Štúdium

Možnosti štúdia

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií ponúka možnosť štúdia akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programov:

Prekladateľstvo a tlmočníctvo,

Ruské a východoeurópske štúdiá.


Koordinátorom pre študijné mobility programu Erasmus+ na Katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií je doc. Mgr. Ľ. Matejko, PhD., vedúci KRVŠ.