej postupnosť a širšie jazykové vývinové a dynamické súvislosti (aj s ohľadom na vonkajšie mimojazykové faktory vývinu jazyka).

 

3. Iná téma z oblasti dialektológie, vývinu slovenského jazyka alebo teórie spisovného jazyka podľa osobného záujmu študenta – na základe osobného dohovoru.

 

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD.

1.      Stabilita a variabilita jazykovej normy v medzivojnovom období

Práca bude zameraná na analýzu a charakteristiku jazykovej normy v medzivojnovom období (na základe vybraných dobových periodík, príp. iných prameňov) a na jej konfrontovanie s existujúcou kodifikáciou s cieľom odhaliť dynamické tendencie vo vývine spisovnej slovenčiny a poukázať na vzťah jazykovej normy a kodifikácie v sledovanom období.

 

2.      Čítanie s porozumením na hodinách slovenského jazyka

Práca bude zameraná na možnosti aplikácie poznatkov a podnetov z textovej lingvistiky a iných lingvistických disciplín pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti na hodinách slovenského jazyka. Súčasťou práce bude vytvorenie pracovných listov zameraných na rozvíjanie čítania s porozumením, na analýzu a interpretáciu textu.

 

 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

 

1.      Semivarieta profesionalizmov v stratifikácii slovenčiny a ich miesto v komunikácii 

(Integrovaný náčrt semivariety profesionalizmov v stratifikácii národného jazyka na báze doterajších výskumov a jestvujúceho heslára 1000 jednotiek z aspoň 10 profesijných sfér; efektívnosť profesionalizmov v bežnej komunikácii v príslušných profesiách a mimo nich.)

 

2.      Kritická diskurzná analýza so zameraním na kritické bezpečnostné štúdiá (Critical Security Studies)

(Centrom záujmu bezpečnostných štúdií budú xenolingvistické skúmania vybraných aspektov etnickej/náboženskej/rasovej... (in)tolerancie, rizík rasizmu a xenofóbie na Slovensku v súvise s tzv. „migračnou krízou“; identifikovanie a hodnotenie (ne)adekvátnosti sledovaných diskurzov a projektovanie dexenizácie s posilnením tolerancie. Predpokladá sa znalosť angličtiny.)

 

3.      Štýl reklamnej komunikácie na Slovensku s dôrazom na jej jazykový potenciál

(Persuazívny rozmer reklamnej komunikácie; miesto a efektívnosť jazyka v multimediálnom komunikáte; zameranie na printovú alebo audiovizuálnu reklamu podľa vlastného výberu.)

 

4.      Spoločná téma s doktorandkou Mgr. Bartalošovou (koškoliteľkou):

Prejavy jazykového ageizmu (vekovo podmienenej diskriminácie) v komunikácii mladých so seniormi

(Cieľom práce je teoretické a praktické uchopenie prejavov jazykového ageizmu v komunikácii mladých so seniormi, ktoré sa zakladajú na stereotypných očakávaniach o komunikačných schopnostiach seniorov. Práca obsahuje vlastný výskum s cieľom reálne zistiť dané prejavy v komunikácii mládeže so seniormi.)

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.

1.      Inovácia slohovej výchovy na stredných/základných školách v duchu interaktívnej štylistiky

Práca si kladie za cieľ rozpracovať štandardy týkajúce sa tzv. slohovej výchovy na základných/stredných školách, ktoré sú ukotvené v Štátnom vzdelávacom programe a navrhnúť ich adekvátnu úpravu vzhľadom na najnovšie výskumy v oblasti interaktívnej štylistiky a pragmatiky.

 

Poznámka: Keďže je žiaduce, aby sa jednotlivé teoretické návrhy aplikovali aj v reálnom prostredí škôl, prácu odporúčam študentovi, ktorý má (event. si zabezpečí) bezprostredný kontakt so žiakmi a učiteľmi škôl.

 

2.      Jazyková redakcia prekladov informačno-propagačných materiálov

Práca si kladie za cieľ poukázať na najčastejšie problémy pri preklade inojazyčných textov informačno-propagačného charakteru do slovenčiny. Predmetom výskumu bude opis gramatických, štylistických a prípadne aj obsahových chýb v preložených textov a následne návrh ich edičnej úpravy. 

 

 

Prof. PhDr. Pavol  Žigo, CSc. 

 1. Dejiny jazyka z kultúrneho/interkultúrneho pohľadu (vnútrojazykové a mimojazykové vývinové tendencie)
 1. Slovenčina v kontakte s ostatnými jazykmi
 1. Vlastné meno ako (inter)kultúrny fenomén
 1. Téma podľa vlastného výberu s orientáciou na areálovú lingvistiku

 

 

 

Ponuka tém bakalárskych prác na AR 2017/2018

TÉMY ZÁVEREČNÝCH BAKALÁRSKYCH PRÁC NA KSJ

ponuka na AR 2017/2018

 

Na zvolenú tému záverečnej práce sa po dohovore so školiteľkou/školiteľom môžete prihlásiť  do 15.5.2017. Predbežnú prihlášku na záverečnú prácu nájdete na webovej stránke katedry Filozofická fakulta UK > Katedry a odborné pracoviská > Katedra slovenského jazyka > Užitočné (je potrebné rozkliknúť akordeón s názvom: Prihlášky na štátne skúšky, záverečné práce a ŠVOK). Vyplňte ju, prosíme, v počítači v 2 exemplároch a podpísanú (uchádzačom aj školiteľom) odovzdajte prof. PhDr. Oľge Orgoňovej, CSc., vedúcej katedry.

 

Mgr. Perla Bartalošová

1.      Postoje seniorov k vybraným sociálnym menšinám – analýza prejavov s cieľom zistiť postoje seniorov k marginalizovaným skupinám: k Rómom, k Maďarom, k LGBTI ľuďom, k trestaným, k bezdomovcom na Slovensku (možnosť zamerať sa len na niektorú/é z marginalizovaných skupín).

 

doc. Mgr.  Alena Bohunická, PhD.

 

1.      Migrácia a mobilita – hodnotový aspekt pojmov

2.      Pojem migrácia v synonymických a opozitných lexikálnych vzťahoch

 

 

Mgr. Petra Kollárová

 

1.      Jazykové špecifiky slovenčiny v zahraničí

Cieľom práce je jazyková analýza zahraničného periodika vydávaného dolnozemskými Slovákmi (napr. Nový život, Čabän) a sledovanie ortografickej nomy v skúmaných číslach periodika.

2.      Jazyková analýza  textu z predspisovného obdobia 

Cieľom práce je analýza pravopisu, hláskoslovnej a tvaroslovnej roviny vybraného textu z predspisovného obdobia. Analyzovaný text môže byť vybraný spomedzi tlačených, ale aj rukopisných pamiatok, pričom žáner textu sa upresní po konzultácii s bakalarantom.

 

 

Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

 

     1. Charakteristika nárečia a jeho súčasnej dynamiky vo vybranej lokalite

- východisko – heuristický výskum v nárečovom prostredí;

- cieľ – charakteristika fonologickej, morfologickej alebo lexikálnej roviny vybraného nárečia (lokalitu, resp. región a konkrétne zameranie si študent vyberá podľa vlastného záujmu a po dohode so školiteľkou).

 

     2. Ľudová dialektológia – opis a interpretácia podoby a fungovania dialektov        v súčasnej verejnej komunikácii a postojov k nim

- východisko – výskum zámernej aktualizácie nárečovej variety v prostredí verejnej komunikácie (v informačných a propagačných materiáloch, na internetových regionálnych stránkach, v jazykovej krajine a pod.) a opisov regionálnych nárečí, ktorých autormi zväčša nie sú dialektológovia alebo jazykovedci (lokalitu, resp. región a príslušnú oblasť verejnej komunikácie si študent vyberá podľa vlastného záujmu a po dohode so školiteľkou);

- cieľ – identifikácia motivácie vedomého využívania regionálneho nárečia vo verejnej komunikácii, postojov k nárečiam a podnetov pre vedeckú dialektológiu.

 

3. Iná téma z oblasti dialektológie, vývinu a dynamiky slovenského jazyka podľa osobného záujmu študenta – na základe osobného dohovoru.

 

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD.

 

1.      Gramatická adaptácia slov cudzieho pôvodu v súčasnej slovenčine

Predmetom skúmania bude gramatická adaptácia neologizmov cudzieho pôvodu v súčasnej slovenčine (ustaľovanie gramatického rodu, ohybnosť vs. nesklonnosť...). Práca bude zameraná na identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú gramatickú adaptáciu slov cudzieho pôvodu, a na fungovanie variantných tvarov v komunikácii.

 

2.      Interjekcie v súčasnej slovenčine

Predmetom skúmania budú interjekcie vyjadrujúce rôzne emócie (napr. radosť, údiv, prekvapenie...). Práca bude zameraná na analýzu a charakteristiku vybraných interjekcií v súčasnej slovenčine a ich fungovanie v komunikácii.

 

3.      Jazyk kuchárskych kníh/náučných a populárno-náučných diel/kázní/ľudových kalendárov... v 19. storočí/na začiatku 20. storočia

Práca bude zameraná na analýzu a charakteristiku lexikálnych a/alebo gramatických prostriedkov vyskytujúcich sa vo vybraných textoch (v kuchárskych knihách, náučných a populárno-náučných dielach, kázňach, ľudových kalendároch...) z 19. storočia, príp. zo začiatku 20. storočia (výber konkrétneho obdobia v dejinách spisovnej slovenčiny a druhu textov podľa záujmu študenta).

 

 

Mgr. Timea Nemčeková

 

1. Od kmeňa k rodu: vývin substantívnej deklinácie slovenského jazyka

  

 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

 

1.      Slovotvorba slovenčiny pre translatológov. Východiská cvičebnice

(Dôraz na kreatívnu prácu so slovníkmi a publikáciami o slovotvorbe: Ološtiak a kol.: Retrográdny morfematický slovník slovenčiny, 2015; Sokolová a kol.: Slovník koreňových morfém slovenčiny, 3. vyd. 2012, Ološtiak (ed.).: Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine, 2015.)

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.

 

1.      Stupňovanie adjektív v súkromných neinštitucionálnych komunikátoch a ich komunikačno-funkčná analýza

Práca by sa mala okrem opisu relevantných poznatkov o kategórii stupňovania adjektív osobitne zamerať na komunikačno-funkčnú analýzu takých prípadov, keď používatelia jazyka v záujme sledovania osobitých komunikačných cieľov (neuvedomene) prehodnocujú sémantickú klasifikáciu adjektív a s tým súvisiacu kategóriu stupňovania.

 

2.      Syntax hovorených prejavov vo vybranej komunikačnej sfére

Práca bude sledovať osobitosti hovorených prejavov s dôrazom na ich syntaktickú stránku. Konkretizovanie komunikačnej sféry aj spektra skúmaných syntaktických javov bude špecifikované po dohode s vyučujúcou.

 

3.      Ukazovacie zámená v komunikačných súvislostiach

Cieľom práce bude okrem teoretického uchopenia subsystému ukazovacích zámen predovšetkým interpretácia ich komunikačno-funkčných aspektov vo vybraných súkromných a/alebo verejných komunikátoch.

 

 

Mgr. Zdenka Schwarzová

 

1.      Vyvolávajú termíny rešpekt či dešpekt? 

Lexikálna analýza (ne)účinnosti používania termínov (a inojazyčných lexikálnych jednotiek) v internetových článkoch určených pre bežné publikum (zamerané na články prezentujúce témy moderných biotechnológií). Súčasťou práce je tvorba slovníčka zozbieraných lexém.

2.      Ortoepická norma a parameter efektívnosť

Orientácia na zvukovú rovinu jazyka. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať variácie ortoepickej normy tzv. nižšieho štýlu slovenskej spisovnej výslovnosti v komunikačnej sfére mladých (napr. na príklade slovenských youtuberov), a to vzhľadom na parameter efektívnosť. Bakalárska práca bude obsahovať polemiku na tému: kultúra reči súčasných používateľov mladej generácie.

3.      Fenomén fejsbúk: „Môj denníček...“

Bakalárska práca je zameraná na interdisciplinárny prienik lingvistickej jazykovej výstavby facebookového statusu vzhľadom na špecifiká denníka ako literárnovedného žánru (čiže pôjde o funkčnú syntézu odbornej literatúry vzhľadom na výskumný materiál). Praktickým výstupom bude konkretizácia jazykových i mimojazykových špecifík profilu na Facebooku ako sledu denníkových zápisov.

 

 

TÉZY NA ZÁVEREČNÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY

V súlade s aktuálne platnými akreditáciami zverejňujeme

platné tézy na magisterské štátne záverečné skúšky

Tézy/otázky vstupujú do platnosti od akademického roka 2016/17 (pre termíny máj/jún) a sú platné pre študentov, ktorí nastúpili na mgr. stupeň štúdia v ak. roku 2015/2016 a neskôr.

Pre študentov, ktorí opakujú v januárovom termíne (2017) alebo začali svoje štúdium pred ak. rokom 2015/2016, platia pôvodné tézy podľa starej akreditácie (pozri pod aktuálnymi tézami v jednotlivých študijných programoch)!

