Veda

Projekt grantovej agentúry KEGA Zručnosti pre sféru kultúry (115UK-4/2013)

V rokoch 2013 - 2015 sa na Katedre kulturológie riešil projekt grantovej agentúry KEGA Zručnosti pre sféru kultúry. Jeho cieľom bolo pripraviť vysokoškolské učebnice pre oblasť aplikovanej kulturológie študentov Katedry kulturológie, s dôrazom na predmety akreditovaného VŠ programu kulturológia pre bakalárske aj  magisterské štúdium.
Jedná sa o učebné materiály, ktoré študenti katedry a príbuzných odborov a pracovísk môžu využívať ako základné informačné zdroje pre predmety Manažment kultúry, Marketing v kultúre, Marketing kultúrnych inštitúcií, Public a media relations v kultúre, Právo a legislatíva v kultúre, Kultúrna politika,  Trendy a aspekty regionálnej kultúry.

Výsledkom riešenia projektu je 5 vysokoškolských učebníc:


doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.:  Manažment & Marketing v kultúrnych inštitúciách.
PhDr. Zuzana Slušná, PhD.:    Súčasná kultúrna situácia z pohľadu teórie a praxe.
Mgr. Markéta Plichtová, PhD.:  Public relations v kultúre.
PhDr. Svetlana Chomová, PhD.:  Vademékum lokálnej a regionálnej kultúry.
PhDr. Zuzana Slušná, PhD. – PhDr. Svetlana Chomová, PhD.: Súčasné témy v kultúrnej teórii a praxi.


KULTUROLOGICKÉ ZDRUŽENIE

Kulturologické združenie pracuje pri Katedre kulturológie FIF UK od roku 2007. Jeho cieľom je podporovať vedeckú a odbornú činnosť študentov, prispievať organizačne a odborne pri realizácii ŠVOK, Dňa otvorených dverí na Katedre kulturológie, organizovať v rámci Týždňa vedy, špecializované prednášky, spolupracovať pri vydávaní katedrového periodika Acta culturologica (doteraz vyšlo 23 zväzkov a tvoria súčasť učebných pomôcok), spoluorganizovať spoluprácu s partnerskýmni pracoviskami účasťou na konferenciách, seminároch a publikačnou činnosťou.

Darovaním 2 % nám pomôžete pokračovať v našej činnosti.

Ďakujeme Vám.

KULTUROLOGICKÉ ZDRUŽENIE

IČO  31 82 07 78

číSLO účTU:  262 41 26 102

PROJEKTY A GRANTY


  • VEGA 1/4659/07 Systemizácia kategoriálneho aparátu kulturológie

Zodpovedný riešiteľ:   PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

  • VEGA, 1/0754/08 Modely interkultúrnej kompetencie v stredoeurópskom priestore. 2008 – 2010

Zodpovedný riešiteľ:  prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

  • Aktuálne riešené projekty:VEGA 1/0790/12 Priemysel/priemysly kultúry.

Zodpovedný riešiteľ:   prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

  • KEGA,115UK – 4/2013 Zručnosti pre sféru kultúry. Zodpovedný riešiteľ:   PhDr. Zuzana Slušná, PhD.
  • VEGA,1/0823/12  Kultúrny obrat v sociológii kultúry

Zodpovedný riešiteľ:   doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc.