Aktuality a udalosti

Upozornenie pre študentov, ktorí majú záujem o spracovanie vlastnej témy záverečnej práce

V prípade, že si študent nevyberie z tém záverečných prác vypísaných katedrou a má záujem o spracovanie vlastnej témy, je povinný do 15. októbra predložiť potenciálnemu školiteľovi názov a vyplnené zadanie záverečnej práce (s vyplneným cieľom, výskumným zámerom, metódami a východiskovou literatúrou).

Tlačivo zadania záverečnej práce nájdete na sekretariáte katedry.

Informácia o úvodných vyučovacích hodinách s PhDr. Zuzanou Slušnou, PhD. - Práca s odborným textom a Dejiny kulturologických koncepcií 1

Vyučovanie s PhDr. Zuzanou Slušnou, PhD.  v pondelok 25. 9. (predmety Práca s odborným textom a Dejiny kulturologických koncepcií 1) sa nebude konať, nakoľko zimný semester začína podľa platného harmonogramu až po slávnostnom stretnutí Akademickej obce, ktoré bude dňa 25. 9. o 11.00 hodine v Aule Univerzity Komenského. 

Rozvrh zimného semestra na KKUL a na celej FiF UK začína až hodinami, v rozvrhu plánovanými od 12.35.

Informácia o úvodných vyučovacích hodinách s PhDr. Svetlanou Chomovou, PhD.

Úvodné stretnutia s PhDr. Svetlanou Chomovou, PhD., prebehnú podľa naplánovaného rozvrhu v prvom týždni semestra.

Študentom bude oznámený spôsob hodnotenia predmetov, harmonogram plnenia priebežných povinností a úloh, preto je účasť na stretnutí pre všetkých, ktorí majú predmet zapísaní, nevyhnutná.

Pozvánka na konferenciu Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania

Národné osvetové centrum v spolupráci s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku organizuje 10. októbra konferenciu zameranú na problematiku kultúrneho dedičstva a jeho význam v rozvoji miestnej a regionálnej kultúry s názvom Kultúrne dedičstvo v kontexte vzdelávania. Podujatie sa uskutoční v rámci iniciatívy Týždeň celoživotného učenia 2017 v centre V-Klub na Námestí SNP v Bratislave.

Program je okrem referátov zostavený aj z ukážok z praxe a workshopov. Nájdete ho tu: http://bit.ly/2w5Z6qI

Aktuálne témy záverečných prác

Oznamujeme študentom, že v sekcii  Štúdium  pribudli témy záverečných prác pre akademický rok 2017/2018.

Smernica rektora Univerzity Komenského o základných náležitostiach záverečných prác

Kompletné znenie smernice nájdete na tomto odkaze:

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_07.pdf

Absolvovanie predmetov Dobrovoľníctvo v kultúre a Odborná prax - aktualizácia

Vážení študenti, na absolvovanie predmetu Dobrovoľníctvo v kultúre je potrebné vykonať dobrovoľnícku aktivitu v stanovenom rozsahu (5 dní), priniesť potvrdenie inštitúcie a vypracovať Správu o absolvovaní. Potvrdenia a správu je potrebné predložiť do 31. januára daného akademického roka na katedru kulturológie. Garantkou predmetu je Mgr. Anna Šmidriaková (miestnosť ST 328, v čase konzultačných hodín).

Na absolvovanie predmetu Odborná prax je pre bakalársky aj magisterský stupeň štúdia potrebné absolvovať prax v stanovenom rozsahu, priniesť potvrdenie inštitúcie a vypracovať Správu o absolvovaní. Potvrdenia a správu je potrebné predložiť do 31. januára daného akademického roka na katedru kulturológie. Garantkou predmetu je PhDr. Zuzana Slušná, PhD. (miestnosť ST 10, v čase konzultačných hodín).

Na základe odovzdaných materiálov bude študentom garantkami udelené hodnotenie do AISu.