Tézy platné na akademický rok 2016/17 (termíny máj/jún)

Tézy pre študijný program Slovenský jazyk a literatúra (jednoodborové štúdium) - moSL

Tézy pre študijný program Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (učiteľstvo akademických predmetov) - muSL/k

Tézy pre študijný program Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s iným premetom (UAP) - muSL

Tézy pre študijný program Slovenský jazyk a kultúra (prekladateľstvo a tlmočníctvo) - mpSK

Všetky podrobné informácie o priebehu a hodnotení štátnej skúšky, profil absolveta či aktuálne študijné plány nájdete tiež v sekcii ŠTÚDIUM (info pozri v príslušných študijných programoch)

Radi nakupujete v e-shopoch? Podporte svojím nákupom OZ SLOVENČINA

Pozor! Je tu jedinečná možnosť podporiť občianske združenie zamerané na študentov slovakistiky!

Ako na to?
Je to veľmi jednoduché...

1. Navštívte internetovú stránku www.podporte.sk a prostredníctvom tlačidla „pridajte sa“ sa zaregistrujete ako podporovateľ (stačí uviesť meno a e-mailovú adresu).

2. Následne si pridáte tzv. plugin (darovacie tlačidlo) do svojho internetového prehliadača.

3. Plugin vám vždy, keď sa budete nachádzať v e-shope, v ktorom môžete podporiť vybranú neziskovú organizáciu, zobrazí darovacie tlačidlo.

4. Pred nákupom v konkrétnom obchode stačí len kliknúť na darovacie tlačidlo a percentom z nákupu podporíte vybranú neziskovú organizáciu. Nestojí vás to ani cent navyše.

ALEBO

1. Pred nákupom v e-shope prídete na www.dobromat.sk 

2. Zo zoznamu internetových obchodov zverejnených na dobromat.sk vyberiete ten, v ktorom chcete uskutočniť nákup.

3. Následne vyberiete zo zoznamu občianske združenie – Občianske združenie Slovenčina.

4. Po stlačení tlačidla „začať nákup“ Vás dobromat.sk presmeruje na internetovú stránku konkrétneho internetového obchodu, kde si kúpite požadovaný tovar.

5. Nezaplatíte nič navyše, ale nezisková organizácia dostane od internetového obchodu províziu (určité percento z Vašej ceny nákupu), čím podporíte dobrú vec. 

OZ Slovenčina tvoria členovia KSJ. Občianske združenie podporuje študentské aktivity, odmeňuje najlepšie záverečné práce a študentské práce (na ŠVOK), organizuje zaujímavé exkurzie a diskusie s vybranými hosťami, vydáva študentské zborníky (O Bratislave) a časopis Kulturárium.

 

Viac o aktivitách OZ Slovenčina sa môžete dozvedieť na https://ozslovencina.wordpress.com/ alebo na webstránke KSJ

 

 

Témy záverečných DIPLOMOVÝCH prác na KSJ – ponuka na AR 2016/2017

 

Na zvolenú tému záverečnej práce sa po dohovore so školiteľkou/školiteľom môžete prihlásiť  do 15. 5. 2016. Predbežnú prihlášku na záverečnú prácu nájdete na webovej stránke katedry Filozofická fakulta UK > Katedry a odborné pracoviská > Katedra slovenského jazyka > Užitočné > Prihlášky na štátne skúšky, záverečné práce a ŠVOK. Vyplňte ju, prosím, v 2 exemplároch a podpísanú (uchádzačom aj školiteľom) odovzdajte prof. PhDr. Oľge Orgoňovej, CSc., vedúcej katedry.

 

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.

1. Metafory jazyka v diele vybraného autora alebo lingvistickej školy (identifikácia a výklad metaforických konceptov)

2. Subjektívnosť a prítomnosť autorského subjektu na výrazovej rovine v rôznych žánroch odborného a publicistického štýlu (výstupom má byť sprehľadnenie štylistickej normy s ohľadom na používanie rôznych prostriedkov na vyjadrenie subjektu v odlišných štýloch a žánroch)   

3. Prestíž slovenčiny u príslušníkov vybranej národnostnej menšiny (sociolingvistický výskum zameraný na prestíž a hodnotu štátneho jazyka SR u predstaviteľov rómskej, chorvátskej, srbskej, rusínskej alebo inej menšiny).

 

Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

1. Zásady komunikačnej kultúry.

2. Jazyková ideológia používateľov slovenčiny.

3. Komunikácia jazykovedy s verejnosťou.

 

Mgr. Marek Mikušiak, PhD.

1. Zdôvodnenie intervenčnej jazykovej politiky a potreby jazykového zákona  

2. Filozofické úvahy o pôvode jazyka (podmienka: anglický jazyk)

3. Podoby jazykovej ekonómie – defektnosť vs. efektívnosť hovorenej reči

 

Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

1. Vývin a fungovanie tradičných regionálnych nárečí v kontexte súčasnej jazykovej situácie vybraného regiónu

- východisko – nahrávky prejavov rôznych typov komunikácie vo vybranej lokalite zamerané na zistenie fungovania nárečovej variety na pozadí celkovej jazykovej situácie vybraného regiónu; sociolingvistický dotazník zameraný na používanie nárečia a spisovného jazyka príslušníkmi rôznych vekových a sociálnych skupín;
- cieľ – zachytenie súčasných prejavov dynamiky v stavbe a fungovaní tradičného nárečia a ich interpretácia z hľadiska synchrónnej variantnosti v jazykovom vývinovom procese.

 

2. Nárečová lexika ako odraz jazykových kontaktov a kultúrno-spoločenských zmien

- východisko – tematicky zameraný heuristický výskum v nárečovom prostredí (lokalitu, resp. región a tematické zameranie si študent vyberá podľa vlastného záujmu);
- cieľ – nachádzanie súvislostí medzi lexikálnou a slovotvornou motiváciou vzniku a zániku pomenovacích jednotiek nárečovej slovnej zásoby a kultúrnymi a spoločenskými podmienkami vybraného regiónu.

 

3. Česko-slovenské jazykové kontakty v 20. storočí – spontánna interferencia a zámerná regulácia

- východisko – výskum jazyka dobových tlačí zameraný na používanie českým kontaktových prvkov a ich adaptáciu;

- cieľ – zistiť reálnu mieru používania bohemizmov v tlačených médiách, identifikovať motiváciu ich prenikania a dynamické javy sprevádzajúce ich spontánnu adaptáciu.

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD.

