Aktuality a udalosti

Dejiny slovenského výtvarného umenia pre Mgr. - bloková výučba

Mgr. Andrea Bátorová, PhD. oznamuje študentom, že z dôvodu pracovných ciest a účasti na medzinárodnom projekte bude v zimnom semestri 2017/2018 výučba magisterského predmetu Dejiny umeleckej kultúry: slovenské výtvarné umenie prebiehať blokovo v týchto dátumoch: 10. 11., 24. 11., 14. 12. a 15. 12. a to vždy v čase 8:00 - 12:00

Konzultačné hodiny budú počas termínov blokových prednášok a po dohode e-mailom na adrese a.batorova4@gmail.com.

Informácie pre študentov končiacich ročníkov

V sekcii Štúdium pribudla podstránka Praktické informácie pre študentov končiacich ročníkov, kde nájdete postup písania záverečnej práce, popis priebehu štátnic a odkazy na potrebné dokumenty.

Absolvovanie predmetov Dobrovoľníctvo v kultúre a Odborná prax - aktualizácia

Vážení študenti, na absolvovanie predmetu Dobrovoľníctvo v kultúre je potrebné vykonať dobrovoľnícku aktivitu v stanovenom rozsahu (5 dní), priniesť potvrdenie inštitúcie a vypracovať Správu o absolvovaní. Potvrdenia a správu je potrebné predložiť do 31. januára daného akademického roka na katedru kulturológie. Garantkou predmetu je Mgr. Anna Šmidriaková (miestnosť ST 328, v čase konzultačných hodín).

Na absolvovanie predmetu Odborná prax je pre bakalársky aj magisterský stupeň štúdia potrebné absolvovať prax v stanovenom rozsahu, priniesť potvrdenie inštitúcie a vypracovať Správu o absolvovaní. Potvrdenia a správu je potrebné predložiť do 31. januára daného akademického roka na katedru kulturológie. Garantkou predmetu je PhDr. Zuzana Slušná, PhD. (miestnosť ST 10, v čase konzultačných hodín).

Na základe odovzdaných materiálov bude študentom garantkami udelené hodnotenie do AISu.