Špecializačné - klinická

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

Špecializačný študijný program v odbore klinická psychológia, určený zdravotníckym pracovníkom v zdravotníckom povolaní psychológ, poskytuje Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na základe Rozhodnutia o vydaní osvedčenia o akreditácii špecializačného študijného programu, ktoré vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR pod číslom Z46665-2012-OZdV, právoplatným od 23. novembra 2012.

Prví uchádzači boli zaradení do špecializačného štúdia k 30. júnu 2013 a prví absolventi úspešne absolvovali špecializačnú skúšku 12. decembra 2016.

Odborný garant špecializačného študijného programu

prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Lektorský zbor pre teoretickú časť

PhDr. Viera Cviková, PhD.
doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
PhDr. Róbert Máthé, PhD.
Mgr. Barbora Váryová, PhD.

Lektorský zbor pre praktickú časť

Mgr. Monika Dušová
Mgr. Zuzana Horňáková
PhDr. Zuzana Hradečná
PhDr. Katarína Jandová, PhD.
PhDr. Anna Mižičková
PhDr. Igor Obuch
PhDr. Viera Páleníková
PhDr. Karin Pribišová
PhDr. Dušan Selko, PhD.
PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.
PhDr. Katarína Vajdičková, PhD.
Mgr. Štefan Vanko, PhD.
PhDr. Zuzana Zacharová

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Špecializačné štúdium klinickej psychológie sa riadi nasledovnými legislatívnymi dokumentami:

  • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  • Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v platnom znení
  • Výnos MZ SR č. 12422/2010 - OL v platnom znení, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Konkrétne podmienky špecializačného štúdia klinickej psychológie na FiF UK vyplývajúce z uvedených dokumentov sú uvedené v akreditačnom spise. Kľúčové informácie pre uchádzačov a študentov nájdete na týchto stránkach.