1.Stabilita a variabilita jazykovej normy v druhej polovici 19. storočia/na začiatku 20. storočia

Práca bude zameraná na analýzu a charakteristiku jazykovej normy v danom období (na základe vybraných dobových periodík, učebníc, príp. iných prameňov) a na jej konfrontovanie s existujúcou kodifikáciou s cieľom odhaliť dynamické tendencie vo vývine spisovnej slovenčiny a poukázať na vzťah jazykovej normy a kodifikácie v sledovanom období.

 

2. Koherencia a kohézia v rôznych typoch dialógu alebo v populárno-náučných textoch

Predmetom skúmania bude budovanie nadväznosti v rôznych druhoch dialógu alebo v populárno-náučných textoch, analýza a charakteristika konektorov.

 

3. Modernizácia obsahu vyučovania slovenského jazyka na stredných školách

Práca bude zameraná na analýzu a zhodnotenie vybraného tematického celku v pedagogických dokumentoch a stredoškolských učebniciach z hľadiska súčasných trendov v jazykovede a na vytvorenie pracovných listov/cvičení, v ktorých budú aplikované poznatky z najnovších jazykovedných výskumov.

 

 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

1. Lingvopragmatický pohľad na diskurz imigrantov.  Teoretická reflexia s využitím interdisciplinárych inšpirácií: xenolingvistických, etnolingvistických, rétorických a pod. Interpretácia masmediálnych a internetových diskusií so zreteľom na prejavy hodnotenia či argumentácie na báze historických skúseností, kulturologické poznatky, ale aj stereotypy a pod.

2. Interaktívna štylistika každodennosti: nudnosť či nutnosť...? Zameranie na výrazové hodnoty „neumeleckých“, živých najmä dialogických prejavov z vybranej komunikačnej sféry (napríklad bežnej komunikácie medzi kolegami v práci, konverzácie v súkromí, ...). Profilovanie „štýlu“ hypermoderny ako „necieľavedomého“ = spontánneho tvorenia textov v službách porozumenia bez estetického zámeru.

3. Popularizácia odborného prejavu. Od Detskej Univerzity Komenského k vlastnej odbornej sebaprezentácii. Reflexia fenoménu intertextuality ako kríženia znakov textov, námetov, žánrov, štýlov, interpretácia vybraných hotových popularizačných  prác a následné aplikovanie princípu „dva v jednom“ (= múdreho v zrozumiteľnom) na vlastnej štylizácii. (Prednostne pre adepta so znalosťou francúzštiny alebo španielčiny – čítanie G. Genetta.)

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.

1.      Princípy neologizácie a jej komunikačno-funkčné uplatnenie vo vybranej komunikačnej sfére

Cieľom práce bude sledovanie princípu neologizácie ako komplexu rôznych aspektov „novosti“ a „cudzosti“ vo vybranej komunikačnej sfére a jeho následná explanácia vzhľadom na metodologické východiská pragmatiky, xenolingvistiky, diskurznej analýzy (komunikačná sféra aj spresňujúce kritériá budú konkretizované po konzultácii s vyučujúcou).

 

2.      Inovácia slohovej výchovy na stredných/základných školách v duchu interaktívnej štylistiky

Práca si kladie za cieľ rozpracovať štandardy týkajúce sa tzv. slohovej výchovy na základných/stredných školách (spresní sa po dohode), ktoré sú ukotvené v Štátnom vzdelávacom programe a navrhnúť ich adekvátnu úpravu vzhľadom na najnovšie výskumy v oblasti interaktívnej štylistiky a pragmatiky.

Poznámka: Keďže je žiaduce, aby sa jednotlivé teoretické návrhy aplikovali aj v reálnom prostredí škôl, prácu odporúčam študentovi, ktorý má (eventuálne si zabezpečí) bezprostredný kontakt so žiakmi a učiteľmi škôl.

 

 

Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

 1. Príspevok k dejinám spisovnej slovenčiny (stabilita/variabilita normy, odraz dynamiky v kodifikácii)
 2. Princípy vývinu a fungovania jazyka s ohľadom na inakosť a cudzosť. (problematika podľa vlastného výberu)
 3. Slovenčina v retrospektívnom kontakte s ostatnými jazykmi
 4. Zmeny miestnych názvov v okrese Dunajská Streda z pohľadu jazykovej politiky

 

 

Témy záverečných BAKALÁRSKYCH prác na KSJ – ponuka na AR 2016/2017

 

Na zvolenú tému záverečnej práce sa po dohovore so školiteľkou/školiteľom môžete prihlásiť  do 15.5.2015. Predbežnú prihlášku na záverečnú prácu nájdete na webovej stránke katedry Filozofická fakulta UK > Katedry a odborné pracoviská > Katedra slovenského jazyka > Užitočné. Vyplňte ju, prosím, v 2 exemplároch a podpísanú (uchádzačom aj školiteľom) odovzdajte prof. PhDr. Oľge Orgoňovej, CSc., vedúcej katedry.

 

Mgr. Perla Bartalošová (interná doktorandka, kontakt: p.bartalosovagmail.com )

 1. Jazyk mladých a jazyk seniorov v konfrontácii. Zber (formy a zdroje sa spresnia po dohovore s konkrétnym adeptom, napr. naživo z audionahrávok či z písma – z internetových diskusií) a lexikálna analýza prejavov daných skupín a ich konfrontácia.
 2. Jazykové signály zaobchádzania so seniormi – analýza komunikátov s cieľom identifikovať (lexikálne, morfologické, syntaktické) prvky, ktoré vedú k diskriminácii seniorov (napr. na trhu práce, ale aj v bežnom živote).
 3. Jazykové postoje slovenských seniorov k slovenčine – cieľom je zistiť diferenciácie v postojoch seniorov k norme spisovného jazyka a sledovať, ako sa menil v priebehu ich života (napr. ich postoj k inováciám, k anglicizmom...). Sociolingvistický výskum bude obsahovať vytvorenie dotazníka + jeho distribúciu so zberom cca 100 výstupov.
 4. Postoje seniorov k vybraným sociálnym menšinám – analýza prejavov s cieľom zistiť postoj seniorov k marginalizovaným skupinám: k Rómom, k Židom, k migrantom, k Maďarom, k LGBTI ľuďom, k trestaným, k bezdomovcom na Slovensku (možnosť zamerať sa len na niektorú/é z marginalizovaných skupín).

 

PhDr. Ľudmila Benčatová, CSc.

1. Elipsa v komunikácii

2. Defektné syntaktické konštrukcie v komunikácii

3. Obohacovanie lexikálnej zásoby  na základe  prenikania slov z iných jazykov

 

Doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.

