Medzinárodná spolupráca

Katedra filozofie a dejín filozofie podporuje spoluprácu s inštitúciami v rámci Slovenska. Jej členovia sa pravidelne aktívne zúčastňujú konferencií, ktoré organizujú rozličné vysokoškolské či vedecké inštitúcie, ale zároveň vystupujú často ako expertní posudzovatelia v prípade projektov, ktoré realizujú niektoré inštitúcie štátnej správy.

Medzinárodná spolupráca sa realizuje predovšetkým prostredníctvom programu Erasmus na základe podpísaných zmlúv s filozofickými pracoviskami týchto univerzít:

Universität Wien

Universität Regensburg

Masarykova Univerzita Brno

Univerzita Pardubice

Univerzita J.E. Purkyně Ústí nad Labem

Univerzita Palackého v Olomouci

University of the Aegean, Grécko

University of Cyprus, Department of Classics and Philosophy

 

Ďalšia zahraničná spolupráca:

Dohoda o spolupráci medzi Katedrou filozofie a dejín filozofie FiF UK a Centrom globálnych štúdií Filozofického ústavu Akadémie vied ČR, v. v. i.

 

Katedra rozvíja spoluprácu aj na základe dobrých kolegiálnych vzťahov a partnerských dohôd s pracoviskami na:

Sliezskej univerzite v Katowiciach

Univerzite Blaise Pascala v Clermont Ferrand