1.      Lexikálnosémantická adaptácia nových medzinárodných konceptov z vybranej tematickej oblasti (migrácia, terorizmus, ... ) v slovenskej publicistike (porovnávací výskum zameraný na nové medzinárodné koncepty súvisiace s aktuálnym spoločenských dianím; lexikálnosémantická analýza cudzojazyčných variantov a ich pendantov v slovenskej publicistike s ohľadom na motiváciu pomenovania a príznaky vystupujúce do popredia v rôznych jazykoch)

2.      Antikvarizmy v povedomí mladej generácie

Teoretická reflexia lexikologických kategórií „archaizmy“, „zastarané LJ“ a „zastarávajúce LJ“ na základe empirického výskumu zameraného na metajazykové hodnotenie časovopríznakovej lexiky mladou generáciou

 

Mgr. Petra Kollárová

1.Paralely spisovných a nárečových prvkov v tlači slovenských menšín (časopis Život, Čabiansky kalendár, periodiká vojvodinských Slovákov)

2.Paralely spisovných a nárečových prvkov v rozhlase slovenských menšín

(pôjde o skúmanie, či sa vo vybraných textoch/rozhlasových reláciách vyskytuje interferencia z prostredia, akým je jazyk obklopený: napríklad archaická syntax/stará slovotvorba...)

 

Mgr. Jaroslava Kmiťová (interná doktorandka, kontakt: kmitova.jaroslavagmail.com )

1. Prechyľovanie a jeho fungovanie v súčasnej slovenčine

(Cieľ: Zistiť reálne fungovanie ženských priezvisk v slovenskej spoločnosti, akceptácia netradičných pomenovacích štruktúr. Analýza vybraných textov z médií. Konfrontácia dvoch metodologických prístupov k problematike, systémovo-lingvistického a komunikačno-pragmatického.)

2. Jazykové okienka/jazykové poradne a ich význam v súčasnej slovenčine

(Cieľ: Zreflektovať systémovo-lingvistické riešenia jazykových problémov a reálne fungovanie vybraných jazykových javov v slovenčine. Analýza textov z oblasti jazykovej kultúry vs. laický diskurz ako prostredok riešenia jazykových otázok.)

 

Mgr. Marek Mikušiak, PhD.

1.      Jazykovokultúrne postoje súčasných slovenských adolescentov k slovenčine

2.      Aktuálna pozícia jazykových korektorov v slovenských printových médiách (so zreteľom na problematiku jazykovej autority)

3.      Jazykový snobizmus na internete – podoby neprofesionálnej jazykovej kritiky v súčasnom prostredí slovenských internetových diskusií

 

Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

1. Charakteristika nárečia vo vybranej lokalite

- východisko – heuristický výskum v nárečovom prostredí (lokalitu, resp. región si študent vyberá podľa vlastného záujmu);

- cieľ – charakteristika fonologickej, morfologickej alebo lexikálnej roviny vybraného nárečia (podľa záujmu študenta a po vzájomnej konzultácii).

 

2. Dynamické javy vo vývine regionálnych nárečí v súčasnosti. Faktory podmieňujúce zmeny v stavbe a fungovaní nárečia v súčasnej jazykovej situácii na Slovensku.

- východisko – heuristický výskum v prostredí koexistencie nárečovej a štandardnej (resp. spisovnej) variety (lokalitu, resp. región si študent vyberá podľa vlastného záujmu);

- cieľ – charakteristika súčasnej podoby a fungovania nárečia a interdialektu a typológia interferenčných javov v rámci jazykovej situácie vybraného regiónu (konkrétne zameranie práce podľa záujmu študenta a po vzájomnej konzultácii).

3. Nemecké nárečia na Slovensku

- východisko – heuristický výskum v oblastiach s pôvodnou nemeckou menšinou (Spiš, stredné Slovensko – okolie Banskej Štiavnice);

- cieľ – charakteristika tradičného karpatského nemeckého dialektu a jeho fungovanie, príp. zánik v kontexte súčasnej jazykovej situácie daného regiónu.

 

Mgr. Katarína Muziková, PhD.

1.      Vyjadrovanie istoty/neistoty v slovenčine

Predmetom skúmania bude fungovanie jazykových prostriedkov slúžiacich na vyjadrovanie rôzneho stupňa istoty (napr. asi, možno, pravdepodobne ...) v bežnej komunikácii.

2.      Interjekcie v súčasnej slovenčine

Predmetom skúmania bude fungovanie interjekcií vyjadrujúcich rôzne emócie (napr. radosť. údiv, prekvapenie...) v komunikácii.

3.      Jazyk kuchárskych kníh/náučných a populárno-náučných diel/kázní/ľudových kalendárov... v 19. storočí/na začiatku 20. storočia

Práca bude zameraná na analýzu a charakteristiku lexikálnych a/alebo gramatických prostriedkov vyskytujúcich sa vo vybraných textoch (v kuchárskych knihách, náučných a populárno-náučných dielach, kázňach, ľudových kalendároch...) z 19. storočia, príp. zo začiatku 20. storočia (výber konkrétneho obdobia v dejinách spisovnej slovenčiny a druhu textov podľa záujmu študenta).

 

Mgr. Timea Nemčeková

1.      Od kmeňa k rodu: vývin substantívnej deklinácie slovenského jazyka

2.      Nespisovný útvar, dialekt, ako súčasť slovenského národného jazyka (so zameraním na moravsko-slovenské jazykové pomedzie)

3.      Téma zo slovenskej morfológie v panchronickom (diachronicko-synchronickom) hľadisku – spresní sa po dohovore so študentom a odsúhlasení vedením katedry

 

Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.

1.      Vademekum translatológa zo slovenskej lexikológie

Selekcia centrálnych tém/problémov z obsahu lexikológie SJ pre potreby translatológa a formulovanie relevantných kapitol so zreteľom na translatologickú aplikáciu. (Kritické hodnotenie disciplíny vzhľadom na cieľového adresáta a náčrt koncepcie s ukážkovým spracovaním vybraných 2 kapitol.)

2.      Profesionalizmy z oblasti múzických umení

Sústredenie sa na sumarizáciu jestvujúcich slovníčkov profesionálnych výrazov z oblasti scénografie, filmu,  divadla (vrátane bábkarstva) – cca 200 výrazov, ich lexikografické spracovanie s využitím lekálnosémantických poznatkov a teoretická reflexia osobitosti tvorby pomenovaní z danej sféry profesijnej komunikácie.

 

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.

1.      Apelativizácia proprií a jej aktuálne podoby vo vybranej komunikačnej sfére

Cieľom práce by malo byť opísanie aktuálnych tendencií procesu apelativizácie vo vybranej komunikačnej sfére (upresnená po konzultácii s vyučujúcou) a následné zdôraznenie motivácií bežných používateľov jazyka pri výbere konkrétnej apelativizovanej/neapelativizovanej podoby jazykovej jednotky, mieru uvedomovania si vzťahu prvotné proprium – sekundárne apelatívum a to všetko v nadväznosti na normu spisovného jazyka.

2.      Sociolekty v komunikácii marginálnych skupín

Predmet práce je založený na analýze komunikátov (s dôrazom na semivariety slangu a argotu) konkrétnej society ľudí, ktorú väčšinová spoločnosť zvykne kategorizovať ako tzv. marginálnu (okrajovú) – napr. homosexuáli, transvestiti, bezdomovci a pod.

Podmienka: Študent musí mať dôveryhodného informátora z príslušnej society.

3.      Stupňovanie adjektív v súkromných neinštitucionálnych komunikátoch a ich komunikačno-funkčná analýza

Práca by sa mala okrem deskripcie relevantných poznatkov o kategórii stupňovania adjektív zamerať osobitne na komunikačno-funkčnú analýzu takých prípadov, keď bežní používatelia jazyka v záujme sledovania vlastných komunikačných cieľov prehodnocujú sémantickú klasifikáciu adjektív a s tým súvisiacu kategóriu stupňovania.

 

 

Mgr. Zdenka Schwarzová

1.      Od lexikológie ku štylistike – FOODblog: fantastický a originálny oddych (nielen) pre dospievajúcich

Cieľom práce je odhaliť a pomenovať konkrétne jazykové a mimojazykové prvky, ktoré sa uplatňujú pri snahe o ozvláštnenie textu či na dosahovanie úspešnosti a celkovej prestíže konkrétneho foodblogu u čitateľov. Práca bude obsahovať základnú charakteristiku pojmu obľúbený foodblog.

2.      Bol raz jeden „Youtuber“ – jazyková prezentácia slovenských Youtuberov.

Cieľom práce je analýza jazykového prejavu, identifikovanie konkrétnych prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa mládež na kanáli YouTube sebaprezentuje. Praktickým výstupom bude demaskovanie charakteristík (ne)úspešného Youtubera.

3.      Vyvolávajú termíny rešpekt či dešpekt? Lexikálna analýza (ne)účinnosti používania termínov (a inojazyčných lexikálnych jednotiek) v internetových článkoch určených pre bežné publikum (zamerané na články prezentujúce témy moderných biotechnológií). Súčasťou práce je tvorba slovníka zozbieraných lexém.

 

 

Témy záverečných prác na ak. rok 2015/2016 – MAGISTERSKÉ PRÁCE

Na zvolené témy záverečnej práce sa po dohovore so školiteľkou/školiteľom môžete prihlásiť do 15. 5. 2015. Predbežnú prihlášku na záverečnú prácu nájdete na webovej stránke katedry Filozofická fakulta UK > Katedry a odborné pracoviská > Katedra slovenského jazyka > Užitočné. Vyplňte ju, prosím, v 2 exemplároch a podpísanú (uchádzačom aj školiteľom) odovzdajte dr. Alene Bohunickej.

 

Mgr. Alena BOHUNICKÁ, PhD.

1.    (Jazykové) predsudky v sociálnej interakcii (sociolingvistický výskum zameraný na jazykové predsudky späté s vybranou sociálnou menšinou a ich vplyv na kvalitu spoločenského a pracovného života)

2.      Jazyková diskriminácia vybranej menšiny (kritická diskurzná analýza zameraná na jazykové spôsoby stigmatizácie vybranej sociálnej alebo národnostnej menšiny v slovenskom kultúrnom priestore)

3.      Prestíž slovenčiny u príslušníkov vybranej národnostnej menšiny (sociolingvistický výskum zameraný na prestíž a hodnotu štátneho jazyka SR u predstaviteľov maďarskej, rómskej alebo iných menšín)

4.      Viacjazyčnosť v slovenskom kultúrnom priestore (socio-štylistická analýza funkcií a hodnoty jednotlivých jazykov v novších slovenských filmoch)

5.      Metafory jazyka v diele vybraného autora alebo lingvistickej školy (identifikácia a výklad metaforických konceptov)

 

Mgr. Katarína MUZIKOVÁ, PhD.

 1. Jazyková tvorivosť verzus stereotypné vyjadrovanie v športovej publicistike v súčasných printových (alebo elektronických) periodikách/v reči komentátorov
  Cieľom práce bude analýza a interpretácia jazykových prostriedkov špecifických pre športovú publicistiku v printových (alebo elektronických) periodikách/pre reč komentátorov z hľadiska ich funkčnosti a skúmanie recepcie týchto prostriedkov prijímateľmi.
 2. Slovensko-česká komunikácia a vzájomná (ne)zrozumiteľnosť
  Predmetom skúmania bude vzájomná (ne)zrozumiteľnosť slovenčiny a češtiny v súčasnej jazykovej situácii, neprítomnosť, resp. prítomnosť komunikačných bariér a jazykové problémy, ktoré sa objavujú v slovensko-českej komunikácii.
 3. Cudzie slová v slovenčine na prelome 19. a 20. storočia
  Predmetom skúmania bude preberanie cudzích slov do slovenčiny na prelome 19. a 20. storočia, ich fungovanie v jazykovej praxi a postoje dobových  používateľov k prenikaniu cudzích slov do slovenčiny.
 4. Súčasné trendy v jazykovede ako východisko vyučovania SJ na SŠ
  Reformulácia vybraného tematického celku z obsahu vzdelávania pre 1. a 2. ročník.

 

Mgr. Gabriela MÚCSKOVÁ, PhD.

1. Vývin a fungovanie tradičných regionálnych nárečí v kontexte súčasnej jazykovej situácie vybraného regiónu
- východisko – nahrávky prejavov rôznych typov komunikácie vo vybranej lokalite zamerané na zistenie fungovania nárečovej variety na pozadí celkovej jazykovej situácie vybraného regiónu; sociolingvistický dotazník zameraný na používanie nárečia a spisovného jazyka príslušníkmi rôznych vekových a sociálnych skupín;
- cieľ – zachytenie súčasných prejavov dynamiky v stavbe a fungovaní tradičného nárečia a ich interpretácia z hľadiska synchrónnej variantnosti v jazykovom vývinovom procese.

 

2. Nárečová lexika ako odraz jazykových kontaktov a kultúrno-spoločenských zmien
- východisko – tematicky zameraný heuristický výskum v nárečovom prostredí (lokalitu, resp. región a tematické zameranie si študent vyberá podľa vlastného záujmu);
- cieľ – nachádzanie súvislostí medzi lexikálnou a slovotvornou motiváciou vzniku a zániku pomenovacích jednotiek nárečovej slovnej zásoby a kultúrnymi a spoločenskými podmienkami vybraného regiónu.

 

3. Česko-slovenské jazykové kontakty v 20. storočí – spontánna interferencia a zámerná regulácia
- východisko – výskum jazyka dobových tlačí zameraný na používanie českým kontaktových prvkov a ich adaptáciu;
- cieľ – zistiť reálnu mieru používania bohemizmov v tlačených médiách, identifikovať motiváciu ich prenikania a dynamické javy sprevádzajúce ich spontánnu adaptáciu.

 

Prof. PhDr. Oľga ORGOŇOVÁ, CSc.

1.     Xenolingvistická štúdia inakosti/cudzosti vybranej sociálnej menšiny na Slovensku (zameranie na rasy, prípadne etniká) – interpretácia jazykového obrazu na základe virtuálnych prezentácií, diskusných portálov, sociálnych iniciatív  v kombinácii  s vlastnými audionahrávkami rozhovorov s príslušníkmi iných rás a etník.

2.    Kritická analýza nutrologického a/alebo kinesioterapeutického diskurzu na Slovensku (skúmanie podôb jazykovej propagácie (príp. aj distribúcie – ponúk a predaja) a recepcie komunikátov na tému zdravej výživy a životosprávy: biopotravín, prírodnej kozmetiky, detoxikačných a relaxačných procedúr a masáží, prevencia civilizačných ochorení a vplyvu stabilizátorov, farbív, priemyselných toxínov, ...)

3.   Jazyk v sociálnej kultúre

(deskripcia,  konverzačná analýza, diskurzná analýza, explanácia sociálnych interakcií vybraných rolových „hier“ (párov alebo skupín) na báze pozorovania a nahrávania rozhovorov (na výber):

a)      buď asymetrických konfigurácií: podomového/pouličného predavača a klienta,  bezdomovca a novinára/osoby s domovom, nezamestnaného a zamestnanca úradu práce, trénera a športovca, ...

b)      alebo symetrických konfigurácií (neznámych alebo povrchne známych ľudí): cestujúcich vo vlaku (v kupé), pacientov v čakárni lekára, členov seniorskeho klubu, účastníkov recepcie ...

 

Doc. PhDr. Jana PEKAROVIČOVÁ, PhD.

1.      Parametre jazykovej zdvorilosti vo vybranej komunikačnej sfére.Na základe sociolingvistického prieskumu sledovať a interpretovať komunikačné modely so zreteľom na sociálnu, situačnú a kultúrnu podmienenosť.

2.      Ako fungujú stereotypy v slovenskej a slovanskej reklame.
Interlingválna a interkultúrna špecifikácia a interpretácia podobností a odlišností tvorby a účinku reklamných textov so zameraním na tvorivé postupy v slovenčine v porovnaní so situáciou vo vybranom slovanskom jazyku.

3.      Lingvokulturémy a ich fungovanie v didaktickej praxi
Na základe lingvodidaktickej analýzy učebných textov aj vzdelávacieho procesu špecifikovať a interpretovať lingvokulturémy, osobitne sa zamerať na ich miesto a fungovanie z pohľadu slovenčiny ako cudzieho jazyka

 

Mgr. Zuzana POPOVIČOVÁ SEDLÁČKOVÁ, PhD.

1.     Súčasná úloha matky a jej kreovanie prostredníctvom internetových diskusných fór.
Práca bude zameraná na analýzu diskurzu diskusných internetových fór, ktoré sú (spolu)vytvárané ženami – matkami a tematicky sa dotýkajú problémov výchovy detí, starostlivosti o domácnosť, domácich prác a pod.)

2.      Videoklip ako didaktická pomôcka na hodinách slovenského jazyka a literatúry.
Náplňou práce bude sledovanie tých základných znakov videoklipu ako žánru, ktorého je možné uplatniť v školskej praxi pri výučbe predpísaných tém zo slovenského jazyka a literatúry. Videoklip by nemal byť nazeraný iba ako alternatívna didaktická pomôcka, ale zároveň aj ako prostriedok, ktorý žiakov/študentov motivuje a súčasne podporuje ich jazykovú a komunikačnú kompetenciu, prípadne reflektuje sociokultúrnu realitu z pohľadu dospievajúcej generácie.

Poznámka: prácu odporúčame diplomantovi, ktorý má bezprostredný kontakt so žiakmi škôl.

 

prof. PhDr. Pavol ŽIGO, CSc.

1. Rodinné vzťahy ako jazykovokultúrny fenomén z areálového hľadiska.

2. Stabilita a variabilita v jazyku – príspevok k dejinám spisovnej slovenčiny.

3. Princípy stavby, vývinu a fungovania kategórií (problematika podľa vlastného

výberu).

4. Slovenčina v retrospektívnom kontakte s ostatnými jazykmi.

 

 

Témy záverečných prác na ak. rok 2015/2016 - BAKALÁRSKE PRÁCE

Na zvolené témy záverečnej práce sa po dohovore so školiteľkou/školiteľom môžete prihlásiť do 15. 5. 2015. Predbežnú prihlášku na záverečnú prácu nájdete na webovej stránke katedry Filozofická fakulta UK > Katedry a odborné pracoviská > Katedra slovenského jazyka > Užitočné. Vyplňte ju, prosím, v 2 exemplároch a podpísanú (uchádzačom aj školiteľom) odovzdajte dr. Alene Bohunickej.

 

PhDr. Ľudmila BENČATOVÁ, CSc.

1. Dynamika v súčasnom slovenskom jazyku s dôrazom na morfológiu.
2. Rytmické krátenie v súčasnej slovenčine.

3. Elipsa ako konektor. Analýza popularizačného textu alebo novely.

4. Uvádzacie častice v úlohe konektorov. Analýza zvoleného textu.

 

Mgr. Alena BOHUNICKÁ, PhD.

1.      Funkcie bohemizmov v súčasnej slovenčine (analýza textov z vybranej komunikačnej sféry, napr. mediálnej - reklama, filmy, talkshow, publicistika – s ohľadom na funkcie použitých bohemizmov).

2.      Obraznosť/metaforika v sociolekte vybranej skupiny (pracovnej skupiny, marginalizovanej komunity a pod.)

 

Mgr. Alena FARAGULOVÁ

1.      Jazykové prostriedky „diskriminačného“ xenodiskurzu

(cieľom práce je hľadať jazykové prostriedky, ktoré sa využívajú na implicitné prejavy diskriminácie)

2.      Xenodiskurz slovenských médií zameraný na jazykové a etnické menšiny

(cieľom práce je opísať explicitné „diskriminačné“ výrazy slovenských médií, ich funkcie a hodnotu v komunikácii)

3.      Cudzojazyčné profesionalizmy používané v nadnárodných spoločnostiach na Slovensku (podmienkou je možnosť získať aspoň 200 hesiel z vybranej oblasti)

4.      Slang/profesionalizmy vybranej športovej society

(podmienkou je možnosť získať aspoň 200 hesiel z vybranej oblasti)

 

Mgr. Marek MIKUŠIAK

1.      Profesionálna jazyková kritika na Slovensku

2.      Teoretické zdôvodnenie intervenčnej jazykovej politiky

3.      Východiská, ciele a prínosy prototypovej teórie významu

4.      Semiotické koncepcie znaku v konfrontácii (porovnanie vybraných teoretických modelov)

5.      Filozofické reflexie o pôvode jazyka (podmienka: znalosť anglického jazyka)

 

Mgr. Katarína MUZIKOVÁ, PhD.

1.      Jazyk kuchárskych kníh/náučných a populárno-náučných diel/kázní/ľudových kalendárov... v 19. storočí/na začiatku 20. storočia

Práca bude zameraná na analýzu a charakteristiku lexikálnych a/alebo gramatických prostriedkov vyskytujúcich sa vo vybraných textoch (v kuchárskych knihách, náučných a populárno-náučných dielach, kázňach, ľudových kalendároch...) z 19. storočia, príp. zo začiatku 20. storočia (výber konkrétneho obdobia v dejinách spisovnej slovenčiny a druhu textov podľa záujmu študenta).

2.      Jazykové stvárnenie komunikačnej funkcie návrhu, rady, prosby...

Práca bude zameraná na identifikáciu jazykových prostriedkov (lexikálnych, gramatických, prozodických), ktorými sa vyjadrujú vybrané komunikačné funkcie, ich charakteristiku a analýzu fungovania výpovedí s vybranými komunikačnými funkciami v bežnej komunikácii.

 

Mgr. Gabriela MÚCSKOVÁ, PhD.

1. Charakteristika nárečia vo vybranej lokalite

- východisko – heuristický výskum v nárečovom prostredí (lokalitu, resp. región si študent vyberá podľa vlastného záujmu);

- cieľ – charakteristika fonologickej, morfologickej alebo lexikálnej roviny vybraného nárečia (podľa záujmu študenta a po vzájomnej konzultácii).

2. Dynamické javy vo vývine regionálnych nárečí v súčasnosti. Faktory podmieňujúce zmeny v stavbe a fungovaní nárečia v súčasnej jazykovej situácii na Slovensku.

- východisko – heuristický výskum v prostredí koexistencie nárečovej a štandardnej (resp. spisovnej) variety (lokalitu, resp. región si študent vyberá podľa vlastného záujmu);

- cieľ – charakteristika súčasnej podoby a fungovania nárečia a interdialektu a typológia interferenčných javov v rámci jazykovej situácie vybraného regiónu (konkrétne zameranie práce podľa záujmu študenta a po vzájomnej konzultácii).

3. Nemecké nárečia na Slovensku

- východisko – heuristický výskum v oblastiach s pôvodnou nemeckou menšinou (Spiš, stredné Slovensko – okolie Banskej Štaivnice);

- cieľ – charakteristika tradičného karpatského nemeckého dialektu a jeho fungovanie, príp. zánik v kontexte súčasnej jazykovej situácie daného regiónu.

 

Prof. PhDr. Oľga ORGOŇOVÁ, CSc.

1.      Miesto profesionalizmov v národnom jazyku a ich lexikografické spracovanie (na materiáli z dohodnutej profesijnej sféry, napr. z kníhviazačstva, stavebníctva, účtovníctva, hudby, polície,...).

Teoretická reflexia v kontexte súčasných trendov v jazykovede a aplikácia lexikálnosémantických východísk (vrátane etnolingvistických) pri tvorbe ukážkového heslára z vybranej sféry.

2.      Miesto semivariet (profesionálna reč, slang, argot) v stratifikácii národného jazyka. Výskum na báze používania lexikálnych prostriedkov. (Prípadná modifikácia témy možná na základe dohovoru s vyučujúcou.)

 

Mgr. Kristína PIATKOVÁ

1. Atraktívny jazyk lifestylových časopisov/internetových stránok o zdravom životnom štýle (FIT štýl, Fitshaker, Diéta, Vitalita). Analýza jazykových prostriedkov a stratégií, ktorými sa dosahuje pútavosť, príťažlivosť a presvedčivosť textov.

2. Atraktívny jazyk v subkultúre hipsterov – prezentácia a sebaprezentácia (na blogoch, sociálnych sieťach). Analýza jazykových prostriedkov, ktoré sa podieľajú na vytváraní stereotypov a formovaní predstáv fungujúcich v spoločnosti. Súčasťou práce bude aj identifikovanie „hipsterčiny“.  

3. Jazyková atraktivita a jazyková degradácia knihy ako konzumného tovaru. Východiskom práce budú ženské slovenské romány („evitovky“ alebo romány autoriek Keleová-Vasilková, Nagyová-Džerengová) a aký majú vplyv na jazykový obraz sveta u čitateľov. Práca bude zameraná na analýzu a charakteristiku lexikálnych a gramatických prostriedkov vo vybraných textoch.

 

Mgr. Zuzana POPOVIČOVÁ SEDLÁČKOVÁ, PhD.

1.      Sociolekty v komunikácii marginálnych skupín

Analýza komunikátov (s dôrazom na semivariety slangu a argotu) konkrétnej society ľudí, ktorú väčšinová spoločnosť zvykne kategorizovať ako tzv. marginálnu (okrajovú) – napr. homosexuáli, transvestiti, bezdomovci a pod.

Podmienka: Študent musí mať dôveryhodného informátora z danej skupiny

2.      Cudzojazyčná lexika v kulinárskej oblasti

Analýza receptov a kuchárskych kníh s dôrazom na cudziu lexiku vzťahujúcu sa na pomenovania jedál, nápojov a pracovných postupov, sledovanie miery adaptovanosti a zrozumiteľnosti vybraných lexém.

3.      Historizmy a archaizmy v ľudových rozprávkach a ich zrozumiteľnosť pre súčasného čitateľa

Práca bude založená na excerpcii z textov slovenských ľudových rozprávok s cieľom skúmať problematiku intralingválneho prekladu a súčasne sa zamýšľať nad opodstatnenosťou vytvárania ekvivalentnej lexiky k temporálne podmienenej lexike tak, aby boli zrozumiteľné pre dnešného čitateľa.